Αρχική » » Μελέτη-σοκ! Στα 100 ευρώ ετησίως(!) το οικογενειακό βοήθημα BOEA

Μελέτη-σοκ! Στα 100 ευρώ ετησίως(!) το οικογενειακό βοήθημα BOEA


• ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, ΓΙΑΤΙ ... ΑΔΕΙΑΣΕ Ο «ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ». 
• Πρέπει να αλλάξει άμεσα η πολιτική του επιδόματος. 
• Χορηγείται για εισφορές 25 ετών σε 60 μηνιαία μερίσματα. 

Από τον 
Ιωάννη Αντωνιάδη* 

Το ΒΟΕΑ αποτελεί έναν «κουμπαρά» στο οποίο επί 25 χρόνια τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τοποθε­τούν υποχρεωτικά χρήματα για τα τέκνα που έχουν, έτσι ώστε αυτά να έχουν μία στήριξη όταν ενηλικιωθούν. Εκτός του ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην ικανοποίηση των αιτήσεων απόδοσης των δικαιούμενων εξαυτού χρημάτων από τα Μετοχικά Ταμεία, από μελέτη που έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων της ΣΣΑΣ, αξιωματικός ε.α. και οικονομολόγος Ιωάννης Αντωνιάδης, προκύπτει πως η ετήσια απόδοση που θα αποφέρει το Βοήθημα Οικογενειακής Επαγ­γελματικής Αυτοτέλειας μετά από 25 χρόνια δεν θα ξεπερνά σε ετήσια βάση τα 100 ευρώ. 

Τα Μετοχικά Ταμεία των Ε.Δ. (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία) ασφαλίζουν τα παιδιά των ενεργών μετόχων και... μερισματούχων τα γεννηθέντα από την ισχύ του Ν. 1329/1983 χωρίς διάκριση φύλου, με σκοπό την παροχή σε αυτά εφάπαξ βοηθήματος για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενεια­κής ή της επαγγελματικής αυτο­τέλειάς τους. 

Ενεργοί μέτοχοι και μερισματούχοι των Μ.Τ. υποχρεούνται να δηλώσουν στο Ταμείο τα παιδιά τους μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη γέννη­σή τους, ή τη νομιμοποίησή τους, ή την υιοθεσία τους, κα­ταβάλλοντας αναλογούν ποσό ως δικαίωμα εγγραφής. Επίσης καταβάλλε­ται μηνιαία κράτηση υπέρ Μ.Τ. (για ΒΟΕΑ) που αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός κατά τον οποίο συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις καταβολής του βοηθήμα­τος. Αυτοδίκαια η κράτηση παύει στο 25ο έτος (συμπληρωμένο) της ηλικίας του τέκνου. 

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

Το ποσό τού εφάπαξ βοηθήματος για την οι­κογενειακή ή επαγγελματική αυτοτέλεια που καταβάλλεται από το Ταμείο καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που λαμβάνει ο μερισματούχος ή η χηρεύουσα οικογένεια κατά την ημερομηνία που νομιμοποιείται η καταβολή τού εφάπαξ βοηθήματος και του μερίσματος που θα ελάμβανε ο ενεργός μέ­τοχος, λογιζόμενος ως μερισματούχος. 

Παρά τις προσπάθειες όμως που κατα­βάλλουν τα Μετοχικά μας Ταμεία προκειμένου να καταστούν βιώσιμα (μετά τον ορυμαγδό μέτρων μειώσεων των αναλογουσών εισφορών και των κοινωνικών πόρων, πα­ράλληλα με την αφαίμαξη που υπέστησαν με το «κούρεμα»-PSI), αλλά και να χορηγήσουν αξιοπρεπή μερίσματα-βοηθήματα-εφάπαξ παροχές, οφείλουμε να επισημάνουμε, και να τεκμηριώσουμε παράλληλα, πως η πο­λιτική του επιδόματος ΒΟΕΑ επιβάλλεται να τροποποιηθεί άμεσα. 

Και αυτό για τους παρακάτω λόγους: 

α) Δεν έχει εισέτι αλλάξει για όλα τα Μετοχικά Ταμεία (διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο) ο τρόπος λειτουργίας του ΒΟΕΑ (ως ένας ανεξάρτητος λογαριασμός με δικό του αποθεματικό κεφάλαιο από τις ατομικές καρτέλες-εισφορές των παιδιών των μετόχων- μερισματούχων), με αποτέλεσμα οι μηνιαίες κρατήσεις-εισφορες που παρακρατούνται, πολλές φορές να καλύπτουν άμεσες και επι­τακτικές ανάγκες των Μ.Τ. 

β) Μετά τις απανωτές μειώσεις των συ­ντάξεων, και, κατ’ επέκταση, των μερισμάτων των στρατιωτικών, και μέχρι να κλειδώσει η τιμή του μερίσματος για το ΒΟΕΑ, μειώθηκε κατά πολύ το χορηγούμενο βοήθημα, που, σύμφωνα και με δική μας μελέτη, η από­δοση των κρατήσεων σε βάθος 25ετίας για το ΒΟΕΑ είναι ελά­χιστη, και, ουσιαστικά, δεν καλύπτει πλέον ούτε την ανταποδοτική επιστροφή των κρατήσεων αυτών. Συγκεκριμένα, υπολογί­σαμε τις εισφορές-κρατήσεις σε βάθος 25ετίας ενός υπαξιωματικού σε συνάρ­τηση με όλες τις μισθολογικές του προαγωγές στο διάστημα αυτό (καθώς και τις αντίστοιχες για την εφά­παξ εγγραφή του), και τις συγκρίναμε (με τι­μές παρούσας και όχι μελλοντικής αξίας) με το επίδομα ΒΟΕΑ που θα ελάμβανε με τη συ­μπλήρωση 25ετίας του τέκνου και το μέρισμα που θα ελάμβανε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το συμπέρασμα που εξήχθη ήταν πως η μέση ετήσια απόδοση που θα αποφέρει το ΒΟΕΑ μετά από 25 ετών παρακρατήσεις των μετόχων δεν θα ξεπερνά τα 100 ευρώ (άρα συνολικά 2.500 ευρώ παραπάνω σε βάθος 25ετίας!!!). 

Την ίδια στιγμή, αφενός το Ταμείο θα απο­κομίζει πολλαπλάσια οφέλη από τη συνολική είσπραξη σε ετήσια βάση των εισφορών των χιλιάδων μελών του, αφετέρου τέτοια χαμη­λή απόδοση δεν θα απέδιδε καμία συναφής επένδυση για μελλοντική εξασφάλιση του τέ­κνου του μετόχου, άρα τίθεται εύλογα το θέμα της προαίρεσης επιλογής καταβολής αυτών των εισφορών, εφόσον δεν προχωρήσουν άμεσα τα Ταμεία σε τροποποιήσεις του καθεστώτος λειτουργίας του ΒΟΕΑ. 

Επιπροσθέτως, και σε άλλη συσχέτιση στοιχείων που προχώρησε συνάδελφος Οι­κονομικός Αξιωματικός, με την παραλαβή του βοηθήματος από την κόρη του, με την παρέλευση 18ετίας, διαπίστωσε πως το ποσό χορήγησης του ΒΟΕΑ υπολειπόταν σημαντικά (από 30% έως 50%) των ονο­μαστικών κρατήσεων, υπό συγκεκριμένες παραδοχές, που ανέλυσε στην ένστασή του, προς το Ταμείο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, και στο πλαίσιο αυτό, θα επιθυμούσαμε να θέσουμε υπόψη των Δ.Σ. των Μετοχικών μας Ταμείων τις παρακάτω προτάσεις, για τις οποίες εκτιμούμε ότι μπορούν να επιλύσουν τα υφιστάμενα προβλήματα, και οι οποίες, αν και μερικές εξ αυτών είχαν εξεταστεί και υιοθετηθεί στο παρελθόν (εισηγήσεις από επιτροπές για Μ.Τ., εγκεκριμένες από τέως ΥΦΕΘΑ και ΑΝΥΕΘΑ), εντούτοις δεν υλοποιήθηκαν από όλα τα Μ.Τ.: 

Απεξάρτηση-απεμπλοκή του ΒΟΕΑ από τα Μετοχικά Ταμεία, με τη δημιουργία ενός αυτόνομου ειδικού λογαριασμού, όπου θα μεταφερθούν ως αποθεματικό όλες οι μέχρι σήμερα εισφορές των μετόχων-μερισματούχων που εξακολουθούν να πληρώνουν εισφορές-κρατήσεις σε αυτόν. 

Μειώσεις ποσοστού πάγιων μηνιαίων κρατήσεων, ενεργών μετόχων και μερισματούχων, αλλαγή των προϋποθέσεων χορήγησης με συνάρτηση της παροχής μό­νο με το ηλικιακό καθεστώς του παιδιού και συμπληρωματικά πριν από την 25ετία, πρό­βλεψη της συναίνεσης του υποκείμενου σε κρατήσεις γονέα για πρώιμη λήξη της σχέ­σης, δυνητική ασφάλιση για παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, δυνατότητα δι­ακοπής και επιστροφής κρατήσεων πριν από το 18ο έτος της ηλικίας του παιδιού, αύξηση του βοηθήματος κατά πέντε μερίσματα στη χορήγησή του μετά το 18ο έτος της ηλικίας του παιδιού, μείωση ποσοστού δικαιώμα­τος εγγραφής, διεύρυνση ορίων καταβολής (καθιέρωση ετήσιας κλίμακας χορηγήσε­ων), προκειμένου να καταστεί το βοήθημα πλήρως ανταποδοτικό. 

Αύξηση του ποσού που έχει «κλειδώσει» ως υπολογισθέν μέρισμα, στα επίπεδα που θα επιφέρουν ένα σοβαρό ανταποδοτικό όφελος στον μέτοχο-μερισματούχο, με βάση υπολο­γισμού τη μελλοντική αξία (terminal value, or future value)-μοντέλο ασφαλειών ζωής ιδιωτικού τομέα του συνόλου των εισφορών που θα κληθεί να πληρώσει για το εν λόγω βοήθημα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΒΟΕΑ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΩΣ Η ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 100 ΕΥΡΩ. 

Έτη
Μισθολογικός
βαθμός
Ποσό βασικού μισθού
ΕΧΥ
Ποσό ΕΧΥ
Κράτηση
Μήνες
Σύνολο
8
Αρχικελευστής
816,04
16
130,56
37,86
12
454,37
9 έως 10
Αρχικελευστής
816,04
20
163,21
39,17
24
940,08
11 έως 12
2/3 Ανθυπασπιστή
833,76
24
200,11
41,36
24
992,53
13
2/3 Ανθυπασπιστή
833,76
28
233,46
42,69
12
512,27
14
Ανθυπασπιστή
842,65
28
235,94
43,14
12
517,72
15
Ανθυπασπιστή
842,65
32
269,65
44,49
12
533,90
16
2/3 Σημαιοφόρου
872,22
32
279,11
46,05
12
552,64
17
2/3 Σημαιοφόρου
872,22
36
314
47,45
12
569,39
18
Σημαιοφόρου
887
36
319,32
48,25
12
579,03
19
Σημαιοφόρου
887
40
354,80
49,67
12
596,06
20
2/3 Ανθυποπλοίαρχου
923,07
40
369,23
51,69
12
620,30
21
2/3 Ανθυποπλοίαρχου
923,07
44
406,15
53,17
12
638,03
22
Ανθυποπλοίαρχου
941,11
44
414,09
54,21
12
650,49
23 έως 24
Ανθυποπλοίαρχου
941,11
48
451,73
55,71
24
1.337,12
25 έως 26
Υποπλοίαρχου
972,15
52
505,52
59,11
24
1.418,56
27 έως 28
Πλωτάρχη
1.020,94
56
571,73
63,71
24
1.528,96
29 έως 30
Αντιπλοιάρχου
1.091,90
60
655,14
69,88
24
1.677,15
31 έως 32
1/2 Πλοιάρχου
1.156,65
60
693,99
74,03
24
1.767,61


300
15.895,24
Εγγραφή
141,99
Γεν. Σύνολο
16.037,23

Το καθεστώς του ΒΟΕΑ, οι υποχρεώσεις, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

ΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ Ταμεία ασφαλίζουν τα παιδιά των ενεργών μετόχων και μερισματούχων τα γεννηθέντα από την ισχύ του Νόμου 1329/1083 χωρίς διάκριση φύλου, με σκοπό την παροχή σε αυτά εφάπαξ βοηθήματος για τη δημιουργία ή την ενίσχυση της οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειάς τους. 

Ενεργοί μέτοχοι και μερισματούχοι υποχρεούνται να δηλώσουν στο ταμείο τα παιδιά τους μέσα σε χρονικό διάστημα έξι μηνών από τπ γέννησή τους ή τη νομιμοποίησή τους, ή την υιοθεσία τους, καταβάλλοντας αναλογούν ποσό ως δικαίωμα εγγραφής. 

Επίσης, καταβάλλεται μηνιαία κράτηση υπέρ των Μ.Τ. η οποία αρχίζει από την πρώτη του επόμε­νου μήνα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι το τέλος του μηνός κατά τον οποίο συμπληρώνονται οι προϋ­ποθέσεις καταβολής του βοηθήματος. Αυτοδίκαια η κράτηση παύει στο 25ο έτος της ηλικίας του τέκνου. Το ποσό τού εφάπαξ βοηθήματος για την οικογενει­ακή ή επαγγελματική αυτοτέλεια που καταβάλλεται από το Ταμείο καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που λαμβάνει ο μερισματούχος ή η χηρεύουσα οικογένεια κατά την ημερομηνία που νομιμοποιείται η καταβολή τού εφάπαξ βοηθήματος και του μερί­σματος που θα ελάμβανε ο ενερ­γός μέτοχος, λογιζόμενος ως μερισματούχος. 

Από την 1η Ιουλίου 2012, ο υπολογισμός του ποσού τού εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις διαμορφωθείσες την 1η Ιανουάριου 2012 τιμές των μερι­σμάτων, μειωμένες κατά 5% (τουλά­χιστον στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού). Το ανωτέρω βοήθημα χορηγείται πλήρες για εισφορές από 25 ετών συμ-πληρωμένων σε ποσό ίσο με 60 μηνιαία μερίσματα. Δύναται όμως να ληφθεί μειωμένο ως ακολούθως: 

α) Για εισφορές 18-20 ετών συμπληρωμένων ποσό ίσο με 20 μηνιαία μερίσματα, 
β) Για εισφορές 21-22 ετών συμπληρωμένων ποσό ίσο με 30 μηνιαία μερίσματα,
γ) Για εισφορές 23-25 ετών συμπληρωμένων ποσό ίσο με 40 μηναία μερίσματα. 

Υποχρεώσεις: Εφάπαξ καταβολή ποσού ίσου με το 15% του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος κατά τη δήλωση εγγραφής του τέκνου τους στο Ταμείο και παρακράτηση υπέρ των Μετοχικών Ταμείων4% για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, 3% για το τρίτο παιδί, και, για το τέταρτο και πέρα, 2% επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος του μετόχου. 

Πλεονεκτήματα: Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, το ΒΟΕΑ δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δεν υπόκειται σε φόρο και δεν υπάγεται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Επίσης οι διενεργούμενες κρατήσεις ΒΟΕΑ αποτελούν ασφαλιστικές εισφορές του υποκείμενου σε αυτές γονέα και, συνεπώς, μειώνουν το φορολογητέο εισόδημά του και περαιτέρω το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

Μειονεκτήματα: Το ΒΟΕΑ παρακολουθείται σε συνάφεια με τα Μετοχικά Ταμεία και σε ενιαίο λογαριασμό, στην ΗΔΙΚΑ και, κατ' εφαρμογή του Νόμου 4093/2012, δηλώνεται το μεικτό ποσό του μερίσματος, άρα και οι κρατήσεις του ΒΟΕΑ, και, όπως φαίνεται από τον πίνακα (αριστερά), διαφαίνεται πως η απόδοση των κρατήσεων σε βάθος 25ετίας για το ΒΟΕΑ είναι η ελάχιστη, και, ουσιαστικά, δεν καλύ­πτει ούτε την ανταποδοτική επιστροφή των κρατή­σεων αυτών. 

Προτάσεις βελτίωσης 

Άμεση απεξάρτηση-απεμπλοκή του ΒΟΕΑ από τα Μετοχικά Ταμεία, με τη δημιουργία ενός αυτόνομου ειδικού λογαριασμού, όπου θα μεταφερθούν ως αποθεματικό όλες οι μέχρι σήμερα εισφορές των μετόχων-μερισματούχων που εξα­κολουθούν να πληρώνουν εισφορές σε αυτόν. 

Αφαίρεση των εισφορών του ΒΟΕΑ στο υπολογισθέν ποσό του μερίσμα­τος ΗΔΙΚΑ. 

Άμεση υλοποίηση των αποφά­σεων, ανάλογων του ΜΤΝ για: 

α) Μείωση ποσοστού πάγιων μηνιαίων κρατήσεων κατά 12,5% για το πρώτο και δεύτερο εγγεγραμμένο παιδί (ενεργοί μέτο­χοι από 4% επί Β.Μ.+ΕΧΥ σε 3,5%, και μερισματούχοι από 16% επί του μερίσματος σε 14%). 

β) Αλλαγή των προϋποθέσεων χορήγησης (συνάρτηση της παροχής μόνο με το ηλικιακό καθεστώς του παιδιού, και συμπληρωματικά πριν από την 25ετία η πρόβλεψη της συναίνεσης του υποκείμενου σε κρατήσεις γονέα για πρώιμη λήξη της σχέσης), 

γ) Παιδιά με πο­σοστό αναπηρίας 67% και άνω (δυνητική ασφάλιση) (δυνατότητα διακοπής και επιστροφής κρατήσεων πριν από το 18ο έτος της ηλικίας του παιδιού, αύξηση του βοηθήματος κατά 5 μερίσματα στη χορήγησή του μετά το 18ο έτος της ηλικίας του παιδιού), 

δ) Μείωση ποσοστού δικαιώματος εγγραφής (ενεργοί από 15% επί Β.Μ.+ΕΧΥ σε 4%, μερισματούχοι από 50% επί μερίσματος σε 30%, και διεύρυνση ορίων καταβολής). 

Αύξηση του ποσού που έχει «κλειδώσει» ως υπολογισθέν μέρισμα στα επίπεδα που θα επιφέρει ένα σοβαρό ανταποδοτικό όφελος στον μέτοχο-μερισματούχο, με βάση υπολογισμού τη μελλοντική αξία-μοντέλο ασφαλειών ζωής ιδιωτικού τομέα του συνόλου των εισφορών που θα κληθεί να πληρώσει για το εν λόγω βοήθημα. 

*Αξιωματικός Οικονομικού ε.α.. Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ και Σύμβουλος της ΕΑΑ 

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-22/05/2015)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger