Αρχική » » ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ


✓ Ολοένα και λιγώτεροι νέοι αξιωματικοί θα παίρνουν το ... ξίφος τους.
✓ Μείωση των επιτυχόντων στη στρατιωτική εκπαίδευση 40% εφέτος σε σχέση με το 2010-11. 
✓ Η ελαχιστοποίηση των προσλήψεων στον δημό­σιο τομέα και η οικονο­μική κρίση δεν αφήνουν ανεπηρέαστες τις Ε.Δ. 

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
Isblaveris@gmail.com 

Σχεδον 40% λιγότεροι επιτυχόντες εισέρχονται φέ­τος (για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15) σε ολες τις παραγωγικές σχολές αξιω­ματικών και υπαξιωματικών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε σχέση με όσους είχαν εισέλθει το 2010-11, όπως προ­κύπτει από τα πρόσφατα αποτελέ­σματα των πανελλαδικών εξετάσε­ων, τα οποία ανακοινωθήκαν απο το αρμόδιο υπουργείο Παιδείας. Μία μείωση που πρακτικως είναι της τάξεως των 602 επιτυχόντων καθώς από τους 1.414 το 2010 ο αριθμός τους μειώθηκε στους 812 σε όλες τις σχολές! 

Πρόκειται για ένα γεγονός που οφείλε­ται πρώτιστα στις μειώσεις των κάθε είδους προσλήψεων στον... δημόσιο τομέα, ακόμα και με τη μορφή των επιτυχόντων στις πα­ραγωγικές σχολές των Ε.Δ., και, συνεπεία αυτού, στη ριζική αναδιοργάνωση των Ε.Δ., με κλείσι­μο στρατοπέδων, καταργήσεις και συγχωνεύσεις μονάδων και μεί­ωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών ανά Κλάδο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι Ε.Δ. για τον ίδιο βασικό λόγο δεν έχουν πραγματοποιήσει ούτε μία πρό­σληψη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), κάτι που σε συνδυα­σμό με τις χιλιάδες κανονικές συ­νταξιοδοτήσεις τους ή απρογραμ­μάτιστες παραιτήσεις τους, λόγω του φόβου μήπως χάσουν αποζη­μιώσεις, εφάπαξ κ.λ.π., έχει οδη­γήσει τις Ε.Δ. σε οριακά επίπεδα από πλευράς στελεχώσεως των μονάδων τους. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα, που δεν είναι του παρόντος. 

Ο «ΧΑΡΤΗΣ». Οι παραγωγικές σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ε.Δ. είναι οι εξής: Για τον Στρατό Ξηρας, η Στρατιω­τική Σχολή Ευελπιδων (ΣΣΕ), το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας στην ανώτατη εκπαί­δευση, αφού ιδρύθηκε απο τον πρώτο κυβερνήτη της Ελλάδος, Ιωάννη Καποδίστρια, στο Ναύ­πλιο το 1828, και η Σχολή Μονί­μων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), που εδρεύει στα Τρίκαλα. Για το Πολεμικό Ναυτικό, η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), η οποία εδρεύ­ει στον Πειραιά, και η Σχολή Μο­νίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), που εδρεύει στον Σκαραμαγκά Αττικής. 

Για την Πολεμική Αεροπορία, η Σχολή Ικάρων (ΣΙ) και η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αερο­πορίας (ΣΤΥΑ) -αμφότερες εδρεύ­ουν στην Αεροπορική Βάση Δεκε­λείας στο Τατόι Αττικής-, η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), που εδρεύει στην Αεροπο­ρική Βάση του ΣΕΔΕΣ στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η Σχολή Ιπτα­μένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ), που εδρεύει και αυτή στο Τατόϊ και δέ­χεται σπουδαστές όποτε η Π.Α. έχει επιχειρησιακή ανάγκη για νέους υπαξιωματικούς αεροναυ­τίλους. 

Για το ΓΕΕΘΑ, σε διακλαδικό επί­πεδο, είναι η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτι­κής (ΣΑΝ), η οποία εδρεύει στον Καρέα Αττικής. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Πιο αναλυτικώς και συμφώνως προς τα επίσημα στοιχεία που μας εδοθησαν από τους οικείους Κλάδους, ενδεικτικώς αναφέρεται ότι το μεγαλύτε­ρο «ψαλίδι» έπεσε στη Σχολή Ικα­ρων, αφου απο 164 επιτυχόντες το 2010, όλων των κατηγοριών, ιπταμένων και μηχανικών, φέ­τος εισήχθησαν μόνο 64! Περί­που 50% λιγοτεροι ήταν οι επιτυχόντες και στη ΣΝΔ, οι οποίοι απο 67 το 2010, ολων των κα­τηγοριών, μάχιμοι και μηχανικοί, φέτος μει­ώθηκαν σε μόλις 34! 

Επίσης, στη ΣΣΕ, από 269, Όπλων και Σω­μάτων, ολων των κατηγοριών, το 2010, μειώθηκαν φέτος στους 217. Η μικρότερη μείωση αναλογικώς έχει σημειωθεί στη ΣΤΥΑ της Π.Α., η οποία απο 188 επιτυχόντες το 2010, φέτος είχε 150, ολων των κατηγοριών. Η δραστι­κή μείωση του αριθμού των επιτυχόντων στις παραγωγικές σχολές των Ε.Δ. εχει ως άμεσο αποτέλε­σμα την κατακόρυφη αύξηση της ζητήσεως, γεγονός που εκτόξευ­σε στα ύψη τις βάσεις των επιτυχόντων, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα του υπουργείου Παιδείας. Μερικά ενδεικτικά πα­ραδείγματα: 

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τμήμα μαχίμων, η βάση από πέρ­σι σε φέτος αυξήθηκε κατά 1.091 μόρια, καθώς από 17.052 μόρια (2013) έφτασε τα 18.143 (2014). Στη Σχολή Ικάρων, τμήμα ιπταμέ­νων, η βαση από πέρσι σε φέτος αυξήθηκε κατά 1.056 μόρια, καθώς από 16.819 (2013) έφτασε τα 17.875 (2014). Για να μπει κά­ποιος μαθητής της ΣΣΑΣ στο Κτηνιατρικό Τμήμα αυτής, πρεπει να έχει συγκεντρώσει 19.050 μόρια (2014), έναντι 18.524 μορίων (2013), που σημαίνει μικρή -σε απόλυτους αριθμούς- αύξηση, της ταξεως των 526 μορίων, αλλά, αν αναλογιστεί κανείς ότι η βάση πλησιάζει το άριστα, αντιλαμβάνε­ται επίσης το πόσο σημαντική εί­ναι ουσιαστικώς αυτή. 

Πολύ ψηλά ο πήχης για το μέλλον 

Απαντώντας σε ερώτημα των «Παραπολιτικών», στρατιωτική πηγή του υπουργείου Εθνικής Αμύνης επισήμανε ότι η επαγγελματική «σταθερότητα» της αμέσου εξευρέσεως δουλειάς, μετά το πέρας των σπουδών, καθιστά τις παραγωγικές σχολές των Ε.Δ. (όπως συμβαίνει και με τις αστυνομικές) έναν εξαιρε­τικά ελκυστικό «στόχο» των νέων. Ακόμα και σήμερα, παρά τις εξαιρετικά μεγάλες περικοπές (τις μεγαλύτερες σε όλο τον δημόσιο τομέα) που υπέστησαν ελέω του Μνημονίου και των συνε­πειών του οι στρατιωτικοί -εν ενεργεία και απόστρατοι- το διάστημα 2010-2014. Επιπλέον, ο ίδιος επισήμανε με νόημα ότι το θετικό σε αυτή τη μείωση του αριθμού των επιτυχόντων, με την ταυτόχρονη αύξηση των βάσεων στις παραγωγικές σχολές των Ε.Δ., είναι ότι σε αυτές εισέρχονται εξαιρετικά μορφωμένα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, γεγονός που ανεβάζει και το επίπεδο των σχολών τους και του περιε­χομένου των σπουδών τους σε αυτές, ώστε να μπορέ­σουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες επιστημονικές απαιτήσεις του επαγγέλμα­τος του στρατιωτικού του 21ου αιώνα. «Εμείς θέλουμε τον στρατιωτικό επιστήμονα, λόγω των οπλικών συστημά­των που καλείται να χειρι­στεί, αλλά και πγέτη, ηγήτο­ρα στο πεδίο της μάχης, που θα οδηγήσει το προσωπικό του στη νίκη», μας είπε με νόημα, αλλά δίνοντας και το στίγμα του τι περιμένουν η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και η στρατιωτική ηγεσία των Ε.Δ. από τους σημερι­νούς πρωτοετείς, οι οποίοι θα είναι οι αρχηγοί των Κλάδων το 2045-2050! 

812 μόλις οι εισακτέοι σε όλες τις στρατιωτικές σχολές, από 1.414 που ήταν το 2010. 

50% έφτασε η μείωση των επιτυχόντων στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, όπου «μπήκαν» 34... 

17.875 μόρια η βάση για το Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, από 16.819 που ήταν το 2013.

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-06/09/2014)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger