Αρχική » » Το παρασκήνιο μιας αναβολής

Το παρασκήνιο μιας αναβολής


• Ο υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος, στο περιθώριο της κοινής συνόδου υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών της Ε.Ε., στις Βρυξέλλες. 
• Γιατί δεν έγινε το ραντεβού του Πάνου Καμμένου με τον Αμερικανό ομόλογό του στην Ουάσινγκτον. 
• Με δήλωσή του στα «Π», ο Π. Καμμένος εξη­γεί την ελληνική αντιπροσφορά για την Κάρπαθο. 

Αποστολή στην Ουάσινγκτον: ΛΕΩΝΙΔΑΣ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗΣ 
lsblaveris@gmail.com

Ένα αίτημα για δωρεάν παραχώρηση 40 μετα­φορικών ελικοπτέρων Blackhawk, αλλά και βα­ρέων μηχανημάτων για το Μηχανικό και τις νέου τύ­που ΜΟΜΑ, καθώς και μια ολο­κληρωμένη ελληνική πρόταση προκειμένου οι επιπρόσθετες επι­χειρησιακές δραστηριότητες που επιθυμούν οι ΗΠΑ να πραγματο­ποιηθούν στην περιοχή της Ανα­τολικής Μεσογείου με βάση το αε­ροδρόμιο της Καρπάθου μετέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Κομμένος, κατά την πρόσφατη «περιπετειώδη» επίσκεψή του στην Αμερική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα. 

Και λέμε «περιπετειώδη» γιατί αιφνιδιαστικά ο κ. Καμμένος, λίγες ώρες προτού αναχωρήσει από τη βελγική...
πρωτεύουσα, όπου βρι­σκόταν για να συμμετάσχει στην κοινή σύνοδο των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών της Ε.Ε. (παρουσία και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ), έλαβε ένα τηλεφώνημα από την αμερικανική πλευρά μέσω του οποίου πληροφορήθηκε ότι ο ομό­λογός του, Ας Κάρτερ, είχε ακυρώ­σει όλα τα ραντεβού του για την Πέμπτη 21 Μαΐου (μεταξύ αυτών και αυτό με τον Έλληνα ΥΕΘΑ), λόγω αιφνιδιαστικής συσκέψεως που αποφάσισε και όρισε ο πρό­εδρος Μπαράκ Ομπάμα, με αφορ­μή τις τελευταίες εξελίξεις στο μέ­τωπο με τους τζιχαντιστές. 

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ. Όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς, το δί­λημμα για τον υπουργό και γενικό­τερα την ελληνική αποστολή ήταν μεγάλο: Να ακυρωθεί όλο το ταξί­δι στις ΗΠΑ ή να πραγματοποιη­θεί κανονικά και να ακολουθηθεί το βαρύ πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών που είχε σχεδιαστεί, εκτός αυτής με τον κ. Καρτερ, ενώ παράλληλα να καταβάλλονταν προ­σπάθειες να μεταφερθεί το ραντε­βού μια άλλη ημέρα; 

Τελικώς, αποφασίστηκε να πραγ­ματοποιηθεί το ταξίδι, να ακο­λουθηθεί κανονικά το πρόγραμμα του υπουργού και να καταβλη­θεί προσπάθεια η συνάντηση των δύο υπουργών να γίνει μια άλλη ημέρα. Ο κ. Καμμένος συναντή­θηκε στο αμερικανικό Πεντάγωνο με την υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Κριστίν Γουορμουθ, προς την οποία και μετέφερε τα προαναφερθέντα ελληνικά αιτήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπό­λοιπο πρόγραμμα του Π. Καμμέ­νου στην Ουάσινγκτον προέβλεπε συναντήσεις και με τον πρόεδρο της πανίσχυρης επιτροπής Ενό­πλων Δυνάμεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μακ Θόρνμπερι, και τον επικεφαλής της μειοψηφί­ας στην Επιτροπή Ε.Δ., γερουσια­στή Τζακ Ριντ (που εγκρίνει όλα τα προγράμματα αποστολής υλικού σε σύμμαχες χώρες), επαφές και γεύμα με μέλη του Κογκρέσου στο Καπιτώλιο, συναντήσεις με εκπροσώπους ομογενειακών και εβρα­ϊκών οργανώσεων στην ελληνι­κή πρεσβεία, καθώς και επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Lockheed Martin. Εκεί ο Έλληνας ΥΠΕΘΑ μαζί με τους εκπροσώπους της ελ­ληνικής αμυντικής βιομηχανίας θα ενημερωνόταν για τις δυνατό­τητες συνεργασίας της αμερικανι­κής εταιρείας με ελληνικές, στο πλαίσιο της αναβαθμίσεως των Ρ-3Β. 

“Θα ζητήσουμε 40 Blackhawk και μηχανήματα για τις ΜΟΜΑ ” 

Ο υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμ­μένος, ενώ βρισκόταν στις Βρυ­ξέλλες, απαντώντας σε ερώτημα των «Παραπολιτικών» αναφο­ρικά με το τι πρέπει να αναμένει η Ελλάδα από το ταξίδι του στις ΗΠΑ, είπε τα εξής: «Πάμε στην Ουάσινγκτον για να ζητήσου­με να μας παραχωρηθούν δωρεάν 40 μεταφορικά ελικόπτε­ρα Blackhawk από τα αποθέματα του Αμερικανικού Στρατού. Επί­σης, θα ζητήσουμε μεταχειρισμέ­νο υλικό βαρέων μηχανημάτων του Μηχανικού για να το δώσου­με στις δύο νέου τύπου ΜΟΜΑ του Μηχανικού του Στρατού μας. Μαζί με τον γενικό διευθυντή της ΓΔΑΕΕ, πτέραρχο κ. Βούρη, και τους εκπροσώπους της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας θέλουμε να δούμε τι μορφή συνεργασίας μπορεί να υπάρξει στο πλαί­σιο του προγράμματος των Ρ-3Β Orion, αλλά γενικότερα και σε άλλα προγράμματα. Ακόμα, πάμε να τους προσφέ­ρουμε επίσημα την εναλλακτι­κή χρησιμοποί­ηση από μέρους τους και από μέ­ρους του ΝΑΤΟ του αεροδρομίου της Καρπάθου, αντί της Σούδας. 

Οι Αμερικανοί μάς ζήτησαν επι­πρόσθετη επιχει­ρησιακή παρου­σία από τη Σούδα, που απαιτούσε πρόσθετα έργα, τα οποία δεν μπο­ρούσαμε να κάνουμε. Μας ζήτη­σαν να επιχειρούν από το Καστέλλι. Όπως τους εξηγήσαμε, αυτό δεν μπορούμε να το κάνου­με, για δικούς μας λόγους. Προ­τείνουμε, λοιπόν, εναλλακτικά, να επιχειρούν από το αεροδρό­μιο της Καρπά­θου, καθώς έτσι αναβαθμίζεται επιχειρησιακά, δι­πλωματικά κ.λ.π. ολόκληρη η περι­οχή των Δωδεκα­νήσων, ιδίως του νοτιοανατολικού τμήματος, κάτι που μας ενδιαφέ­ρει για προφανείς λόγους. Επομένως, δεν πρόκει­ται για “προσφορά νέων βάσεων στους Αμερικανούς", αλλά για ουσιαστική αντιπροσφορά στο δικό τους αίτημα, που για πολ­λούς δικούς μας λόγους δεν μπο­ρεί να ικανοποιηθεί. Τώρα, αυτοί πρέπει να αποφασίσουν». 

Την ώρα εκείνη, βεβαίως, κανείς δεν γνώριζε την απόφαση του Αμερικανού υπουργού να ακυρώ­σει, κυριολεκτικά στο παρά ένα, το ραντεβού του με τον Έλληνα ομόλογό του, λόγω της σημαντι­κής συσκέψεώς του με τον πρόε­δρο Ομπάμα. Εκ των υστέρων, κα­νείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι και αυτή η ενέργεια των Αμερικα­νών μπορεί να εντάσσεται στον «κύκλο πιέσεων» για να ικανο­ποιηθεί τελικώς η επιθυμία τους για αύξηση του αριθμού των επι­χειρήσεων από τη Σούδα, και όχι από την Κάρπαθο. 

Αναφορικά με το θέμα του αιτή­ματος για δωρεάν παραχώρη­ση 40 ελικοπτέρων Blackhawk, ο κ. Καμμένος ήταν σαφής: «Για μένα η υπόθεση των ελικοπτέ­ρων ΝΗ-90 έχει λήξει. Δεν μπο­ρεί να έχουμε παραλάβει 12 ελι­κόπτερα και να πετά τώρα μόνο το ένα. Αν δεν αλλάξει μυαλό η εταιρεία και δεν ικανοποιήσει τις ελληνικές θέσεις στο κρίσιμο θέμα της υποστήριξής τους, δεν παραλαμβάνουμε τα υπόλοιπα. Με 40 ελικόπτερα Blackhawk. μεταχειρισμένα μεν, αλλά δωρε­άν, εφοδιάζονται δύο τάγματα της Αεροπορίας Στρατού. Τα ίδια σχεδόν ελικόπτερα, ως σκάφος, διαθέτει εδώ και χρόνια το Πολε­μικό μας Ναυτικό και έτσι έχουμε ήδη μια μεγάλη και πολύτιμη βάση εμπειρίας πάνω στον τύπο και αποκτούμε -επιτέλους- "ομοιοτυπία". Είμαι αισιόδοξος». 

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-23-05-2015) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger