Αρχική » » Υποβρύχια (και) πάλι στον αέρα;

Υποβρύχια (και) πάλι στον αέρα;


Πως ξαφνικά δημιουργήθηκε χρηματοδοτικό πρόβλημα, οι εργαζόμενοι έμειναν απλήρωτοι και κινδυνεύει η παράδοση του «Ματρώζου». 
Οι συμφωνίες Βενιζέλου που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. 

Από τον 
Ευθύμιο Π. Πέτρου 

Με στάση εργασίας και κινητοποίηση προς το υπουργείο Εθνικής Αμύνης αντέδρασαν την περασμένη εβδομάδα οι εργα­ζόμενοι στα Ναυπηγεία Σκαραμα­γκά, οι οποίοι μπαίνουν στον τρί­το μήνα απλήρωτοι. Έτσι, το πρό­γραμμα των υποβρυχίων του Πο­λεμικού Ναυτικού κινδυνεύει να βρεθεί στον αέρα και να πάνε χαμένες οι προσπάθειες των τελευ­ταίων μηνών. 

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες όλα έδειχναν ότι έχουν μπει σε σειρά και ότι μετά τον νεότευ­κτο «Πιπίνο»...
και τον εκσυγχρο­νισμένο «Ωκεανό», που παραδό­θηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, σύντομα το υποβρύχιο «Ματρώζος» θα άρχιζε δοκιμές για να πα­ραδοθεί στον Στόλο. Όμως η πολι­τική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμύνης φάνηκε απρόθυμη να «τρέξει» το πρόγραμμα, ενώ ήρθε να προστεθεί σοβαρό χρηματοδο­τικό πρόβλημα. 

Για το πρόγραμμα των υπο­βρυχίων διατέθηκε πίστωση 75.000.000 ευρώ, προκειμένου οι ναυπηγήσεις να ολοκληρωθούν υπό την εποπτεία του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο ανέλαβε και τη μισθοδοσία των εργαζομένων. Μέ­σα στο 2014 από την ανωτέρω πί­στωση εκταμιεύθηκαν 15.000.000, με τα οποία καλύφθηκαν τα έξοδα των ναυπηγήσεων και οι πληρωμές στο προσωπικό. Μέσα στον Φεβρουάριο έπρεπε να κινηθεί η διαδικασία για να αποδεσμευθεί το επόμενο κονδύλιο ύψους 20.000.000 ευρώ, προκειμένου να συνεχισθούν οι εργασίες. Όμως αυτό δεν έγινε, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να «σέρνονται» διάφο­ρα σενάρια. Άλλοι υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Εθνικής Αμύνης δεν κινείται πολύ δραστήρια για την αποδέσμευση των χρημάτων και άλ­λοι ότι στο πλαίσιο της γενικευμένης προσπάθειας της κυβερνήσεως να εξασφαλίσει ρευστότητα αποφεύ­γει την εκταμίευση ακόμη και αυ­τού του συγκριτικά μικρού ποσού. 

Αποτέλεσμα είναι ότι τους δύο τελευταίους μήνες ο ρυθμός των εργασιών στα ναυπηγεία έχει επι­βραδυνθεί τραγικά, με ορατό πλέ­ον τον κίνδυνο να μην τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεως των δύο τελευταίων υποβρυχί­ων, του «Ματρώζου» και του «Κα­τσώνη». Οι πρώτες επαφές ανά­μεσα σε εκπρόσω­πο του υπουργείου Εθνικής Αμύνης και τους εργαζομένους απέβη­σαν άκαρπες, καθώς δεν επετεύ­χθη να ικανοποιη­θεί το αίτημά τους να υπογράψει ο υπουργός τη μισθοδοσία τους πριν από το ταξίδι του στην Αμε­ρική. Παράλληλα, οι εργαζόμε­νοι ζητούν απαντήσεις για θέμα­τα που ξεφεύγουν από την αρμο­διότητα του ΥΠΕΘΑ Ειδικότερα, σε ανακοίνωση τους θέτουν ερω­τήματα που αφορούν το μέλλον των ναυπηγείων μετά την ολο­κλήρωση του προγράμματος των υποβρυχίων. 

Ειδικότερα ερωτούν: 

«1. Τι θα γίνει μετά την ολοκλήρω­ση της κατασκευής των υποβρυχί­ων; Ο χρόνος πιέζει, αφού σε μικρό ακόμη χρονικό διάστημα τα υπο­βρύχια ολοκληρώνονται. 

2. Πώς θα αντιμετωπιστεί το βασι­κό πρόβλημα που έχει προκύψει με την Ε.Ε. σχετικά με την απαγό­ρευση κατασκευής πλοίων ξένων πολεμικών ναυτικών; 

3. Τι θα γίνει με τις εμπορικές δραστηριότητες του ναυπηγείου; 

4. Τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ναυπηγείου; θα συ­νεχίσει να παραμένει ιδιοκτήτης ο τωρινός (Ισκαντάρ Σάφα), ο οποίος το οδήγησε στη σημερινή άθλια κατάσταση; 

5. Τι θα γίνει με την πληρωμή των οφειλομένων αποδοχών μας από την εργοδότριά μας εταιρία;» 

Όλα αυτά είναι πραγματικά ερωτήματα, τα οποία κληροδοτή­θηκαν τόσο στην προηγούμενη όσο και στη σημερινή κυβέρνηση από τον Ευάγγ. Βενιζέλο, οι συμφωνίες του οποίου για την πώληση και τη ρύθμιση των ζητημάτων του Σκαραμαγκά αποδείχθηκαν καταστροφικές. Και ενώ η προσπάθεια για ολοκλήρωση τουλάχιστον των υποβρυχίων έδειξε να πηγαίνει καλά, τώρα όλα φαίνεται να βρί­σκονται στον αέρα. 

Θύμα της καταστάσεως, το Πο­λεμικό Ναυτικό, το οποίο πάλι βλέπει τα υποβρύχιά του να βγαί­νουν από το πρόγραμμα. 

Σε αδιέξοδο και οι προμήθειες απαραίτητων ανταλλακτικών 

ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί τις τελευταίες μέρες ακόμη και μικρές προμήθειες ανταλ­λακτικών και αναλωσίμων, τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων. Αι­τία, η οικονομική αβεβαι­ότητα η οποία έχει οδηγή­σει σχεδόν το σύνολο των εταιριών-προμηθευτών στην απόφαση να αποφύ­γει την υπογραφή και της παραμικρής συμβάσεως με το υπουργείο Εθνι­κής Αμύνης. Με δεδομέ­νο ότι ουδέποτε οι πληρωμές του Ελληνικού Δημο­σίου υπήρξαν έγκαιρες, οι εταιρίες φοβούνται τώρα ότι όσο η οικονομική κα­τάσταση δεν σταθεροποι­είται οποιαδήποτε παρά­δοση υλικού εμπεριέχει τεράστιο ρίσκο. Χαρακτη­ριστικό είναι ότι η αποπλη­ρωμή παλαιοτέρων συμβά­σεων καθυστερεί ακόμη και τέσσερα χρόνια, οπό­τε σήμερα είναι όλοι επιφυλακτικοί. 

Αυτή η κατάσταση επη­ρεάζει άμεσα την ετοιμό­τητα των Ενόπλων Δυνάμεων -και ιδιαιτέρως του Ναυτικού και της Αεροπορίας- που εξαρτώνται από την ομαλή ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας τους. Με τα μεγαλύτερα εξοπλιστι­κά προγράμματα ουσιαστικά σε αναστολή τα Γενικά Επιτελεία έχουν εκφρά­σει τον σκεπτικισμό τους για τα επίπεδα ετοιμότητας που θα είναι δυνατόν να διατηρηθούν μετά το έτος 2017. Τώρα η δυστοκία στα προγράμματα υποστηρίξεως προκαλεί κινδύνους για τις επιχειρησιακές δυνατότητες ακόμη και τους επόμενους μήνες. 

Είναι αλήθεια ότι η νέα διοίκηση της Γενικής Διευθύνσεως Αμυντικών Εξοπλισμών και Επεν­δύσεων καταβάλλει προ­σπάθειες για το ξεμπλοκάρισμα όσο το δυνατόν πε­ρισσότερων προγραμμά­των. Όμως, ανταπόκριση από τις εταιρίες δεν φαίνε­ται να υπάρχει. 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-05/04/2015) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger