Αρχική » » Μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα

Μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα


✓ Ο Πρόεδρος της Δη­μοκρατίας, Πρ. Παυλό­πουλος με τον υπουργό Άμυνας. Π. Καμμένο, στο Πεντάγωνο. 
✓ Και ο Πρ. Παυλόπουλος υπέρ της δημιουργίας Ευρωστρατού, που θα ενισχύσει τη χώρα μας. 

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Γ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ 
Isblaveris@gmail.com 

Ως μοναδική ευκαιρία, που πρέπει η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί κατά τον καλύτερο τρόπο, χαρακτηρί­ζει κορυφαία στρατιωτική πηγή την πρόσφατη δήλωση του Ζαν- Κλοντ Γιούνκερ για την ανάγκη δημιουργίας Ευρωστρατού. Ευκαιρία που η χώρα μας θα πρέπει να συνδυάσει αφενός με την παρουσία στις Βρυξέλλες για την επόμε­νη πενταετία του επιτρόπου Μεταναστεύσε­ως, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγενείας, Δημήτρη Αβραμόπου­λου, και αφετέρου (σε λίγους μήνες) με την αντίστοιχη παρουσία του νυν αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Μι­χαήλ Κωσταράκου, ως του νέου προέδρου της Στρατιωτικής Επιτρο­πής της Ε.Ε. για τρία χρόνια. 

Την άποψη περί ευ­καιρίας ενίσχυσε ακό­μα περισσότερο η πρώ­τη επίσημη επίσκεψη του νέου... Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου. στο υπουργείο Εθνι­κής Άμυνας και κυρί­ως η δήλωση του ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι εγγυήτριες μόνο της ακεραιότητας της χώρας, αλλά και των αντίστοιχων ευρωπαϊ­κών συνόρων, στο τμή­μα εκείνο που τους ανα­λογεί. 

Βεβαίως, δεν διαφεύγει την προσοχή ότι τις δη­λώσεις Γιούνκερ περί Ευρωστρατού η πρώτη που έσπευσε ασμένως να τις υποστηρίξει -και ας μην είναι η ίδια μέ­λος της Ε.Ε.- ήταν η... Άγκυρα, με σχετικές δηλώσεις του Τούρκου υφυπουργού Εξωτε­ρικών, ο οποίος πρό­σφερε αμέσως 60.000 στρατιώτες σε αυτήν την προσπάθεια, ακολου­θούμενη από τη Γερμα­νία, με ό,τι και αν αυτό μπορεί να σημαίνει. Η Βρετανία εξέφρασε τις επιφυλάξεις της, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μπαν Κι Μουν, σημείωσε τα εξής: «Εί­μαστε θετικοί, αρκεί να μην εξασθενήσει η επι­χειρησιακή ικανότητα της Συμμαχίας». Σύμφωνα με υψηλά ιστάμενη στρατιωτική πηγή του υπουργείου Άμυνας, «αν η άποψη Γιούνκερ περί Ευρω­στρατού εφαρμοστεί, τότε θα πρόκειται περί ενός κολοσσιαίου έργου, τόσο από πλευράς σχεδιάσεως όσο και από πλευράς υλοποιή­σεως». 

Ήδη η Ε.Ε. έχει ένα «υβριδικό» στρατιωτικό σύστημα, τα λεγόμενα «Battle Groups», τους «Σχηματισμούς Μάχης». Διαθέτει συνολι­κά πέντε, ένα από τα οποία έχει επικεφαλής την Ελλάδα, με συμμετέχουσες τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Το «ελληνι­κό» Battle Group ήταν και αυτό που ενεργοποιήθηκε και εκτέλεσε την πρώτη στην ιστορία της Ε.Ε. χερσαία στρατιωτική επι­χείρηση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρα­τία, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, και την προσεχή Δευτέρα, 23 του μηνός, πραγ­ματοποιείται στο στρατηγείο της δυνάμεως, στη Λάρισα, η επίσημη τελετή περατώσεως της αποστολής. 

Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ. «Το Στρατηγείο δεν θα διαλυθεί, αλλά θα διατηρηθεί ως ένας πυ­ρήνας, προκειμένου, αν αυτό απαιτηθεί στο μέλλον, να επαναδραστηριοποιηθεί», μας έλεγε προ μερικών ημε­ρών ο Έλληνας επιτελάρχης του Στρατηγείου, ταξίαρχος Χρ. Δρίβας, στη Λάρισα, στο πλαί­σιο της επισκέψεως του ΥΠΕΘΑ, Πάνου Καμμέ­νου, στο στρατηγείο της EUFOR RCA. Επομένως, η βάση, ο πυρήνας για τη δημι­ουργία ενός ουσιαστι­κού και επιχειρησιακού Ευρωστρατού υπάρχει και έχει ήδη δοκιμαστεί στην πράξη. Αυτό που χρειάζεται είναι η πο­λιτική βούληση για να συγκροτηθεί σε μόνι­μη βάση, να διατεθούν προσωπικό, μέσα και χρήματα και να αναζη­τηθούν μόνιμες απο­στολές, τις οποίες θα αναλάβει, για να πραγ­ματοποιήσει και... από­σβεση. 

«Αναμφίβολα θα πρέ­πει να υπάρχει μια βα­σική συνάφεια μεταξύ Ε.Ε. και ΝΑΤΟ και στις στρατιωτικές δομές. Κάτι τέτοιο δεν υφίστα­ται τώρα, αλλά μπορεί να δημιουργηθεί. Πρέπει να έχουμε μια εναρ­μόνιση των δομών. Αυτό τώρα επίσης δεν υφίσταται», μας τόνισε η ίδια κορυφαία στρατι­ωτική πηγή. Στην Ε.Ε. ανήκουν χώ­ρες (π.χ Κύπρος, Μάλ­τα) οι οποίες δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ και δεν έχουν πρόσβαση στις δομές του, ενώ υπάρχει μέλος της Συμμαχίας, η Τουρκία, που δεν είναι μέλος της Ε.Ε., αλλά επι­θυμεί να γίνει και έχει το καθεστώς του «συνδε­δεμένου μέλους». Προς το παρόν, και με το πρό­σχημα της «μη διαρρο­ής μυστικών του ΝΑΤΟ σε εκτός Συμμαχίας χώ­ρες», παρουσιάζει σοβαρά προσκόμματα στη συμμετοχή Κύπρου (για προφανείς λόγους) και Μάλτας σε επιχείρηση της Ε.Ε. με χρή­ση δομών και μέσων του ΝΑΤΟ. Αντιθέτως, προσφέρεται εθελοντικά να συμμετάσχει σε αντίστοιχες επιχειρήσεις της Ε.Ε. και -τώρα- στον Ευρωστρατό. Αυτό είναι ένα σοβαρό, πολιτικό, θέμα, που ξεπερνιέται μόνο με μία εξίσου σοβαρή και στο ανώτατο δυνατό επί­πεδο πολιτική απόφαση. 

Η συνύπαρξη στις Βρυξέλλες 

Η Ελλάδα διαθέτει ένα με­γάλο «όπλο»: Τη συνύπαρξη στις Βρυξέλλες για διάστη­μα τριών ολόκληρων ετών του νέου προέδρου της Στρα­τιωτικής Επιτροπής της Ε.Ε., στρατηγού Μ. Κωσταράκου, του άμεσου στρατιωτικού συμβούλου της αρμόδιας επι­τρόπου Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφαλείας, Φ. Μογκερίντ, και του επιτρόπου με το πολύ επίκαιρο χαρτοφυλά­κιο Εσωτερικών Υποθέσεων, Μεταναστεύσεως και Ιθαγε­νείας, Δημήτρη Αβραμόπου­λου. Μολονότι οι δύο άνδρες γνωρίζονται πολύ καλά και είχαν άριστη συνεργασία στο παρελθόν, τυπικώς, αμφότε­ροι στα νέα τους καθήκοντα δεν εκπροσωπούν τις χώρες τους, αλλά την Ε.Ε. Και έτσι θα λειτουργούν. Εκτός αυτού, όμως, κανένας δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι στο μέτρο που μπορούν θα συνεργάζο­νται ως Έλληνες. Ιδίως στον τομέα του καθορισμού εν ει­ρήνη αποστολών των Ε.Δ. των κρατών-μελών της Ε.Ε. και της προωθήσεως του επι­χειρησιακού σχεδιασμού για την υλοποίησή τους. Η ασφά­λεια των ευρωπαϊκών (και ταυτοχρόνως ελληνικών) συ­νόρων από τα κύματα των παρανόμως εισερχομένων μεταναστών και η προστα­σία της Ευρώπης από τυχόν εισβολή τζιχαντιστών από τη Μέση Ανατολή μέσω Τουρ­κίας (και όχι μόνο) είναι μία αποστολή που έχει πλέον προ πολλού ξεφύγει από μια αμι­γώς αστυνομικού χαρακτήρα επιχείρηση. Οι Ένοπλες Δυ­νάμεις μπορούν να συνεισφέ­ρουν προς την κατεύθυνση αυτή, είτε μόνες τους είτε σε συνεργασία με τις αντίστοι­χες ΝΑΤΟϊκές. 

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-21/03/2015)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger