Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Στις φλόγες χωρίς φτερά


Με λιγότερα αεροσκάφη σε σχέση με πέρσι ξεκίνησε η δασοπυροσβεστική περίοδος.
Οι απώλειες λόγω Μνημονίου στο επιχειρησιακό κομ­μάτι, τα προβλήματα και οι ελλείψεις σε ανταλλακτικά.

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ

Υπό τις χειρότερες δυνατές επι­χειρησιακές συνθήκες ξεκίνη­σε ήδη από την 1η Μαΐου, όπως άλλωστε γίνεται κάθε χρόνο, η δασοπυροσβεστική περίοδος, με την Πολιτεία να διαθέτει τα λιγότερα δυνατά αεροπυροσβεστικά μέσα από ό,τι κάθε άλλη φορά, παρά τις φιλό­τιμες και πέρα από τα μέτρα του δυνατού προσπάθειες του προσωπικού της Πολε­μικής Αεροπορίας και του Πυροσβεστικού Σώματος,

Όμως, οι συνέπειες των περικοπών του Μνημονίου και των σημαντικών ελλείψε­ων σε ανταλλακτικά για τα πτητικά μέσα, οι απώλειες που σημειώθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμε­τώπισε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) τον χειμώνα που μας πέρασε (τα οποία δεν επέτρεψαν στα πυροσβεστικά αεροσκάφη να περάσουν από εργοστασι­ακού επιπέδου συντήρηση, όπως γίνεται κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να καθηλω­θούν αρκετά από αυτά) φαίνονται φέτος στον επιχειρησιακό τομέα, αριθμητικώς τουλάχιστον, παρά τις φιλότιμες προσπά­θειες των αρμοδίων.

Συγκεκριμένα, και συμφώνως με το ΓΕΑ, που ερωτήθη σχετικώς, φέτος διατίθενται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τα ακόλουθα πτητικά μέσα:

8 αμφίβια δασοπυροσβεστικά αεροσκάφη CL-215 και άλλο ένα που είναι διαθέσιμο από την ΕΑΒ. Συνολικώς, 9 αεροσκάφη, έναντι 13 που είχαν δια­τεθεί πέρσι, τα οποία τελικώς έγιναν 12 μετά την απώλεια του αεροσκάφους CL- 215 (s/n «1070»). Δηλαδή, 3 αεροσκάφη λιγότερα σε σχέση με το 2015,

Μόλις 4 δασοπυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415CR, από 8 που είχαν διατεθεί την ίδια περίοδο το 2015. Βλέπουμε, δηλα­δή, μια μείωση της τάξεως του 50% στα νεότερα και πιο σύγχρονα πυροσβεστικά αεροσκάφη του προαναφερθέντος τύπου.

19 μονοκινητήρια πυροσβεστικά αε­ροσκάφη PZL Μ-18 Dromander, έναντι 21 που ήταν διαθέσιμα το 2015. Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΑ, για την κάλυψη του «κενού» των δύο αεροσκαφών θα διατεθούν ισάριθμα διθέσια εκπαιδευτικά, που έως τώρα δεν διετίθεντο σε επιχειρήσεις, παρά μόνο στην εκπαίδευση του προσωπικού. Αλλά τώρα «οι καιροί ου μενετοί».

Το ΓΕΑ διαθέτει ένα μεταφορικό αεροσκάφος C-130H ή ένα C-27J για τη με­ταφορά προσωπικού (πυροσβεστών) και μέσων οπουδήποτε απαιτηθεί και δοθεί η σχετική εντολή, ενώ τέλος θα είναι δι­αθέσιμα άλλο ένα μονοκινητήριο αερο­σκάφος T-41D της Σχολής Ικάρων και άλλο ένα PZL που θα είναι stand­ by για εναέρια επιτήρηση, αναλόγως των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ. Επί­σης, ο Στρατός Ξηράς διαθέτει για τον ίδιο σκοπό της αερο­πυροσβέσεως 2 μεταφορικά ελικόπτερα CH-47D/SD Chinook, που, εξοπλισμένα με κάδο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παρόμοιες αποστολές ή χωρίς κάδο σε μεταφορές πυροσβεστών και μέσων «οπού δει».

Αυτές είναι όλες κι όλες οι διατιθέμενες αεροπυροσβεστικές δυνάμεις για το 2016. Επομένως, πέρα από τη διάθεση και την αυτοθυσία του προσωπικού, των αεροπόρων (ιπταμένων και τεχνικών) και πυροσβεστών, που είναι δεδομένη, απαιτείται η όσο το δυνατόν καλύτερη επιχειρησιακή σχεδίαση για την καλύτε­ρη εκμετάλλευση του κάθε διατιθέμενου πτητικού μέσου και ασφαλώς... τύχη με τις καιρικές συνθήκες.

Διευκρινίζεται ότι τα πτητικά μέσα αε­ροπυροσβέσεως ανήκουν μεν στην Πο­λεμική Αεροπορία και δευτερευόντως στον Στρατό Ξηράς, τελούν δε υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως και το σύνολο άλλωστε των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων της χώρας, καθώς και τα ελικόπτερα που ενοικιάζονται από αυτό για όλη τη διάρ­κεια της δασοπυροσβεστικής περιόδου, που διαρκεί από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, αν δεν παραταθεί, λόγω των επικρατουσών -θερμών- καιρικών συνθηκών.

Βεβαίως, το πρόβλημα διαθεσιμότητος των πτητικών μέσων των Ε.Δ. δεν είναι τωρινό, αλλά φέτος, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, έχει ενταθεί ακόμα πε­ρισσότερο, με αποτέλεσμα να είναι αυτή τη στιγμή καθηλωμένα για διάφορους λό­γους 4 υπερπολύτιμα από τα νεότερα δασοπυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415GR. Συμφώνως με τις κατευθυντήριες οδη­γίες του αρχηγού ΓΕΑ, αντιπτεράρχου (I) Χρήστου Βαΐτση, προς το προσωπικό, τονίστηκαν η καλύτερη δυνατή προετοιμασία και η καταβολή κάθε προσπάθειας με σκοπό τη διατήρηση της ετοιμότητος όλων των μέσων και των δυνάμεων που διατίθενται από την Π.Α. στον υψηλότε­ρο δυνατό βαθμό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, προκειμένου να συμβάλουν αποτελεσματικώς στην κατα­πολέμηση των δασικών πυρκαγιών.

Τα πυροσβεστικά των Ενόπλων Δυνάμεων

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέ­τει τα εξής:

4 πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415GR από τα 10 αρχικώς που είχαν αποκτηθεί. Είναι τα πιο νέα και σύγχρονα, ηλικίας «μόλις» 14-16 ετών, αφού αποκτήθηκαν από το 2000 και εντεύθεν, αλλά, λόγω των προηγμένων ηλεκτρονι­κών τους, καθηλώνονται πολύ πιο συχνά. Όλα επιχειρούν από την 383 Μοίρα Ειδικών Επιχειρήσεων Αεροπυροσβέσεως (383 ΜΕΕΑ), που εδρεύει στην 113 Πτέρυγα Μάχης στη Θεσσαλονίκη.

8 (και συνολικώς 9) πυρο­σβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-215, τα πρώτα από τα οποία εντάχθηκαν στη δύνα­μη της ιστορικής 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών (355 ΜΤΜ), που εδρεύει στην 112 ΠΜ στην Ελευσίνα

19 μονοκινητήρια πυροσβε­στικά αεροσκάφη PZL Μ-18 Dromander, που ανήκουν στην 359 ΜΑΕΔΥ και έχουν αποκτη­θεί από την Πολωνία, πληρω­μένα με... εσπεριδοειδή, από τα μέσα της δεκαετίας του '80!

Το ένα C-130Η, που ανήκει στη δύναμη της 356 ΜΤΜ, το ένα C-27J της 354 ΜΤΜ και το Τ-41D της 360 MAE της Σχολής Ικάρων.

Όλα αυτά τα αεροσκάφη, συμ­φώνως με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, στη διάρκεια της πυροσβεστικής περιόδου μετα­σταθμεύουν σε μικτούς συνδυ­ασμούς σε τουλάχιστον πέντε κύρια αεροδρόμια και ισάριθμα βοηθητικά σε όλη τη χώρα. Τέτοια επιχειρησιακή ανάπτυξη δεν έχει εισέτι πραγματοποιη­θεί, κάτι που αναμένεται να γί­νει από τις αρχές του επομένου μηνάς, μόλις δοθεί το επιχειρη­σιακό σχέδιο από το Π.Σ.

Από πλευράς Στρατού Ξηράς, τα 2 ελικόπτερα Chinook, με κάδους χωρητικότητος 7 τόνων νερού έκαστος, ανήκουν στη δύναμη του 4ου Τάγματος Ελι­κοπτέρων Αεροπορίας Στρατού (4ο ΤΕΑΣ).

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)Τι συμβαίνει στο Κουτσόχερο;


Γιατί στελέχη της ΠΑ επικρίνουν τον αρχηγό τους;

Σημαντική αναβάθμιση σε θέματα ελέγχου, επιτή­ρησης και διεξαγωγής επιχειρήσεων, στα όρια του εθνικού εναέριου χώρου και του FIR Αθηνών, έχει επιτύχει η Πολεμική Αεροπορία με τη λειτουργία του Αεροπορικού Κέντρου Έλεγχου (ΑΚΕ) στο Κουτσόχερο Λάρισας.

Με τη λειτουργία του η Πολεμική Αεροπορία ανταποκρίνεται στο πλαίσιο των εθνικών απαιτήσεων για αναβάθμιση και εκσυγχρονι­σμό του εθνικού συστήματος Δ&Ε, καθώς και των απαιτήσεων της Συμμαχίας για ανάπτυξη του νέου συστήματος Δ&Ε ACCS (Air Com­mand Control System) στη θέση Κουτσόχερο Λάρισας (1ο AKE/ARS Larissa).

Επίσης, επιτυγχάνονται σημαντικά επιχειρησιακά και οργανωτι­κά πλεονεκτήματα καθώς και οικονομικά οφέλη (λειτουργικό κόστος Μονάδων), με την παράλληλη συνεκμετάλλευση των υφιστάμενων σύγχρονων υποδομών του Bunker στο Κουτσόχερο και τη μεγίστη δυνατή επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.

Όμως, στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν για χρόνια στο Radar του Χορτιάτη, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχουν «αντιρρήσεις». Και, μάλιστα, επικρίνουν μέσω του διαδικτυα­κού και έντυπου Τύπου τον αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπτέραρχο Χρ. Βαΐτση, για την απόφασή του να αναβαθμίσει το Κέν­τρο Αεροπορικού Ελέγχου στο Κουτσόχερο Λάρισας! Τι υποστηρί­ζουν, μεταξύ άλλων, οι «αντιρρησίες» αξιωματικοί της ΠΑ;

1. Στην αίθουσα ελέγχου του 1ου ΑΚΕ στο Κουτσόχερο, δεν υπάρχει συγκεκριμένη τηλεφωνική συσκευή για να ενημερώνονται οι ελεγκτές για τα ύψη των αεροσκαφών της Πολιτικής Αεροπορίας έπειτα από επικοινωνία με την ΥΠΑ!

2. Η μετακίνηση του προσωπικού Αεράμυνας (150 στελέχη) του 1ου ΚΕΠ από το Χορτιάτη Θεσσαλονίκης στο 1ο ΑΚΕ στο Κουτσόχε­ρο Λάρισας στοίχισε γύρω στις 200.000 ευρώ στην ΠΑ. Αυτή η μετα­κίνηση όμως είχε προγραμματιστεί να γίνει με τη βασική προϋπόθε­ση να έχει παραληφθεί από το 1ο ΑΚΕ και να είναι πλήρως επιχειρη­σιακό το πρόγραμμα ACCS και όχι να λειτουργεί η μονάδα με το πρό­γραμμα ΜASE. Κάτι τέτοιο όμως όχι μόνο δεν συνέβη, αλλά υπολογί­ζεται να υλοποιηθεί περί το 2018!

Απαντώντας στις παραπάνω αιτιάσεις, στελέχη του ΓΕΑ επισημαίνουν ότι:

α) Είναι ψευδές ότι δεν υπάρχει τηλεφωνική γραμμή. Υπάρχει επαρκής τηλεφωνική επικοινωνία με ΥΠΑ (έλεγχος ΚΕΠΑΘ), καθώς και λήψη δεδομένων από ΥΠΑ/ΚΕΠΑΘ (εικόνα PALLAS - πληρο­φορίες σχεδίων πτήσης).

β) Οπωσδήποτε η μετακίνηση του προσωπικού έχει κόστος, το όποιο έχει ενταχθεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό των ετησίων μεταθέσεων, δηλαδή δεν υφίσταται αναθεώρηση - υπέρβαση του υπ΄ όψιν προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα, η επιλογή πραγματοποιήθηκε στη λογική της μεσο-μακροπρόθεσμης απομείωσης του λειτουργικού κόστους.

γ) Ο χώρος εντός του Bunker «ΔΙΑΣ - Κουτσόχερο» είναι ειδικά διαμορφωμένος ως αίθουσα ελέγχου και πληροί όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις ενός ΚΕΠΙΧ. Σημειώνεται επίσης ότι αντίστοιχες εγκαταστάσεις του Bunker είναι μακράν οι πιο σύγχρονες στη χώρα μας και από τις πιο σύγχρονες της Συμμαχίας καθώς στο Bunker λειτουργούσε το CAOC Λάρισας (CAOC 7) για δέκα και πλέον χρόνια.

Επιτελείς του ΓΕΑ, με τους οποίους επικοινώνησε το « ΜΑΡΣ», μας είπαν ότι ο πραγματικός λόγος των καταγγελιών των συναδέλ­φων τους είναι ότι θα μετατεθούν από τη Θεσσαλονίκη στη Λάρισα. Αν είναι έτσι, δηλαδή, αν κάποια από τα 150 στελέχη, που επειδή θα μετατεθούν από τον Χορτιάτη στο Κουτσόχερο, έφτασαν στο σημείο να αμφισβητούν δημοσίως αποφάσεις του αρχηγού τους, οι οποίες αφορούν υπηρεσιακά θέματα, τότε σαφώς υπάρχει πρόβλημα πει­θαρχίας στην Πολεμική Αεροπορία. Και αυτή η διαπίστωση είναι πο­λύ ανησυχητική...

Χρηστός Καπούτσης
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-25/06/2016)

Βελονισμός


Δεν κρύβει τη χαρά του ο Πάνος Καμμένος για τα 32 κιλά που έχει χάσει. Δεν διστάζει, μάλιστα, να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο συνδυασμός της δίαιτας και του βελονισμού έκαναν το θαύμα τους. Εξομολογείται ότι πήρε την απόφαση, καθώς είχε φτάσει στο απροχώρητο, με αποτέλεσμα να ανησυχεί για την υγεία του. Όπως μαθαίνουμε, χρειάστηκε να ανανεώσει και την γκαρνταρόμπα του, αν και σε αυτές τις περιπτώσεις καλό είναι να μην πετάει κανείς τα παλιά ρούχα, τουλάχιστον μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση...

(ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ-26/06/2016)

Το ΥΠΕΘΑ «κωφεύει» στις διαμαρτυρίες για τα κέντρα αλλοδαπών


Με την κυβέρνηση να έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο του μεταναστευτικού ζητήματος, δίνοντας «ελευθέρας» διάρκειας ενός χρόνου στην παραμονή σε όλους όσοι μπήκαν παράνομα στη χώρα το τελευταίο διάστημα, το ΥΠΕΘΑ «διαφημίζει» τις ικανότητες των ΕΔ στη διαχείριση των αλλοδαπών.

Και δεν είναι μόνο αυτό: Το κάνει τη στιγμή που το ίδιο το στρατιωτικό προσωπικό αποστέλλει συνεχείς επιστολές διαμαρτυρίας στη στρατιωτική ηγεσία για αυ­ξημένες ώρες εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου. Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, μέχρι και τις 16 Μαΐου διέμεναν σε 41 συνολικά ΚΕΠΑ 39.540 αλλοδαποί, ενώ παράλληλα αναφέρεται ότι οι δυνατό­τητες μπορούν να φτάσουν μέχρι και τους 42.764. 

Επί­σης, οι τρεις κλάδοι των ΕΔ για τις 16 Ιουνίου 2016 έχουν αναλάβει το έργο της παροχής περίπου 134.334 γευμάτων. Λαμβανομένου υπόψη ότι κάθε μερίδα φα­γητού κοστίζει περί τα 5,87 ευρώ, τότε το συνολικό κό­στος ανέρχεται σε 788.540 ευρώ. Όλα αυτά τη στιγμή που οι στρατιωτικοί πεινάνε στην κυριολεξία. Μόνο για το ΠΝ, σε ΚΕΠΑ στο Λαύριο, στο Σχιστό, στον Σκαραμαγκά, στον Ελαιώνα και στη Νέα Μάκρη, σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος ήταν 60.000 ευρώ την ημέ­ρα! 

Ταυτόχρονα, το ΥΠΕΘΑ διαφημίζει και τις νοση­λευτικές του ικανότητες, καθώς για τους αλλοδαπούς διατίθενται 31 ιατροί και 19 νοσηλευτές, ενώ υφίσταται και περιοδική κάλυψη με ιατρούς διαφόρων ειδικο­τήτων (π.χ. παιδίατροι, γυναικολόγοι, μέχρι και ψυχία­τροι). Και αυτά τη στιγμή που καθημερινές εφημερίες των νοσοκομείων στην Αττική στενάζουν από έλλειψη προσωπικού.

Π.Σ.
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-25/06/2016)

Άτρωτο το σύστημα αεράμυνας στο Αιγαίο


Οι επιδόσεις των ασκούμενων τμημάτων ήταν άριστες.

Ο εντοπισμός και ο εγκλωβισμός «εχ­θρικών» ελικοπτέρων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της 79 ΑΔΤΕ (Σάμος ), καθώς και η μεταφο­ρά Τμημάτων Αμέσου Επεμβάσεως με μεταφορικά ελικόπτερα, ήταν τα βασικά εκπαιδευτι­κά αντικείμενα στα οποία ασκήθηκαν δύο επίλεκτες Μονάδες του Στρατού Ξηράς, η 79 ΑΔΤΕ και η 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ).

Οι επιδόσεις των ασκούμενων τμημάτων ήταν άριστες, αφού τα «εχθρικά» ελικόπτερα που παραβίασαν τα όρια του εθνικού μας εναέριου χώρου στο ανατολικό Αι­γαίο, κατά το σενάριο της άσκησης, εγκλωβίστηκαν από τα ραντάρ των αντιαεροπορικών συστημάτων και πλέον η κατάρριψή τους ήταν μόνο θέμα χρόνου και διαταγής. Επίσης, μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, μετακινήθηκε το στρατιωτικό προσωπικό με τα μεταφορικά ελικό­πτερα και αποβιβάστηκε με ασφάλεια στην καθορισμένη περιοχή, σύμφωνα με τον σχεδίασμό της άσκησης.

Επίσης, τμήματα των Ειδικών Δυνάμεων, εκμεταλ­λευόμενα τις δυνατότητες των ελικοπτέρων, πραγματο­ποίησαν διείσδυση στο «εχθρικό» προγεφύρωμα, που ανάπτυξε ο υποτιθέμενος εχθρός, ώστε να διευκολύνουν την επιθετική επιστροφή των φίλιων δυνάμεων.

Η άσκηση διεξήχθη με πλήρη επιτυχία και έδωσε την ευκαιρία στο προσωπικό των δυνάμεων της νήσου Σάμου (79 ΑΔΤΕ) και σε αυτό των ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού (1η ΤΑΞΑΣ) να αντιμετωπίσουν με ρεαλισμό επεισόδια του συγχρόνου πεδίου των επιχειρήσεων.

Η 1η ΤΑΞΑΣ έχει ως αποστολή τη διοίκηση, τον έλεγ­χο και την εκπαίδευση των Μονάδων Αεροπορίας Στρα­τού. Έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης επιχειρήσεων μάχης, σε συνεργασία με τα άλλα όπλα του Στρατού Ξηράς ή και ανεξάρτητα από αυτά, αλλά και να εκτελεί ποικίλες απο­στολές μάχης και Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ), ανεξάρτη­τα ή σε συνεργασία με τους άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην 1η ΤΑΞΑΣ υπάγονται όλες οι Μονάδες Αεροπο­ρίας Στρατού (ΜΑΣ). Διαθέτει για τις επιχειρήσεις μετα­φορικά ελικόπτερα Σινούκ και επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι. Έδρα της είναι το Στεφανοβίκειο Μαγνησίας.

Χ.Α.Κ.
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-25/06/2016)

«Συμπαιγνία» Τσίπρα- Καμμένου για το 3%


Ο Πάνος Καμμένος ήταν ο πρώτος που συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό την περασμένη Τρίτη, εγκαινιάζοντας τις επαφές του Αλέξη Τσίπρα με τους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα του εκλογικού νόμου. Βγαίνοντας από το Μαξίμου, είπε πολλά, αλλά ξεχώρισε μία... λεπτο­μέρεια: το γεγονός ότι χαρακτήρισε την παραμονή του ορίου εισόδου στη Βουλή ως «κόκκινη γραμμή», υπερασπιζόμενος με θέρμη το.. 3%. Μάλιστα, επικαλέστηκε «εθνικούς λόγους», υπονοώντας την μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη. 

Ωστόσο, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Προφανώς και ο Πάνος Καμμένος θα ήθελε το κατώφλι για την είσοδο στη Βουλή να πέσει από το 3 στο 2%. Όμως, αν το προτείνει ο ίδιος, θα κατηγορηθεί ότι το κάνει για να καταφέρει να παραμείνει στη Βουλή, αφού οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν μπορούν να «πιάσουν» το 3%. Οπότε, ο ίδιος το θέτει ως «κόκκινη γραμμή» και θα αφήσει τον Αλέξη Τσίπρα να... τον πιέσει να κατέβει το όριο. Και τότε θα κάνει αυτό που ξέρει καλά: θα ... «ασπρίσει» την «κόκκινη γραμμή»...

(ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ-26/06/2016)

Δεν θα αντέξουν οι τράπεζες δίχως καταθέσεις


Οι καταθέσεις συνεχώς μειώνονται και τα «κόκκινα» δάνεια αυξάνονται. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από ένα δισεκατομμύρια ευρώ φεύγουν κάθε μήνα. Για να πληρωθούν φόροι, για να συμπληρωθούν χρήματα που λείπουν από τον οικογενειακό προϋπολογισμό, για οτιδήποτε. Αν η Οικονομία δεν σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αν δεν γυρίσουν τα λεφτά από τα στρώματα, θα έχουμε νέα προβλήματα για να συζητάμε...

Όλοι οι υπολογισμοί που γίνονται κάθε φορά στηρίζονται στη φωτογραφία της στιγμής και σε ορισμένες παραδοχές που γίνονται για το μέλλον. Έτσι, όταν έγινε η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όλοι υποστήριξαν ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι επαρκώς θωρακισμένο, επειδή ανέμεναν να μπει η χώρα και πάλι σε ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό όμως δεν συμβαίνει! Το αντίθετο! Η ύφεση συνεχίζει και κάνει αισθητή την παρουσία της και το κλίμα στην αγορά είναι ιδιαίτερα αρνητικό.

Οι τράπεζες δεν έχουν αιτήματα για νέα δάνεια, με εξαίρεση ορισμένα στεγαστικά. Για νέες επενδύσεις ούτε συζήτηση! Αλλά αν υποθέσουμε ότι αύριο αλλάζει το κλίμα στην αγορά και έρχεται ένα τσουνάμι αιτήσεων για νέα επιχειρηματικά δάνεια, οι τράπεζες έχουν ένα όριο που θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν. Κι αυτό διότι τους λείπουν οι καταθέσεις! Κατά συνέπεια, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να στηρίξει την ανάκαμψη της Οικονομίας από τους εγχώριους επενδυτές, για λόγους καθαρά πρακτικούς. Γι' αυτό και η αρχή μπορεί να γίνει μόνο από τις ξένες επενδύσεις ή απ' όσους επενδυτές έχουν πρόσβαση σε ξένες τράπεζες...

Απ' όποια πλευρά κι αν κοιτάξουμε το σκηνικό, θα εισπράξουμε την ίδια εικόνα: Για την επανεκκίνηση της Οικονομίας είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή, τράπεζες με καταθέσεις. Και το ερώτημα είναι πώς πείθονται οι άνθρωποι που έχουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό να τα φέρουν πίσω ή ακόμη και εκείνοι που τα έχουν κρυμμένα στα στρώματά τους να τα επιστρέψουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Είναι το κλειδί για την επόμενη ημέρα!

Στα λόγια είναι μία εύκολη άσκηση. Στην πράξη τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Κι αυτό διότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Οι περισσότεροι προτιμούν να κρατήσουν τα χρήματά τους μακριά από τις ελληνικές τράπεζες, επειδή δεν εμπιστεύονται το κράτος. Δεν ξέρουν ποια απόφαση μπορεί να πάει αύριο ένας υπουργός και να τους καταστρέψει. Οι διαβεβαιώσεις δεν είναι αρκετές. Οι πολίτες θεωρούν τους πολιτικούς αναξιόπιστους και δεν πρόκειται να πιστέψουν τις υποσχέσεις τους. Κάτι, λοιπόν, θα πρέπει να βρεθεί, καθώς αν δεν λυθεί το θέμα, θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα στο μέλλον.

Μοιάζει με το ερώτημα για την κότα και το αυγό. Αν οι καταθέτες επιστρέψουν τα λεφτά στις τράπεζες, κινδυνεύουν να τα χάσουν κι αν δεν τα επιστρέψουν, θα χάσουν ως πολίτες μιας χώρας που θα έχει ένα εντελώς κατεστραμμένο τραπεζικό σύστημα. Τι θα μπορούσε να γίνει; Πρέπει να βρεθούν κίνητρα. Πρέπει να βρεθούν τρόποι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Χρειάζεται μία σοβαρή συζήτηση και μάλιστα με τη συμμετοχή όλου του πολιτικού κόσμου, των τραπεζών και θεσμικών φορέων. Είναι πιο σημαντικό θέμα αυτό από τον εκλογικό νόμο! Αν δεν βρουν τρόπο να επιστρέψουν τα λεφτά στις τράπεζες, δεν θα υπάρχει χώρα για να κάνουν εκλογές!

Μακάρι να είχαμε το μαγικό ραβδάκι και να λύναμε το θέμα με μιας. Το ίδιο ισχύει και για την κυβέρνηση. Δεν έχει το μαγικό ραβδάκι κι αυτό είναι το λογικό. Το παράλογο είναι ότι επί της ουσίας δεν τους απασχολεί το θέμα.

Θανάσης Μαυρίδης
thanasis.mavridis@liberal.gr

Η γελοιογραφία της ... ημέρας


(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-24/06/2016)

Αλλάζουν τα πάντα στις συντάξεις των στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας


«Χτυπάνε» τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Από 1η Ιουλίου εφαρμόζεται και σε στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και Σωμάτων Ασφαλείας το νέο καθεστώς με την Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη και έτσι περίπου 20.000 στρατιωτικοί με θεμελιωμένο σήμερα συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχουν τελευταία ευκαιρία αποχώρησης με τις παλιές ευνοϊκές διατάξεις μέχρι την Πέμπτη 30 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που διαρρέονται, κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό της ημερομηνίας αποχώρησης θα παίξει η δημοσίευση του ΦΕΚ αποστρατείας και όχι η υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης. Αυτό σημαίνει πως για να υπολογιστεί η σύνταξη του στελέχους Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και Σωμάτων Ασφαλείας με το παλαιό καθεστώς θα πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης αλλά και να έχει εκδοθεί και το ΦΕΚ αποστρατείας πριν την 1η Ιουλίου. Σύμφωνα με υψηλόβαθμους Έλληνες αξιωματούχους, υπάρχουν οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες των εμπλεκόμενων υπουργείων να επισπευσθούν οι σχετικές διαδικασίες. Ο πρόσφατος ασφαλιστικός νόμος αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για όλους όσοι υποβάλουν αιτήσεις από τις 12 Μαΐου και μετά. ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου σε ΦΕΚ.

Οι μόνοι που εξαιρέθηκαν αλλά μόνο για ενάμιση μήνα από τον γενικό αυτό κανόνα είναι τα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και Σωμάτων Ασφαλείας. Την 1η Ιουλίου «κλείνει» το παράθυρο που άφησε ανοικτό ο νόμος, ώστε και τα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και Σωμάτων Ασφαλείας να υπαχθούν στο νέο ενιαίο για όλους καθεστώς.

Μέχρι το 2010 τα στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και Σωμάτων Ασφαλείας χρειάζονταν 24,5 χρόνια πραγματικής ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα και να ανοίξουν την πόρτα της εξόδου χωρίς όριο ηλικίας. Αυτό σημαίνει πως όσοι είχαν αυτό τον χρόνο ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 έχουν και σήμερα θεμελιωμένο δικαίωμα ώστε να φύγουν χωρίς όριο ηλικίας.

Μετά το 2010 το γενικό αυτό όριο αυξάνεται σταδιακά κατά 1,5 έτος τον χρόνο ως εξής:

Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 χρόνια ασφάλισης το 2011 μπορούν να βγουν με 26 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας. 

Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 χρόνια ασφάλισης το 2012 μπορούν να βγουν με 27,5 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας. 

Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 χρόνια ασφάλισης το 2013 μπορούν να βγουν με 29 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας. 

Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 χρόνια ασφάλισης το 2014 μπορούν να βγουν με 30,5 χρόνια χωρίς όριο ηλικίας.

Για όσους δεν έχουν θεμελιώσει μέχρι 31/12/2014 με 24,5 χρόνια η πόρτα της εξόδου στη σύνταξη ανοίγει από 1/1/2015 και εξής μόνο με την συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας ή με 40 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας.

(ΜΑΚΕΛΕΙΟ-24/06/2016)

Δύο νέα υποβρύχια στις θερμοπύλες του Αιγαίου


Από τον
Ανδρέα Κούτρα

Με δύο νέα σύγχρονα υποβρύχια τύπου 214 ενισχύονται το Πολεμικό Ναυτικό και η άμυνα της χώρας. Πρόκειται για τα «Ματρώζος» και «Κατσώνης». Χθες παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και του υπουργού Εθνικής Αμυνας Πάνου Καμμένου έγινε στον Σκαραμαγκά η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας. Από σήμερα τα υποβρύχια αναλαμβάνουν και επισήμως δράση στο Αιγαίο.

Τα δύο υποβρύχια είναι κλάσης «Παπανικολής» και μαζί με το «Πιπίνος» ολοκληρώνουν το πρόγραμμα των υποβρυχίων τύπου 214, που παραλήφθηκαν έπειτα από μεγάλες καθυστερήσεις (παραγγέλθηκαν το 2000 επί υπουργίας Α. Τσοχατζόπουλου με μία σύμβαση που χαρακτηρίστηκε σκάνδαλο), περιπέτειες, δικαστικές διενέξεις και επιπλέον κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο. Από επιχειρησιακής άποψης ωστόσο είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στον τομέα των συμβατικών υποβρυχίων. Ανάλογο πρόγραμμα υλοποιεί και η Τουρκία.


Τόσο ο Π. Παυλόπουλος όσο και ο Πάνος Καμμένος στη χθεσινή τελετή ευχήθηκαν τα δύο νεότευκτα υποβρύχια να είναι αξιόπλοα και καλοτάξιδα, ενώ η ένταξή τους στον Στόλο, όπως είπε και ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Γεώργιος Γιακουμάκης, «στέλνει ισχυρό μήνυμα αποτροπής και αποφασιστικότητας απέναντι στην παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας».

Ανάδοχος του «Ματρώζος» ήταν ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, ενώ του «Κατσώνης» ο Δημήτρης Μητσάτσος, που ήταν κυβερνήτης της ακταιωρού «Φαέθων» και συμμετείχε στις μάχες της Τηλλυρίας στην Κύπρο τον Αύγουστο του 1964, όπου έχασε και το χέρι του.

Παρόντες στην τελετή ήταν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Δημήτρης Βίτσας, ο Θοδωρής Δρίτσας και ο Αθανάσιος Δαβάκης και σύσσωμη η στρατιωτική ηγεσία. Ο νυν αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ήταν μάλιστα αυτός που ως αρχηγός ΓΕΝ είχε σημαντική συμβολή στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-24/06/2016)

Ο Αρχηγός και ο Εύελπις


O ένας άγει τo στρατό του Έθνους. Ο άλλος φέρει την ελπί­δα, την καλή. «Τα κεφάλια επί πίνακι» ζητάει ο Αρχηγός Στρα­τού Αντιστράτηγος κ. Τελλίδης, με την παραπομπή των δύο Ευελπίδων με το ερώτημα της παραπομπής, οι οποίοι έθεσαν σε δοκιμασία νεότερό τους μόλις ένιωσαν την ηδονή της εξουσίας. «Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει» είπε ο Σόλων, μάθε να διοικείσαι για να μάθεις να διοικείς, το ρητό της Στρατιωτικής Σχολή Ευελπίδων που δημιουργήθηκε το 1828, πριν ακόμη και την επί­σημη ανεξαρτησία της νεώτερης Ελλάδας για να καταδείξει ποιος δημιουργεί ένα Έθνος, για να παράγει ηγήτορες, μαχητές Αξιωματικούς πιστούς στον όρκο τους στην πατρίδα.

Τι πήγε λάθος στην διαπαιδαγώγηση αμούστακων παιδιών που στα 18 τους εγκλείστηκαν οικειοθελώς για τέσσερα χρόνια στη μεγάλη Σχολή του Έθνους θα το εξακριβώσουν οι υπεύθυνοι. ΤΙ δεν διδάχθηκαν και τι δε μεταλαμπάδευσε η κοινωνία μας στον ανθό μας γιατί απλά δεν είχε να δώσει. Αυτό που αναμφίβολα είναι κολάσιμο είναι βάναυση συμπεριφορά καταχρώμενος την κρατική εξουσία. Τι πιο συνηθισμένο όμως στην παρακμιακή Ελλάδα μας, της λίστας Λαγκάρντ, των 270 μεγάλο-οφειλετών της Εφορίας που η Κυβέρνηση αποκρύπτουν, της επιβολής του νόμου του ανίκανου και αμόρφωτου, του ισχυρού της ζούγκλας στην παιδεία, την υγεία, ολάκερη την κοινωνία και τη ζωή μας. Αν τώρα η στρατιωτική ηγεσία δεν μπορεί να αλλάξει την κοι­νωνία είναι ενδιαφέρον τι μπορεί να αλλάξει στο Στρατό άγο­ντας το Έθνος. Πόσους αλήθεια Αξιωματικούς απέταξε για τις μίζες των εξοπλιστικών, τότε που Γερμανοί και Ρώσοι και ολά­κερη η οικουμένη που μας κουνά το δάχτυλο τώρα, γλένταγε με υπηρεσιακούς συνεργάτες ασφαλώς. Δεν βρήκε κανέναν; 

Τι απέγινε η περιβόητη υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του κ. Καμμένου, δεν βρήκε κανέναν να τα παίρνει. Πόσους «γαλονάδες» αποκεφάλισε 15 μήνες τώρα; Τι απέγινε με εκείνους τους επίορκους Αξιωματικούς που όπως ομολόγησε ο κ. Καμμένος επάνδρωναν τις ακριτικές Μονάδες με ποσοστό 30%, ανενεργές ουσι­αστικά, «συμβόλαια θανάτου», κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Κράτους; Πόση υποκρισία επιτέλους χρειάζεται για να αποκεφαλίζεις αυτούς που δεν μπό­ρεσες να καθοδηγήσεις; Στρατός χωρίς ήρωες, με ξαπλωμένα ξίφη, δεν υπάρχει και η μετάλλαξη μίας Στρατιωτικής Σχολής σε φιλοσοφική σχολή δεν έχει νόημα για τους φορολογούμενους πολίτες. Δεν μπο­ρείς να διδάξεις ηγεσία σε Μαγειρεία, αερο-διακομιδές, πυροσβέσεις, κατασκευές δρόμων και άλλες αγα­θοεργίες. Στις παντός είδους ΜΟΜΑ.

Το κεφάλι δεν βρώμισε ποτέ από την ουρά. Βρώμισε από αυτούς που δεν εφαρμόζουν τους ψηφισμένους Νόμους για τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, κατ’ εντολή των πολιτικών προϊσταμένων τους προφανώς, αφήνοντας έρμαιο έναν οργανισμό σε καμία δεκαριά οικογένειες. Δεν αρμόζει στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, την καλή ελπίδα μας, να κόβεις τον ανθό της μετά βδελυγμίας.

Μόνο να τον ποτίζεις καθαρό νερό από ελεύθερες πηγές, Αρχηγέ μου...

ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΛΕΤΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
analystsforchange.org

Εκτός Υπερταμείου η ακίνητη περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων


Η ακίνητη περιουσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπολογίζεται στα 35 δισ. ευρώ και το ποσό αυτό αφορά μόνο την καταγεγραμμένη περιουσία, διότι υπάρχει και άλλη μεγάλη περιουσία, την οποία τώρα διεκδικεί το ΥΠΕΘΑ από τους διά­φορους καταπατητές. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο ΥΠΕΘΑ Π. Καμμένος σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποι­ήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, η αξιοποίηση της περιουσίας των ΕΔ θα γίνει από το ίδιο το υπουργείο, δηλαδή δεν θα έχει σχέση με το υπό ίδρυση Υπερ-ταμείο. 

Ήδη έχει κατατεθεί στη Βουλή σχέδιο νόμου, που θα αναθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση την αξιοποίηση περιούσιας των ΕΔ, που θα υπάγεται διοικητικά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Π. Καμμένος είπε ότι η περιουσία των ΕΔ θα παραχωρηθεί για αξιοποίηση στους ενδιαφερομένους επενδυτές από 50 μέχρι 99 έτη, με ετήσιο τίμημα 5%, δηλαδή ετήσια έσο­δα άνω του 1,5 δισ. ευρώ, που θα ενισχύουν τον προϋπολογι­σμό του ΥΠΕΘΑ. Μάλιστα, ο ΥΠΕΘΑ αποκάλυψε ότι για το νη­σί Φλέβες, που ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό και είναι απέναν­τι από τη Βουλιαγμένη, υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον από εταιρεία με έδρα στο Αμπού Ντάμπι που θέλει να επενδύσει 3,5 δισ. ευρώ για τη δημιουργία υπερπολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας, που θα αποδώσει άμεσα στο Ταμείο του Στόλου 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-17/06/2016)

Συμφιλιωτής ο Καμμένος για να ηρεμήσουν οι ΑΝΕΛ


Σκληρή μάχη, όπως δείχνουν όλες ανεξαιρέτως οι δημοσκοπήσεις, θα δώσουν οι Ανεξάρτη­τοι Έλληνες και στις επόμενες εκλογές προκειμένου να συγκεν­τρώσουν το όριο (3%) εισόδου στο Κοινοβού­λιο. Ως εκ τούτου, δεν αποτέλεσε μεγίστη έκ­πληξη η χείρα συμφι­λίωσης που έτεινε ο Π. Καμμένος όχι μόνο προς τους διαφωνούντες αλλά και προς όσους έχουν ήδη αποχωρήσει από το κόμμα. Εμφανίσθηκε μάλιστα πρόθυμος να συγχωρήσει ακόμη κι εκείνους που του έχουν επι­τεθεί σε προσωπικό επίπεδο!

Αλλαγή -πρόσκαιρη ή όχι, θα φανεί στη πορεία- που, ενδεχομένως αντανακλά την αγωνία του για το μέλλον το δικό του και του κόμματος, καθώς ως κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει την υπο­γραφή του σε σειρά αντιλαϊκών μέτρων, που ως α­ντιπολίτευση αποκήρυσσε μετά βδελυγμίας. «Να ξεχάσουμε όλοι τις διαφορές που μπορεί να είχαμε μέχρι τώρα με κάποιους που ήρθαν, δεν άντεξαν κι έφυγαν», είπε μιλώντας στην πρόσφατη συνεδρία­ση της Εθνικής Συνδιάσκεψης του κόμματος. «Συγ­χωρώ όλους όσοι μέχρι σήμερα μου επιτέθηκαν προσωπικά και τους καλώ πίσω», πρόσθεσε.

Η διάθεση συμφιλίωσης κράτησε ένα μόλις 24ωρο, αφού την επομένη οι ΑΝΕΛ επιτέθηκαν με σφοδρότητα εναντίον του πολιτευτή Τρικάλων Κ. Πατέρα, ο οποίος αποχώρησε από το κόμμα διατυπώνοντας βαρύτατες καταγγελίες σε βάρος του κ. Καμμένου. Η εκπρόσωπος του κόμματος αμφισβή­τησε τη βασιμότητα των καταγγελιών και υποστήρι­ξε ότι ο πραγματικός λόγος που έφυγε είναι διότι δεν του δόθηκε θέση διοικητού σε νοσοκομείο, αν και δεν είχε τα απαιτούμενα προσόντα.

Τι είπε ο πολιτευτής Τρικάλων αποχωρώντας από τους Ανεξάρτητους Έλληνες; Ότι πάνω-κάτω λένε δημόσια ή κατ’ ιδίαν αρκετά στελέχη που είτε απο­χώρησαν ήδη είτε βρίσκονται υπ' ατμόν. Ότι ο κ. Καμμένος «αντί να σκίσει τα Μνημόνια, έφερε τρο­μερά μέτρα για όλους», ότι «δεν αντέδρασε στο κομματικό κράτος που στήνει ο ΣΥΡΙΖΑ», ότι «έκανε το παν για σώσει το πολιτικό του σαρκίο και να είναι στην εξουσία». Απευθυνόμενος προς τον αρχηγό των ΑΝΕΛ, ο κ. Πατέρας είπε χαρακτηριστικά: «Μας πουλήσατε όλους αντί πινακίου φακής...».Όπως όλα δείχνουν, η προσπάθεια συμφιλίωσης που ξεκί­νησε ο κ. Καμμένος θα περάσει διά πυρός και σιδή­ρου και τα αποτελέσματά της θα φανούν στις επόμενες δημοσκοπήσεις, αν όχι στις επόμενες εκλογές.

(ΤΟ ΠΑΡΟΝ-19/06/2016)

Υδρογραφική Υπηρεσία και Σχολή Ελέγχου Βλαβών διαφήμισαν το Π.Ν. στα «Ποσειδώνια».


 Από την επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Γεώργιου Γιακουμάκη, στα περίπτερα της Σχολής Ελέγχου Βλαβών και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (επάνω).
Σημαντική η προσφορά στους ναυτιλλομένους, όπως και τα έσοδα από τη διάθεση χαρτών και άλλων προϊόντων.

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Ε. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
lsblaveris@gmail.com

Από δύο βαριά χαρτιά εκ­προσωπήθηκε το Πο­λεμικό Ναυτικό μας στη μεγάλη γιορτή της ελλη­νικής ναυτιλίας, την έκ­θεση των «Ποσειδωνίων», που ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία. Πρόκειται για την ιστορι­κή Υδρογραφική Υπηρεσία (Υ.Υ.) του Π.Ν. και mv πολύ νεότερη «ηλικιακά» Σχολή Ελέγχου Βλαβών του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Παλάσκας, οι οποίες στο πλαίσιο της ασκήσεως εξωστρεφούς πολιτικής από πλευ­ράς του ΓΕΝ παρουσίασαν το πολύ­τιμο σε πολεμική και, κυρίως, ειρη­νική περίοδο έργο τους. Μάλιστα, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Γεώρ­γιος Γιακουμάκης ΠΝ, ήταν ένας εκ των χιλιάδων επισκεπτών των δύο περιπτέρων.

Ο διοικητής της Υ.Υ., πλοίαρχος Δημήτρης Ευαγγελίδης Π.Ν,, ένας εξαιρετικός αξιωματικός, με πολύχρονη παρουσία στην Υπηρεσία και εξειδικευμένες σπουδές στις ΗΠΑ, που θε­ωρείται -και είναι- ειδικός με διεθνή αναγνώριση, μας μίλησε για τη φετι­νή παρουσία της ιστορικής Υ.Υ. στα «Ποσειδώνια».

«Για περισσότερα από 100 χρόνια η Υδρογραφική Υπηρεσία, καταβάλλοντας διαρκή προσπάθεια, έχει κατορθώσει να βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων Υπηρεσιών παγκοσμίως, παρέχοντας στους ναυτιλλομένους προϊόντα και υπηρεσίες ιδιαί­τερα υψηλών προδιαγραφών, που είναι αντάξια του μεγέθους και της ποιότητας της ελληνικής ναυτιλί­ας. Σημειώνεται ότι είναι υποχρέ­ωση κάθε παράκτιας χώρας να έχει επίσημη Υδρογραφική Υπηρεσία που να παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλους τους ναυτιλλομένους, όχι μόνο στο Π.Ν., αλλά και σε όλους όσοι εργάζονται ή κινούνται στις ελληνικές θάλασσες, ναυτικούς, ιδιώτες ψαράδες κ.λπ. Και όλα αυτά τα στοιχεία είναι επίσημα και έγκυρα». 

Το έργο της Υ.Υ. το «καρπούνται» τόσο το Π.Ν. και ο ελληνικός στόλος, σε καθαρά επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών, όσο και ιδιώτες, οι οποίοι αγοράζουν τους χάρτες (έντυπους και ηλεκτρονικούς) και τα άλλα προϊόντα της Υπηρεσίας, αφήνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά. Πόσο σημαντικά; Αρκετά ώστε να «αναγκαστεί» πλέον η Υπηρεσία να δημιουργήσει δικό της, ξεχωριστό λογιστήριο, για να μπορεί να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την κίνηση!

ΠΟΙΟΤΙΚΑ. Σε επιχειρησιακό επί­πεδο, η Υ.Υ., εκτός από τους γνωστούς σε όλους μας ναυτιλιακούς χάρτες, έντυπους και ηλεκτρονικούς, που δείχνουν όλα τα βάθη, τις θέσεις των ναυαγίων κ.λπ., έχει προχωρήσει και στην ποιοτική κατηγοριοποίηση των ελληνικών θαλασσών. Δη­λαδή την ταξινόμησή τους σχετικά με το πού είναι πιο «αλμυρά» τα νερά (το ποσοστό της αλατότητάς τους), σε τι βάθη κυμαίνονται και άλλες παρόμοιες και εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για τον ανθυποβρυ­χιακό πόλεμο από όλες τις πλευρές (πλοία επιφανείας, ελικόπτερα, υπο­βρύχια).

Ακόμα ένας τομέας όπου η Υ.Υ. προ­σφέρει τις πολύτιμες -εθνικές- υπηρεσίες της είναι αυτός των Navtex, όπου, εκτός των ελληνικών εξαγγε­λιών προς τους ναυτιλλομένους για τη διενέργεια ασκήσεων και τη «δέ­σμευση» των περιοχών των ασκήσε­ων και των πεδίων βολής για συγκε­κριμένες ημέρες και ώρες, για την ασφάλεια των ναυτιλλομένων στα ελληνικά νερά, η Υπηρεσία παρακο­λουθεί σε 24ωρη βάση την αντίστοι­χη υπηρεσία της Τουρκίας. Μάλιστα, εκδίδει αμέσως τις λεγόμενες «Anti- Navtex», σε στενότατη συνεργασία με το ΓΕΝ και το ΥΠ.ΕΞ., που ενημε­ρώνονται και δίνουν εντολή για την έκδοση της «Anti-Navtex» στην αμέσως επόμενη εξαγγελία της, που γίνεται σταθερά ανά τετράωρο, ολό­κληρο το 24ωρο!

«Το έργο της Υ.Υ. είναι εθνικό, πολ­λαπλό και αθόρυβο», μας επισήμανε ο πλοίαρχος Δ. Ευαγγελίδης, προσθέτοντας ότι «είμαστε περήφανοι και για τη νέα ιστοσελίδα μας www.hnhs.gr».

Έρχεται και προσομοιωτής διαρροής στον Σκαραμαγκά

Η Σχολή Ελέγχου Βλαβών (ΣΕΒ) του Κέντρου Εκπαιδεύ­σεις Παλάσκας, στο πλαίσιο της συμβολής του Πολεμικού Ναυτικού στην «Ασφάλεια της Ζωής στη θάλασσα» (SOLAS)» συμμετείχε για πρώτη φορά στα φετινά «Ποσειδώνια». Ο απώτερος σκοπός της συμμε­τοχής αυτής ήταν η προβολή στο ευρύ ναυτιλιακό κοινό της τεράστιας ελληνικής εμπορι­κής ναυτιλίας και των εξαιρε­τικών δυνατοτήτων και των επωφελών για το σύνολο της ναυτικής κοινότητος δράσε­ων της Σχολής» που ευρίσκεται λίγο έξω από την Αθήνα και τον Πειραιά, εντός του Ναυτι­κού Οχυρού Σκαραμαγκά. Συμφώνως με ναυτικές πηγές, «η ΣΕΒ προσφέρει εστιασμένη, υψηλού επιπέδου εκπαί­δευση σε στελέχη του Πολεμι­κού, αλλά και του Εμπορικού Ναυτικού, σε άκρως ρεαλιστι­κές, ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες πυρκαγιάς και δια­φυγής από αφιλόξενο περιβάλλον πλοίου».

Για τους υπευθύνους της Σχο­λής, η σημαντική στιγμή εί­ναι τον προσεχή Φεβρουά­ριο, όταν στις εγκαταστάσεις της Σχολής στον Σκαραμαγκά αναμένεται να λειτουργήσει ο σύγχρονος προσομοιωτής δι­αρροής, όπως ονομάζεται, που κατασκευάζεται από τα γει­τονικά Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., αναβαθμίζοντας κατακόρυφα την παρεχόμενη εκπαί­δευση.

Αυτό σημαίνει ότι το Π.Ν. δι­αθέτει έναν εξομοιωτή για την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού, είτε μηχανής είτε άλλων χώρων, στον οποίο με πλήρη ασφάλεια γίνεται εκ­παίδευση στην αντιμετώπιση και την άμεση αποκατάσταση μιας βλάβης ή μιας πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε ένα δια­μέρισμα ενός πλοίου κάτω από τις πλέον αντίξοες, αλλά πλή­ρως ελεγχόμενες συνθήκες. Αυτόν, λοιπόν, τον εξομοιωτή βλαβών το Π.Ν. θέλει να τον «γνωρίσει» και στη γενικότε­ρη κοινότητα της μεγαλύτερης ναυτιλίας του κόσμου, της ελ­ληνικής. Επ' αμοιβή, βεβαίως, που θα πηγαίνει στο «ταμείο» του Π.Ν.!

Άλλωστε, δεν πρέπει να δια­φεύγει την προσοχή μας ότι το Π.Ν. εδώ και μερικά χρόνια έχει κάνει επιτυχώς παρόμοιο «πείραμα» με την κατασκευή και τη χρήση του εξομοιωτή «Helo-Dunker» στο Σχολείο Διαφυγής από Βυθιζόμενο Ελικόπτερο της ιστορικής Διοικήσεως Ελικοπτέρων Ναυτι­κού, στο Κοτρώνι Μαραθώνα.

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)

Τουρκία: «δημογραφικός χειμώνας» και η δολιότητα του Ερντογάν


• Παρά τις προτροπές του Ερντογάν, η πτωτική πορεία των γεννήσεων σε περιοχές πλειοψη­φικά τουρκικές συνεχίζεται, ενώ οι Κούρδοι έχουν έναν από τους παγκοσμίως υψηλότε­ρους δείκτες γονιμότητας.
• Οι Τουρκάλες απορρί­πτουν τους περιορισμούς της ισλαμικής οικογενειακής ζωής αμέσως μόλις αποκτήσουν μόρφωση γυμνασιακού επιπέ­δου. Το σοκ του απότομου περάσματος οπό την πα­ραδοσιακή κοινωνία στον σύγχρονο κόσμο έχει προκαλέσει την μεγαλύ­τερη, στην ιστορία, πτώ­ση του δείκτη γονιμότητας στον ισλαμικό κόσμο.

Του Ντέιβιντ Π. Γκόλντμαν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε τηλεοπτικό διάγγελμα στις 30 Μαΐου, σύμφωνα με το Ρόιτερς, απαί­τησε από τις Τουρκάλες να εγκαταλείψουν την αντισύλληψη. «Θα πολλαπλα­σιάσουμε τους απογόνους μας. Αυτοί μιλούν για πληθυσμιακό προγραμματι­σμό, για έλεγχο γεννήσεων. Καμιά μου­σουλμανική οικογένεια δεν πρέπει να έχει τέτοιες αντιλήψεις», είπε ο Ερντογάν. Ο Τούρκος ηγέτης, σε πολλές περι­στάσεις κατά το παρελθόν, είχε αποδοκιμάσει τις Τουρκάλες που αρνούνται να γεννήσουν περισσότερα παιδιά.

Ο Ερντογάν έχει αλλάξει πλήρως απόψεις σε κάθε ζήτημα, εναλ­λακτικά φλερτάροντας με την Ε.Ε. και απορρίπτοντας την, ισχυριζόμενος ότι οι Η.Π.Α. είναι σύμμαχος κατά του Ισλαμικού Κράτους ενώ ο ίδιος βο­ηθά τους τρομοκράτες κρυφά, βοηθά τη Χα­ράς, ενώ προτείνει την αποκατάσταση των σχέσεων της Τουρκίας με το Ισραήλ' βοη­θά το Ιράν να αντέξει τις κυρώσεις, ενώ θε­ωρεί τα κράτη του Κόλπου ως σουνίτες συμμάχους της Τουρκίας.

Όταν όμως αναφέρεται στη φθίνουσα δημογραφική πορεία της Τουρκίας, ο Ερντογάν μιλά από την καρδιά του. Οι Κούρδοι πολίτες της Τουρκίας συνεχίζουν να κάνουν τρία ή τέσσερα παιδιά, ενώ οι εθνικά Τούρκοι έχουν λιγότερα από δύο. Ως τις αρχές της δεκαετίας του 2040, η πλειονότητα των νέων στην Τουρκία θα προέρχονται από κουρδικές οικογένειες. Η νοτιοανατολική Τουρκία με την κουρδική πλειοψηφία αναπόφευκτα θα αποσχιστεί. Ο απελπισμένος αγώνας του Ερντογάν κατά του αναπόφευκτου προκαλεί τους ενίοτε ακατανόητους ελιγμούς της τουρκικής πολιτικής.

Η ανάλυση των προσφάτως δημοσιευθέντων πληθυσμιακών στοιχείων για το 2015 δείχνει ότι η δημογραφική απόκλι­ση μεταξύ των Κούρδων και των Τούρκων συνεχίζει να αυξάνεται. Παρά τις προτροπές του Ερντογάν υπέρ της τουρκικής γονιμό­τητας, η πτωτική πορεία των γεννήσεων σε περιοχές πλειοψηφικά τουρκικές συνεχίζε­ται, ενώ οι Κούρδοι έχουν έναν από τους παγκοσμίως υψηλότερους δείκτες γονιμότη­τας. Ακόμη χειρότερα, ο δείκτης των γάμων σε περιοχές έξω από την κουρδική νοτιοα­νατολική περιοχή έχει καταρρεύσει, πράγμα που προοιωνίζεται ακόμη χαμηλότερη γεν­νητικότητα για το μέλλον.

Σύμφωνα με την Turkstat, την επίσημη τουρκική Στατιστική Υπηρεσία, οι τουρκι­κές επαρχίες με τη χαμηλότερη γονιμότητα βρίσκονται στα βόρεια και βορειοδυτικά της χώρας, όπου οι γυναίκες γεννούν κατά μ.ό. μόνο 1,5 παιδιά. Οι νοτιοανατολικές επαρχίες έχουν δείκτες γονιμότητας μεταξύ των 3,2 και 4,2 παιδιών ανά γυναίκα.

Πιο ανησυχητικές ακόμη είναι οι αναφερόμενες στατιστικές για τους γάμους στην Τουρκία. Μεταξύ του 2000 και 2015, ο αριθμός των γάμων στην Κωνσταντινούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, έπε­σε πάνω από 30%, ενώ στην Άγκυρα πάνω από 40%. 0ι περισσότερες από τις βόρειες και βορειοδυτικές επαρχίες έχουν πτώση μεγαλύτερη του 50%. Όχι μόνο οι Τουρκάλες αρνούνται να κάνουν παιδιά, αλλά αρνούνται και να παντρευτούν. Η πτώση του δείκτη των γάμων μεταξύ των εθνικά Τούρκων κάνει αναπόφευκτη την ακόμη πιο απότομη πτώση της γονιμότητας.

Όπως έχω πει στο βιβλίο μου Γιατί οι πολιτισμοί πεθαίνουν (και γιατί πεθαίνει και το Ισλάμ) (Why Civilizations Die (and Why Islam is Dying, Too) το 2011, οι ισλαμικές χώρες που επιτυγχάνουν έναν υψηλό βαθ­μό ενήλικου αλφαβητισμού μεταπηδούν από τη νηπιακή ηλικία στα γηρατειά χωρίς να έχουν περάσει την ηλικία της ωριμότη­τας. Όπως οι Ιρανές, οι Αλγερινές και οι Τυ­νήσιες, οι Τουρκάλες απορρίπτουν τους πε­ριορισμούς της ισλαμικής οικογενειακής ζωής αμέσως μόλις αποκτήσουν μόρφωση γυμνασιακού επιπέδου. Το σοκ του απότο­μου περάσματος από την παραδοσιακή κοι­νωνία στον σύγχρονο κόσμο έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη, στην ιστορία, πτώση του δείκτη γονιμότητας στον ισλαμικό κόσμο.

Το Ιράν, στο οποίο η γονιμότητα έπεσε από τα 7 παιδιά ανά γυναίκα το 1979 στα λιγότερο από 1,8, έχει τον ταχύτερα γηράσκοντα πληθυσμό σε όλη την υφήλιο. Η Τουρ­κία έχει κατά μ.ό. δείκτη γονιμότητας 2,18, ή μόλις στο σημείο αναπλήρωσης των γε­νεών, αλλά η διαίρεση μεταξύ εθνικά Τούρ­κων και εθνικά Κούρδων θα κάνει τη διατή­ρηση της παρούσας γεωγραφικής διάταξης της Τουρκίας ανέφικτη.

(ΡΗΞΗ-19/06/2016)

ΓΕΣ: Εντυπωσιακές οι βολές ακριβείας από πυραύλους MLRS και μη επανδρωμένα αεροσκάφη


Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαί­δευσης Μονάδων του ΓΕΣ, εκτελέσθηκαν εκπαιδευτικές βολές των Μοιρών Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων MLRS και RM-70, από τις οργανικές Μοίρες Πυροβολικού της 1ης Στρατιάς και του Δ' Σώματος Στρατού.

Τα αποτελέσματα των βολών αξιολογήθηκαν με τη μεταφορά εικόνας, σε πραγματικό χρόνο, στα Κέντρα Επιχειρήσεων από τα μη επανδρωμένα αεροχήματα (ΜΕΑ) του Λόχου ΜΕΑ του Δ' Σώματος Στρατού, τα οποία εκτέλεσαν ταυτόχρονα με τις βολές πτήσεις ανα­γνώρισης.

Η δραστηριότητα αποτέλεσε το επιστέγασμα της εκ­παίδευσης που διεξήχθη από τις Μονάδες Πυροβολι­κού και Διαβιβάσεων της 1ης Στρατιάς και του Δ' Σώ­ματος Στρατού. 

Το Σύστημα Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (MLRS) είναι αμερικανικής κατασκευής. Το 1995 παραλήφθηκε από τις ΗΠΑ αριθμός πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων 227 χιλ. MLRS. Το MLRS χρησιμοποιεί «έξυπνα πυρομαχικά», όπως είναι τα SADARM (Search and Destroy Armor), καθώς και μεγάλου βεληνεκούς ημιβαλλιστικούς πύραυλους με μεγάλη μελλοντική ποικιλία «έξυπνων» και «πανέξυπνων» υποπυρομαχικών, όπως οι ATACAMS.

Το Σύστημα Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (MLRS) λαμβάνει αποστολές Γενικής Υποστηρίξεως (ΓΥ) και μπορεί να προσβάλλει στόχους, με κατάλληλα πυρομαχικά μέχρι 165 χλμ. 

5-2
16-1
15-1

Χ.Α.Κ.
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-17/06/2016)

Οι καλύτερες ατάκες & κωλοτούμπες του Π. Καμμένου ever (ΒΙΝΤΕΟ)


Ένα εξαιρετικό βίντεο αφιερωμένο στο Πάνο Καμμένο ανέβασε στο youtube ο χρήστης psy2012

Όλες του οι πολιτικές κωλοτούμπες σε ένα βίντεο που πρέπει να το δείτε. Ίσως πρέπει να το δει και ο ίδιος:

- Δε θα συγκυβερνήσουμε ποτέ με το ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε διαφορές στα εθνικά θέματα

- Ούτε νεκρός δε συνεργάζομαι με όσους έχουν ψηφίσει μνημόνιο
- Δε θα ανέβει ο ΦΠΑ στα νησιά
- Ο Μουζάλας θα φύγει και άλλα πολλά:
freepen.gr

Επιστολή αγανάκτησης των στρατιωτικών


Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον ΑΝΥΕΘΑ Δημήτρη Βίτσα απέστειλε η Ένωση Στρατιωτικών Ηπείρου, διαμαρτυρόμενη για τις συνθήκες εργασίας και τα ωράρια των στελε­χών του Σ.Ξ στα Κέντρα Παραμονής Αλλοδαπών (ΚΕΠΑ), τα οποία ξεφυτρώνουν σαν... μανιτάρια σε όλη την Ελλάδα με καταιγιστικούς ρυθμούς. 

Όπως αναφέρεται στην επιστο­λή της ΕΣΠΕΗΠ, τόσο ο αριθμός των ΚΕΠΑ όσο και οι ώρες απασχόλησης των στελεχών σε αυτά (σ.σ. την ώρα που θα έπρεπε να ασχολούνται με τα αυτονόητα καθήκοντά τους) έχουν επιβαρύνει κατά πολύ την καταπόνηση του προσωπι­κού, ενός προσωπικού το οποίο επιπρόσθετα έχει πληγεί οικονομικά σε τρομερό βαθμό. 

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή: «Το γεγονός αυτό έχει επιβαρύνει κατά πολύ το ωράριο αλλά και τις συνθήκες εργασίας των στρατιωτικών, καθώς και των οπλιτών που υπηρετούν τη θητεία τους στην παραμεθόριο περιοχή της Ηπείρου, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη υπερωριακή απασχόληση στο σύνολο του προσωπικού, πέραν των 40 ωρών προσφο­ράς εργασίας εβδομαδιαίως που ισχύει και για το προσωπι­κό των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και ο ίδιος αναφέρατε με τη σχετική απάντησή σας στη Βουλή. 

Η Ένωσή μας προτεί­νει να δοθούν άμεσα οι ανάλογες ώρες απαλλαγής στο σύνο­λο του προσωπικού που εκτελεί 24 ώρες υπηρεσίες, ώστε το ωράριο εργασίας τους να μην ξεπερνά τις 40 ώρες εβδο­μαδιαίως, όπως άλλωστε ορίζει και η νομοθεσία». 

Π.Σ.
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-17/06/2016)

Το ζήτημα των Τσάμηδων δεν είναι κάτι που αφορά μόνο Ελλάδα και Αλβανία!


Κύριε διευθυντά,

Θεσπρωτός γαρ, θα ήθελα να προσθέσω για τους Τσάμηδες, που για ακόμα μία φορά εί­ναι στην επικαιρότητα, τα επόμενα:

Καταρχάς, επισημαίνω ότι το πρόβλη­μα δεν είναι διμερές μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας - είναι ευρωπαϊκό και αφορά το status quo της Ευρώπης όπως αυτό διαμορ­φώθηκε μετά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της Κατοχής οι Τσάμηδες, συνολικά και ως κοι­νότητα ετάχθησαν με το μέλος των Ιταλών φασιστών και των Γερμανών ναζί.

Έτσι, ανακήρυξαν αυτόνομη τη Θε­σπρωτία, κατέλυσαν τις ελληνικές Αρχές και δήωναν, λεηλατούσαν και εξόντω­ναν τον ντόπιο πληθυσμό. Γράφει ο ΕΛΑΣίτης και αυτόπτης μάρτυρας της συμπεριφοράς των Τσάμηδων, ο Θεσπρωτός Π. Παπασταύρου, στο βιβλίο του «Στο Στό­μα του Λύκου» (εκδ. Σύγχρονη Εποχή):

«Γύρω στους δεκαπέντε χιλιάδες αριθμούσε εκείνη η μειονότητα των λεγόμενων Τσάμηδων. Από τις πρώτες ημέρες της Κατοχής είχαν ταχθεί στο πλευρό των Ιταλών, το ίδιο έκαμαν και με τους Γερμανούς αργότερα. Ντυμένοι με τις στολές των κατακτητών, λήστευαν, βασάνιζαν, δολοφονούσαν, ατίμαζαν, τρομοκρατούσαν την ύπαιθρο. Ο φόβος και ο τρόμος σκέπαζε όλη τη Θεσπρωτία Οι πράξεις βίας και τρομοκρατίας, σε καθημερινή βάση. Τα θύματά τους από όλα τα χωριά και τις πόλεις... όχι λίγες φορές δεν δίσταζαν, έτσι για πλάκα, να βάζουν στο σημάδι από απόσταση τσοπαναραίους και στρατοκόπους [...J».

Με την αποχώρηση των Γερμανών το καλοκαίρι του 1944, φρονίμως ποιούντες, ακολούθησαν αυτούς και βρέθηκαν στην Αλβανία.

Βεβαίως, έγιναν και από τις ελληνικές ανταρτικές ομάδες έκτροπα και αντεκδικήσεις, σε πολύ μικρότερη έκταση, γιατί, ως προελέχθη, κατέφυγαν στην Αλβανία.

Έτσι όπως το 1945, κατά τη νικηφόρα πορεία του σοβιετικού στρατού στην καρδιά της Γερμανίας, 13.000.000 Γερμανοί των ανατολικών χωρών κατέφυγαν στη Δύση και 2.000.000 άμαχος πληθυσμός εξοντώθηκε κατά την προέλαση των Σοβιετικών.

Ακριβώς ό,τι συνέβη με τους Τσάμηδες συνέβη και με τη μειονότητα των Σουδητών της Τσεχοσλοβακίας: ετάχθησαν με το μέρος των Γερμανών και το σύνολο αυτών, 3.500.000, εγκατέλειψαν τις πανάρχαιες πατρίδες τους και κατέφυγαν στη Δύση.

Έτσι, αυτό που επιδιώκουν οι Τσάμηδες, επιστροφή ή αποζημίωση, σημαίνει ότι και οι Σουδήτες μπορούν να το επιδιώξουν από τους Τσέχους και τους Ρώσους!

Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, εξάλλου, δεν επιδικάζουν σε μειονότητες αποζημίωση, εφόσον κατά την Κατοχή επέδειξαν έναντι της χώρας της οποίας ήταν πολίτες αντεθνική δράση, δηλαδή αν ήταν συνεργάτες των Γερμανών (βλ μελέτη Γιάννη Κτιστάκη στο νομικό περιοδικό «Δίκη» του καθηγητή Κ. Μπέη, Δ. 2006, σελ 171).

Γι' αυτό και τα παρακάμπτουν.

Παραδοχή λοιπόν, του αιτήματος των Τσάμηδων είναι δυνατόν να τεθεί μόνο όταν η Ευρώπη αποφασίσει να άρει πλήρως τις συνέπειες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό σημαίνει επανακαθορισμός των συνόρων της Ευρώπης και επιστροφή γερμανικών και άλλων φύλων στις προ του Β' Παγκοσμίου εστίες τους.

Ορθώς λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση αρνείται πάσα συζήτηση επί του θέματος. Πάντως, ως φυλή οι Τσάμηδες, πλην άλλων, είναι ιδιαίτερα επίμονοι και διεκδικητικοί.

Αντώνης Βενέτης
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-17/06/2016)

Αξιωματικοί από Σχολές Υπαξιωματικών: «Δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας»


Διαμαρτύρονται οι αξιωματικοί που προέρχονται από Σχολές Υπαξιωματικών των ΕΔ, γιατί, σύμφωνα με νέο νό­μο, η πολιτεία τούς αποστρατεύει βίαια σε ηλικίες 52 έως 54 ετών. Αυτό έχει ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα για τους ίδιους, καθώς για λόγους που έχουν να κάνουν με την οικονομική ανέχεια, οι περισσότεροι κυριολεκτικά παρακαλούν να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι το 58ο έτος της ηλικίας τους, όπως προβλέπεται για όλους τους υπόλοι­πους αξιωματικούς. Πιο συγκεκριμένα, στις 14 Αυγούστου 2015 ψηφίστηκε ο νόμος 4336/2015 ΦΕΚ 94, ο οποίος ανέφερε ρητά: «Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ειδικότερα θα ρυθμιστεί νομοθετικά, πριν από τη συμπλήρω­ση του 58ου έτους της ηλικίας τους». 

Όμως, λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 17 Οκτωβρίου 2015, ψηφίστηκε ο νόμος 4337/2015 (ΦΕΚ A' 129/17-10-2015), με τον οποίο και απαλείφθηκε η διάταξη που αναφερόταν στο 58ο έτος της ηλικίας. Σημειώνεται ότι στην ΕΕ υπάρχει η παράλληλη επετηρίδα για τα στελέχη που παραμένουν και χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, όπου κρί­νουν αναγκαίο. Η οικειοθελώς παραμονή των στρατιωτι­κών στην υπηρεσία πέραν των 35 χρόνων, στα 58 έτη δη­λαδή, ισχύει για αξιωματικούς προερχόμενους από τις ΣΣΕ - ΣΝΔ - ΣΙ, αλλά δεν ισχύει για αξιωματικούς προερχόμε­νους από ανακατάταξη από τις Σχολές ΣΥΔ - ΣΜΥ - ΣΤΥΑ - ΣΜΥΝ. 

Π.Σ.
(ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ-17/06/2016)

Βούτυρο ή κανόνια


Του Ιπποκράτη Δασκαλάκη*

Προ ημερών στην στήλη «Άμυνα και Διπλωματία» την προσοχή μου τράβηξε η είδηση της έγκρισης από τη βουλή του Ισραήλ ενός επιπλέον και μη ευκαταφρόνητου ποσού για τις ανάγκες άμυνας και ασφάλειας της χώρας. Συγκεκριμένα, η επιτροπή οικονομικών υποθέσεων της βουλής του Ισραήλ ενέκρινε την χορήγηση επιπλέον 3,4 δισεκατομμύρια δολαρίων για αμυντικές δαπάνες και ασφάλειας μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση κατά την οποία μέλη της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι θέτει σε προτεραιότητα την άμυνα εις βάρος των κοινωνικών δαπανών.

Μια συζήτηση και ένα πολυσυζητημένο και αρκετά παραπλανητικό ερώτημα (βούτυρο ή κανόνια) που ταλανίζει τις κοινωνίες από αρχαιοτάτων χρόνων. Δύσκολη η επίτευξη ισορροπίας και χωρίς να υπάρχει μαγική συνταγή ή δοσολογία της τέλειας επιτυχίας ενώ ούτε και η εκ του αποτελέσματος κριτική είναι πάντοτε αξιόπιστη και αποδεκτή. Βέβαια ορισμένες χώρες και για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους πέτυχαν να εκπληρώσουν αμφότερους τους στόχους είτε πουλώντας τα δικής τους κατασκευής κανόνια είτε πείθοντας άλλους να χρηματοδοτούν την πολεμική τους προσπάθεια.

Η περίπτωση όμως του Ισραήλ είναι αξιοπρόσεκτη. Ένα έθνος σε κατάσταση μόνιμης πολεμικής ετοιμότητος και σε περιβάλλον αυξημένων απειλών έχει κατορθώσει (και με την εξωτερική χρηματοδότηση) να εξισορροπήσει τις προτεραιότητες και ανάγκες του και να καταστήσει αν όχι κερδοφόρα, τουλάχιστον ανταποδοτική μέχρι ενός βαθμού, την αμυντική βιομηχανία του. Δεν απέφυγε όμως και αυτό την παγίδα της περικοπής και κυρίως της λανθασμένης κατανομής των πιστώσεων που οδήγησαν (όπως παραδέχεται και το πόρισμα της επίσημης επιτροπής διερεύνησης των γεγονότων του 2006) μαζί και με άλλους παράγοντες στη πτωχή απόδοση των ενόπλων δυνάμεων του στο επικαλούμενο δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου. Το παράδειγμα αυτό αναδεικνύει την αναγκαιότητα όχι μόνο της συνεχούς διατήρησης των αναγκαίων πιστώσεων στην άμυνα αλλά και της ορθής κατανομής και αξιοποίησης τους. Αξιοσημείωτη και η περίπτωση της ΕΣΣΔ που κατέρρευσε και υπό το βάρος των αλόγιστων στρατιωτικών δαπανών από ένα γραφειοκρατικό σύστημα που αδυνατούσε να είναι ανταγωνιστικό και επιζητούσε την απατηλή υπεροχή των αριθμών των μεραρχιών και των οπλικών συστημάτων.

Αντίστοιχα με το Ισραήλ και η Ελλάδα περιτριγυρισμένη από ασταθείς γείτονες σε εύφλεκτες περιοχές βιώνει επιπλέον και την οικονομική δυσπραγία και τους οικονομικούς περιορισμούς που δημιουργούν οι μνημονιακές υποχρεώσεις και κυρίως η δημοσιοοικονομική της αποτυχία. Παρά ταύτα διατηρεί το δεύτερο υψηλότερο, μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ, ποσοστό αμυντικών δαπανών (2.4%) σε σχέση με το κατακρημνιζόμενο ΑΕΠ της. Το μεγαλύτερο μέρος μάλιστα του αμυντικού προϋπολογισμού κατευθύνεται στις αποκαλούμενες ανελαστικές δαπάνες, κυρίως μισθοδοσίας. Το δε υπόλοιπο μέρος εξαντλείται στην αποπληρωμή υποχρεώσεων για παλαιότερες εξοπλιστικές δαπάνες. Ένα ελάχιστο δε μέρος αποτελεί τα λειτουργικά έξοδα εντός των οποίων περιλαμβάνονται και οι βασικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες χωρίς τις οποίες η αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε στρατού φθίνει ραγδαία. Ούτε φυσικά κουβέντα να γίνεται για αγορά νέων πολικών συστημάτων ή εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων. Συχνή η επίκληση από όλους τους κυβερνώντες των τελευταίων ετών για μείωση των δαπανών με ταυτόχρονη αύξηση της μαχητικής ικανότητος, αρχής και ευχής αποδεκτής εντός ορισμένων ορίων και για περιορισμένο διάστημα και υπό προϋποθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι οποιαδήποτε εφευρετικότητα, οικονομία και πρωτοτυπία δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ούτε το πανάκριβο ανταλλακτικό του σύγχρονου αεροσκάφους ούτε και να καταστήσουν τον πλου της φρεγάτας στο Αιγαίο ανέξοδη. Συχνές και δικαιολογημένες οι αγωνιώδεις κραυγές τα τελευταία χρόνια για ανατροπή της στρατιωτικής ισχύος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας αλλά συνήθως δεν συνοδεύονται από ρεαλιστικές λύσεις. Ούτε οι ηρωικές λύσεις παύσεων των πληρωμών ή επιστροφής στο εθνικό νόμισμα θα επιφέρουν την επιζητούμενη ενδυνάμωση της ισχύος των ενόπλων δυνάμεων, μάλλον θα οδηγήσουν σε πλήρη απαξίωση ένεκα της αδυναμίας οποιασδήποτε αγοράς ανταλλακτικού, πυρομαχικών και καυσίμων.

Οπότε τίθεται το ερώτημα υπάρχει τελικά λύση που θα διασφαλίσει την αποτρεπτική μας ικανότητα και ποια είναι αυτή? Δυστυχώς οποιαδήποτε λύση θα προέλθει μόνο μέσω της χρονοβόρας ανόρθωσης της οικονομίας. Μέχρι τότε οποιαδήποτε δαπάνη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να είναι απόλυτα προσεκτικά σχεδιασμένη με διακλαδική σκόπευση, μακριά από κάθε είδους συμφέροντα, σε συνάρτηση με μια πανεθνική προσπάθεια εκμετάλλευσης όλων των πόρων και του ανθρωπίνου δυναμικού. Παράλληλα και από θέση αδυναμίας πρέπει να εξασφαλιστούν, όσο είναι δυνατόν οι απαραίτητες ισορροπίες στο διεθνές περιβάλλον αλλά και η αποφυγή εγκλωβισμού μας σε αδιέξοδες πολιτικές, περιπέτειες, κρίσεις και παγιδεύσεις.

Όμως και οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να αποτολμήσουν επιτέλους έναν ριζικό εκσυγχρονισμό που θα οδηγήσει σε μικρότερο μέγεθος, ικανό όμως, αν όχι να ανταπεξέλθει επιτυχώς σε όλες τις απειλές, να είναι τουλάχιστον λειτουργικό και αξιόμαχο υπό τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες και να μπορεί να επιφέρει ένα υπολογίσιμο πλήγμα στον εξ ανατολών κύριο αντίπαλο. Σε αυτήν την κατεύθυνση του αναγκαίου εκσυγχρονισμού όλες οι προηγούμενες προσπάθειες έχουν τελματώσει ένεκα σκοπιμοτήτων, ατολμίας, πολιτικών παρεμβάσεων, μιας ακατανόητης έλξης των αριθμών και κυρίως της αδυναμίας μας να συνειδητοποιήσουμε τις περιορισμένες οικονομικές μας δυνατότητες. Η ορθή κρίση και τόλμη είναι αναγκαίο εχέγγυο της επιτυχημένης πολιτικής αλλά και στρατιωτικής ηγεσίας σε πόλεμο, κρίση και ειρήνη.

* Ο κ. Ιπποκράτης Δασκαλάκης είναι Υποστράτηγος (εα), πτυχιούχος τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, διευθυντής Μελετών του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών (ΕΛΙΣΜΕ), συνεργάτης του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ), καθώς και διαλέκτης και συνεργάτης στη Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ).

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger