Αρχική » » Τι κρύβει το ταξίδι-εξπρές Αβραμόπουλου στις ΗΠΑ!

Τι κρύβει το ταξίδι-εξπρές Αβραμόπουλου στις ΗΠΑ!


✓ Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος με τον πρέσβη των ΗΠΑ.
✓ Στο τραπέζι και η χρήση υποδομών της χώρας με φόντο την πρόσφατη κρίση στη Μ. Ανατολή! 

Από τον 
Ευθύμιο Π. Πέτρου 

Εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας, αντιστρόφως ανάλογο προς τη μικρή διάρκεια του, θεωρείται το ταξίδι-αστραπή του υπουρ­γού Εθνικής Αμύνης Δημ. Αβραμόπου­λου στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογο του Τσακ Χέιγκελ. Με τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, ανα­δεικνύεται ο ρόλος της Ελλάδος ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, αλλά και ως κυματοθραύστη για την ανά­σχεση της πλημμυρίδας του ισλαμικού εξτρεμισμού που πλησιάζει επικίνδυνα. 

Σημαντικό «χαρτί» για την επιχειρη­ματολογία του Έλληνα υπουργού υπήρ­ξαν οι στοχευμένες γεωπολιτικές... κινήσεις που έγιναν στην περιοχή με έμφα­ση κομβικές χώρες, όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία. Οι εξελίξεις ήδη έχουν δι­καιώσει τη διορατική και σώφρονα στάση της Ελλάδος. 

Η χρησιμοποίηση υποδομών στην Ελλάδα για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ αλλά και η πιθανότητα συμμα­χικής δράσεως στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ήταν από τα θέματα των συζητήσεων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκδηλώ­νεται έντονο ενδιαφέρον από την αμε­ρικανική πλευρά για την ταχύτατη ανά­πτυξη στην Κρήτη (πιθανώς στο Καστέ­λι) των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που, από ό,τι φαίνεται, χρειάζονται αμέ­σως για τη συμπλήρωση της από αέρος υποστηρίξεως των δυνάμεων που μέ­νουν πιστές στην κυβέρνηση της Βα­γδάτης, αλλά και των μαχητών της αυτό­νομης κουρδικής οντότητας του βορείου Ιράκ. Αυτό θα σημάνει και τη συμμετοχή της χώρας μας στην εφαρμογή σύγχρο­νων τεχνολογικών μέσων, που αξιοποι­ούνται όχι μόνο σε στρατιωτικές επιχει­ρήσεις, αλλά για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου φάσματος σύγχρονων απειλών ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται η τρομοκρατία και η παράνομη μετανά­στευση. 

Εξάλλου, στην ατζέντα των διμε­ρών συνομιλιών βρέθηκε η επικαιροποίηση του προγράμματος δωρεάν πα­ροχής πλεονάζοντος πολεμικού υλι­κού των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η μετασκευή και αναβάθμιση του οποίου θα γίνει μέσα από την ελληνική αμυντική βιομηχανία, δημιουργώντας τον ανα­γκαίο πρόσθετο κύκλο εργασιών που συμβάλλει στη βιωσιμότητά της. Πα­ράλληλα με τη μεταφορά τεχνογνωσί­ας που θα γίνει, βελτιώνονται οι προο­πτικές για επενδύσεις με στόχευση τη δημιουργία κέντρων παροχής υπηρε­σιών σε περιφερειακό επίπεδο. 

Στα υπό συζήτηση συστήματα περι­λαμβάνονται άρματα μάχης τύπου Μ1 Abrams και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Όμως, ένα από τα πλέον σημαντικά εξοπλιστικά ζητή­ματα είναι η αναβάθμιση των παλαιότε­ρων μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 block 30. Αγορασμένα τη δεκαετία του '80, τα αεροπλάνα αυτά υπολείπονται πολύ σε δυνατότητες. Με ένα πρόγραμ­μα αναβαθμίσεως που έχει ήδη εφαρ­μοσθεί στα F-16 της αμερικανικής αερο­πορίας, μπορούν να γίνουν ισάξια με τα πλέον σύγχρονα των block 50 και 52+. Τις σχετικές εργασίες μπορεί να αναλά­βει η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), η οποία έχει φέρει σε πέρας ανά­λογο εκσυγχρονισμό των F-16 των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. 

Βρέθηκε λύση για τη στέγαση 2.000 αξιωματικών 

ΑΝΟΙΓΕΙ ο δρόμος για από­κτηση κατοικιών από τουλά­χιστον 2.000 αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δι­καιούχους του ΑΟΟΑ (Ανε­ξάρτητος Οικοδομικός Οργα­νισμός Αξιωματικών), με την ψήφιση από τη Βουλή του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159 της 8/8/2014) για την «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση, βι­ώσιμη ανάπτυξη οικισμών, ρύθμιση δασικής νομοθεσί­ας και άλλες διατάξεις». 

Το ζήτημα, που παρέμενε σε εκκρεμότητα από το 1972 (!!!), μπαίνει τώρα στην τελι­κή ευθεία για τη λύση του, αν και για την αίσια ολοκλήρωσή του απαιτούνται ακόμη κανονιστικές διατάξεις και ενέργειες που απαιτούν με τη σειρά τους τη συνεργασία πολλών κρατικών φορέων. 

Με τον νέο νόμο μετα­βάλλεται ριζικά η πολεοδο­μική νομοθεσία και δίδεται η δυνατότητα πολεοδομήσεως, αφού παραχωρηθεί στο Δημόσιο το 50% της εκτάσεως των ενδιαφερομένων. Στην περίπτωση του ΑΟΟΑ μάλιστα, οι εκτάσεις που θα παραχωρηθούν είναι είτε δα­σικές είτε αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Πρόκειται για έκταση συνολικής εκτάσεως 6.116 στρεμμάτων στο Πικέρ­μι, μέρος της οποίας αγόρα­σε ο ΑΟΟΑ το 1972. Ο οργανι­σμός κατέχει τα 2.466 στρέμ­ματα (40,65% του συνόλου), το υπόλοιπο δε ανήκει στους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς Προσωπικού ΟΤΕ (18,39%), Ελληνικός Φοίνι­κας (3,22%) και Ολυμπιακή Στέγη (3,37%). Το υπόλοι­πο 34,37% ανήκει σε διάφο­ρους ιδιώτες. Από τις εκτάσεις αυτές, οικοδομήσιμα θα αποδοθούν στον ΑΟΟΑ 1.058 στρέμματα και στους υπόλοι­πους ιδιοκτήτες 1.232. 

Έπειτα από τρεις προ­σπάθειες για ένταξη της πε­ριοχής στο σχέδιο πόλεως, με πρώτη το 1976-80 και την τελευταία το 2004, κατά τις οποίες δεν είχε υπάρξει απο­τέλεσμα, το θέμα ανακινήθη­κε όταν στις αρχές του 2012 άρχισαν προσπάθειες για αναμόρφωση της πολεοδο­μικής νομοθεσίας. Μάλιστα, καθώς η περίπτωση του ΑΟΟΑ ήταν από τις πλέον πε­ρίπλοκες, αποφασίστηκε να λυθεί πρώτη αυτή, ώστε οι αποφάσεις που θα ληφθούν να αποτελέσουν οδηγό για την αντιμετώπιση των ζητη­μάτων που αφορούν όλους τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς της χώρας. 

Ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος, μια και το γραφει­οκρατικό τέρας παραμένει ζωντανό και, προκειμένου να εφαρμοσθεί ο νόμος κα­ταρχήν μόνο, απαιτεί: 

• Την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος από το υπουρ­γείο Περιβάλλοντος σχε­τικά με τις διαδικασίες του αστικού αναδασμού, καθώς και υπουργικών αποφάσεων για τη λειτουργία του νόμου. 

• Την έκδοση Κοινής Υπουργικής Αποφάσεως των υπουργείων Περιβάλλο­ντος, Οικονομικών και Εθνι­κής Αμύνης, για αναγκαστική συμμετοχή ιδιωτών ιδιο­κτητών σε συνεταιρισμούς και συνένωση των συνεται­ρισμών. 

Επειδή η όλη διαδικα­σία δεν έχει προηγούμενο, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει ακόμη τα ζητήμα­τα που θα προκύψουν, όπως ο τρόπος παραχωρήσεως προς το Δημόσιο, οπότε κα­νείς δεν γνωρίζει πόσες ακό­μη υπουργικές αποφάσεις ή ακόμη και Προεδρικά Δια­τάγματα θα απαιτηθούν κα­τά την πορεία εφαρμογής του νόμου. 

Όταν όλες αυτές οι διαδι­κασίες ολοκληρωθούν, θα γί­νει από τον ΑΟΟΑ η σύνταξη της πολεοδομικής μελέτης υπό τον έλεγχο του υπουρ­γείου Περιβάλλοντος, το οποίο και πάλι θα πρέπει να συντάξει σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-24/08/2014)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger