Αρχική » » Δεν πέρασε η εκτρωματική εκλογή στη Σχολή Ευελπίδων

Δεν πέρασε η εκτρωματική εκλογή στη Σχολή Ευελπίδων


Πανηγυρικά αποδεκτή η ένσταση εναντίον καθηγητού Ιστορίας του «κλίματος» Ρεπούση. 

Από τον 
Ευθύμιο Π. Πέτρου 

Πανηγυρικά δεκτή έγινε από την αρμόδια πενταμελή επιτροπή η ένσταση που είχε υποβληθεί κατά της εκλογής καθηγητού Ιστορίας στη Σχολή Ευελπίδων. Στο ζήτημα αυτό η «δημοκρατία» έχει αναφερθεί κατ΄ επανάληψη, τονίζονται τις απαράδεκτες επιλογέα των μελών του εκλεκτορικού σώματος. Θαυμαστές των Σκοπιανών και θιασώτες της λογικής της κυρίας Ρεπούση εί­χαν κληθεί από την ακαδημαϊκή συνέλευ­ση της σχολής να εκλέξουν αυτόν που θα δίδασκε τους αυριανούς αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού «Στρατιωτική Ιστορία με έμφαση στη Διδακτική Στρατιωτικών Επιχειρήσεων»! 

Όμως, πέρα από τα «τυπικά» προσόντα των εκλεκτόρων η διαδικασία έβριθε παρατυπιών και ...παραλείψεων, εξαιτίας των οποίων προκλήθηκε η ένσταση. Υπενθυ­μίζεται δε ότι χρειάσθηκε ακόμη και η πα­ρέμβαση του εισαγγελέα του Στρατοδικεί­ου Αθηνών, προκειμένου να αποτραπεί η συγκάλυψη βασικών πληροφοριών υπό το πρόσχημα της προστασίας «ευαίσθητων» προσωπικών δεδομένων. 

Αυτή η κατάσταση στιγματίσθηκε από την πλειοψηφία της πενταμελούς επιτροπής, που έκανε δεκτή την ένσταση παρά τις προσπάθειες του μειοψηφήσαντος κο­σμήτορα της σχολής Ανδρέα Δημητρίου, ο οποίος και πρέπει να ελεγχθεί ως κύριος υπεύθυνος των παρατυπιών. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι εντολή για απόλυτη τήρηση της νομιμότητας στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα­τα έδωσε ο υφυπουργός Εθνικής Αμύνης Γιάννης Λαμπρόπουλος, προσυπογράφο­νται την απόφαση της επιτροπής. Τόνισε συγκεκριμένα ότι πρέπει να «εκδηλωθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πλή­ρη εφαρμογή των προβλέψεων» του νόμου, «ώστε να αποφεύγονται τυπικές ακυρότητες και επακόλουθες καθυστερήσεις». 

Στην προκειμένη περίπτωση, πέρα από τις παρατυπίες που αφορούν την αρ­χική συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος, διαπιστώνονται και σοβαρές ελλείψεις αναφορικά με το επιστημονικό έργο του εκλεγέντος, αφού οι αναφορές σε αυτό από την εισηγητική επιτροπή είναι αριθμητικές «χωρίς να το αναλύει και να το αξιολογεί». Επίσης «συμπεριέλαβε κατά τρόπο γενικό και αόριστο στην κρίση της τέσσερα υπό έκ­δοση βιβλία του κ. Καστάνη και όχι δημο­σιευθέντα, παρά το γεγονός ότι στην προ­κήρυξη υπήρχε ρητή πρόβλεψη περί υποβαλλομένων πρωτοτύπων επιστημονικών δημοσιευμάτων και εργασιών». 

Σε άλλο σημείο δε επισημαίνεται ότι «τεκμαίρεται η έλλειψη -μεταξύ άλλων- του τυπικού και ουσιαστικού προσόντος, εκ των διατάξεων του ν. 3187/2003, επί της εμφατικής προϋπόθεσης ύπαρξης διεθνούς έργου και παρουσίας του υποψηφίου, για εκλογή και κάλυψη θέσης ΔΕΠ» (Διδα­κτικού Επιστημονικού Προσωπικού). 

Το ερώτημα είναι τι θα γίνει τώρα. Δι­ότι ανακύπτουν δύο ζητήματα που δεν καλύπτονται από την απόφαση της πενταμελούς επιτροπής. Το πρώτο, πώς και με ποια διαδικασία θα πρέπει να ελεγχθεί ο κοσμή­τορας της ΣΣΕ, με ευθύνη του οποίου η δι­αδικασία εκλογής έγινε κατά τον παράτυ­πο και παράνομο τρόπο που περιγράφεται στην απόφαση αποδοχής της ενστάσεως. 

Το δεύτερο αφορά τον καθηγητή, η εκλογή του οποίου ακυρώθηκε. Διότι, παρ' όλα ταύτα, το ίδιο πρόσωπο θα συνεχίσει να διδάσκει Ιστορία στη ΣΣΕ υπό την ιδιότη­τα του μονίμου μέλους του ΔΕΠ την οποία κατέχει. Και τούτο παρά την κρίση της επι­τροπής που ρητά αναφέρει ότι του ελλεί­πει μια προϋπόθεση, την οποία «εμφατι­κά» επιβάλλει ο νόμος. 

Είναι προφανές ότι η Σχολή Ευελπίδων χρειάζεται πλήρη αναμόρφωση σε ό,τι αφο­ρά την ακαδημαϊκή εκπαίδευση που παρέ­χει στους εκκολαπτόμενους αξιωματικούς. Η εφαρμογή της νομιμότητος απαιτεί πολ­λά βήματα. Με πρώτο την έγκριση του νέου Οργανισμού της σχολής, τον οποίο, ούτως ή άλλως, απαιτεί ο νόμος. Μάλιστα, απαιτού­σε να έχει γίνει από το 2003... 

Ολοταχώς για την ενσωμάτωση δύο υποβρυχίων στον Στόλο 

Στην τελική ευθεία για την ένταξη στον Στόλο του δεύτε­ρου υποβρυχίου 214 βρίσκεται ήδη το Πολεμικό Ναυτικό. Τις εργασίες που προχωρούν με ταχείς ρυθμούς επιθεώρησε την περασμένη εβδομάδα ο αρχη­γός ΓΕΝ αντιναύαρχος Ευάγγ. Αποστολάκης, ο οποίος βρέθη­κε στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Το πρό­γραμμα εξελίσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό και οι εργαζό­μενοι αναγνωρίζουν ότι χάρη στο Πολεμικό Ναυτικό εξα­σφάλισαν και πάλι μεροκάμα­το έπειτα από μια περίοδο πε­ρίπου δύο ετών που ουσιαστικά ήσαν άνεργοι και απλήρωτοι. 

Το σημαντικό γι' αυτούς είναι ότι δόθηκε η ευκαιρία σε όλους (περίπου 700) να επιστρέψουν στη δουλειά, παρά το γεγονός ότι τα υποβρύχια θα μπορού­σαν να ολοκληρωθούν μόνο με τους 400. 

Έτσι διαφαίνεται ότι ο υπουργός Εθνικής Αμύνης Δημ. Αβραμόπουλος θα έχει την ευκαιρία, πριν παραδώσει τα καθήκοντά του για να πάρει τη θέση του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ρίξει στη θάλασ­σα και να εντάξει στον Στόλο το υποβρύχιο «Πιπίνος», δεύ­τερο της κλάσεως «Παπανικολής», αλλά και πρώτο από τα νέα υποβρύχια που ναυπηγεί­ται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Είναι δε πολύ πιθανόν να προ­λάβει και την επιστροφή στην ενεργό δύναμη του Στόλου και του υποβρυχίου «Ωκεανός», του μοναδικού από τα παλαι­ότερα τύπου 209 που έχει εκ­συγχρονισθεί, ώστε να εγγίζει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των καινούργιων. 

Από Έλληνες 

Πρόκειται για δικαίωση, μια και ο ίδιος είχε δρομολογήσει τις διαδικασίες που αποδεικνύ­ονται σωτήριες για το πολύπα­θο πρόγραμμα των υποβρυχί­ων. Μάλιστα, στην πορεία διαπιστώνεται ότι οι ενέργειες της ομάδας αξιωματικών του Ναυτικού που διευθύνουν τις εργα­σίες διαψεύδουν τους φόβους που είχαν διατυπωθεί για πιθα­νή εκτόξευση του κόστους λόγω της ανάγκης για νέα επιθεώρη­ση τμημάτων των κατασκευών που είχαν ολοκληρωθεί. Απο­δείχθηκε ότι και οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι σε θέση να φέρουν σε πέρας τις ιδιαίτερα απαιτητικές επιθεωρήσεις και το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία πάνω σ' αυτά τα αντικείμενα. Άλλωστε, δυο δεκαετίες πριν είχε ολο­κληρώσει μόνο του, στις εγκαταστάσεις του ναυστάθμου, τον εκσυγχρονισμό των πρώτων τεσσάρων υποβρυχίων 209, τα οποία πλέον αποσύρονται έχοντας συμπληρώσει τέσσερις δε­καετίες ζωής. 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-31/08/2014) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger