Αρχική » » Να αρθεί τώρα η αδικία με τους φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ

Να αρθεί τώρα η αδικία με τους φοιτητές ΑΕΙ-ΤΕΙ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κ. ΗΣΥΧΟ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΩΣΤΕ ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥΣ. 

Ως εκδικητική αναφέρεται εν ολίγοις η από­φαση της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας να προωθήσει διά­ταξη με την οποία αποκλεί­ονται τα στελέχη των Ενό­πλων Δυνάμεων που έχουν εισαχθεί σε ΑΕΙ-ΤΕΙ να φοι­τήσουν σε αυτά, αφού δεν μπορούν να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στην πόλη όπου υπηρετούν, ή κοντά σε αυτή. Οι στρατιωτικοί επαναφέρουν το θέμα αυτό, και, με έγγραφό της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών ζητά από τον αρμόδιο ανα­πληρωτή υπουργό Εθνικής Άμυνας, Κώστα Ήσυχο, να αναλάβει τις πολιτικές πρω­τοβουλίες για τη νομοθετική επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. 

Συγκεκριμένα, η ΠΟ­ΕΣ επαναφέρει το έγγραφό της με το οποίο ζητούσε από τον πρώην υπουργό Παι­δείας ...
και θρησκευμάτων Ανδρέα Λοβέρδο να μην καταργήσει την Παράγραφο 4 του Άρθρου 6 του Νόμου 4218/2013, σύμφωνα με τον οποία, «κατ' εξαίρεση των ισχυουσών, περί μεταφο­ράς θέσεων εισαγωγής σε ΑΕΙ, διατάξεων, οι φοιτητές των ΑΕΙ οι οποίοι είναι μόνι­μα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις δικαιούνται να μεταφέρουν τη θέση φοί­τησής τους σε αντίστοιχα, κατά τις κείμενες διατάξεις Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστη­μίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, εφό­σον είναι φοιτητές ΤΕΙ που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοι­χη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο ΑΕΙ της πόλης όπου υπηρετούν», καθόσον η διάταξη αυτή θα απέκοπτε την πρόσβαση των στρατι­ωτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ωστόσο, παρά το αίτη­μα των στρατιωτικών, ο κ. Λοβέρδος, με το Άρθρο 40 του Νόμου 4301/2014, κα­τάργησε την ως άνω δυνα­τότητα. Με την Παράγραφο 1 του Άρθρου 53 του Νό­μου 4264/2014 όρισε δε ότι, «από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκ­παίδευσης που είναι οι πο­λύτεκνοι, οι γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσε­ων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και οι επιτυχόντες ειδικών οικογενειακών κα­τηγοριών (προσδιορίζονται επακριβώς) δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισα­γωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπι­στημίου, εφόσον πέτυχαν σε πανεπιστήμιο και ΤΕΙ», αγνοώντας και πάλι το αίτη­μα των στρατιωτικών. 

Να σημειωθεί ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγ­γέλματος και των συχνών μεταθέσεων που υφίστανται οι στρατιωτικοί, ιδιαιτέ­ρως οι υπηρετούντες στον Στρατό Ξηράς, εκτιμάται πως το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία για όσα στελέχη επιθυμούν να συνδυάσουν το επάγγελμα με τη διά βίου μάθηση είναι να επαναφέρει την καταργηθείσα διάταξη, θα ήταν όμως και προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού θα μπορούσαν περισσότερα στελέχη να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες και να χρησιμοποιήσουν (αφού πολλές φορές επιλέ­γονται σπουδές στο αντικεί­μενο εργασίας) τις γνώσεις αυτές στην αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. 

Η ΠΟΕΣ, μάλιστα, εισηγείται και συγκεκριμένη νο­μοθετική διάταξη προς τον κ. Ήσυχο προκειμένου να επιλυθεί το θέμα. Αυτή ανα­φέρει: «Στο τέλος της Πα­ραγράφου 1 του Άρθρου 53 του Ν. 4264/2014 προστίθε­ται το εδάφιο ως εξής: Επι­πλέον οι φοιτητές των ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις δικαιούνται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχα, κατά τις κείμενες διατάξεις Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφό­σον είναι φοιτητές Πανεπι­στημίου ή ΤΕΙ, εφόσον είναι φοιτητές ΤΕΙ που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν, σε περίπτωση δε που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ η ΤΕΙ στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της πόλης όπου υπηρετούν». 

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-30/04/2015)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger