Αρχική » , , , » Υδρογραφική Υπηρεσία και Σχολή Ελέγχου Βλαβών διαφήμισαν το Π.Ν. στα «Ποσειδώνια».

Υδρογραφική Υπηρεσία και Σχολή Ελέγχου Βλαβών διαφήμισαν το Π.Ν. στα «Ποσειδώνια».


 Από την επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Γεώργιου Γιακουμάκη, στα περίπτερα της Σχολής Ελέγχου Βλαβών και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (επάνω).
Σημαντική η προσφορά στους ναυτιλλομένους, όπως και τα έσοδα από τη διάθεση χαρτών και άλλων προϊόντων.

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Ε. ΜΠΛΑΒΕΡΗ
lsblaveris@gmail.com

Από δύο βαριά χαρτιά εκ­προσωπήθηκε το Πο­λεμικό Ναυτικό μας στη μεγάλη γιορτή της ελλη­νικής ναυτιλίας, την έκ­θεση των «Ποσειδωνίων», που ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία. Πρόκειται για την ιστορι­κή Υδρογραφική Υπηρεσία (Υ.Υ.) του Π.Ν. και mv πολύ νεότερη «ηλικιακά» Σχολή Ελέγχου Βλαβών του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Παλάσκας, οι οποίες στο πλαίσιο της ασκήσεως εξωστρεφούς πολιτικής από πλευ­ράς του ΓΕΝ παρουσίασαν το πολύ­τιμο σε πολεμική και, κυρίως, ειρη­νική περίοδο έργο τους. Μάλιστα, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Γεώρ­γιος Γιακουμάκης ΠΝ, ήταν ένας εκ των χιλιάδων επισκεπτών των δύο περιπτέρων.

Ο διοικητής της Υ.Υ., πλοίαρχος Δημήτρης Ευαγγελίδης Π.Ν,, ένας εξαιρετικός αξιωματικός, με πολύχρονη παρουσία στην Υπηρεσία και εξειδικευμένες σπουδές στις ΗΠΑ, που θε­ωρείται -και είναι- ειδικός με διεθνή αναγνώριση, μας μίλησε για τη φετι­νή παρουσία της ιστορικής Υ.Υ. στα «Ποσειδώνια».

«Για περισσότερα από 100 χρόνια η Υδρογραφική Υπηρεσία, καταβάλλοντας διαρκή προσπάθεια, έχει κατορθώσει να βρίσκεται μεταξύ των κορυφαίων Υπηρεσιών παγκοσμίως, παρέχοντας στους ναυτιλλομένους προϊόντα και υπηρεσίες ιδιαί­τερα υψηλών προδιαγραφών, που είναι αντάξια του μεγέθους και της ποιότητας της ελληνικής ναυτιλί­ας. Σημειώνεται ότι είναι υποχρέ­ωση κάθε παράκτιας χώρας να έχει επίσημη Υδρογραφική Υπηρεσία που να παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλους τους ναυτιλλομένους, όχι μόνο στο Π.Ν., αλλά και σε όλους όσοι εργάζονται ή κινούνται στις ελληνικές θάλασσες, ναυτικούς, ιδιώτες ψαράδες κ.λπ. Και όλα αυτά τα στοιχεία είναι επίσημα και έγκυρα». 

Το έργο της Υ.Υ. το «καρπούνται» τόσο το Π.Ν. και ο ελληνικός στόλος, σε καθαρά επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών, όσο και ιδιώτες, οι οποίοι αγοράζουν τους χάρτες (έντυπους και ηλεκτρονικούς) και τα άλλα προϊόντα της Υπηρεσίας, αφήνοντας σημαντικά χρηματικά ποσά. Πόσο σημαντικά; Αρκετά ώστε να «αναγκαστεί» πλέον η Υπηρεσία να δημιουργήσει δικό της, ξεχωριστό λογιστήριο, για να μπορεί να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την κίνηση!

ΠΟΙΟΤΙΚΑ. Σε επιχειρησιακό επί­πεδο, η Υ.Υ., εκτός από τους γνωστούς σε όλους μας ναυτιλιακούς χάρτες, έντυπους και ηλεκτρονικούς, που δείχνουν όλα τα βάθη, τις θέσεις των ναυαγίων κ.λπ., έχει προχωρήσει και στην ποιοτική κατηγοριοποίηση των ελληνικών θαλασσών. Δη­λαδή την ταξινόμησή τους σχετικά με το πού είναι πιο «αλμυρά» τα νερά (το ποσοστό της αλατότητάς τους), σε τι βάθη κυμαίνονται και άλλες παρόμοιες και εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για τον ανθυποβρυ­χιακό πόλεμο από όλες τις πλευρές (πλοία επιφανείας, ελικόπτερα, υπο­βρύχια).

Ακόμα ένας τομέας όπου η Υ.Υ. προ­σφέρει τις πολύτιμες -εθνικές- υπηρεσίες της είναι αυτός των Navtex, όπου, εκτός των ελληνικών εξαγγε­λιών προς τους ναυτιλλομένους για τη διενέργεια ασκήσεων και τη «δέ­σμευση» των περιοχών των ασκήσε­ων και των πεδίων βολής για συγκε­κριμένες ημέρες και ώρες, για την ασφάλεια των ναυτιλλομένων στα ελληνικά νερά, η Υπηρεσία παρακο­λουθεί σε 24ωρη βάση την αντίστοι­χη υπηρεσία της Τουρκίας. Μάλιστα, εκδίδει αμέσως τις λεγόμενες «Anti- Navtex», σε στενότατη συνεργασία με το ΓΕΝ και το ΥΠ.ΕΞ., που ενημε­ρώνονται και δίνουν εντολή για την έκδοση της «Anti-Navtex» στην αμέσως επόμενη εξαγγελία της, που γίνεται σταθερά ανά τετράωρο, ολό­κληρο το 24ωρο!

«Το έργο της Υ.Υ. είναι εθνικό, πολ­λαπλό και αθόρυβο», μας επισήμανε ο πλοίαρχος Δ. Ευαγγελίδης, προσθέτοντας ότι «είμαστε περήφανοι και για τη νέα ιστοσελίδα μας www.hnhs.gr».

Έρχεται και προσομοιωτής διαρροής στον Σκαραμαγκά

Η Σχολή Ελέγχου Βλαβών (ΣΕΒ) του Κέντρου Εκπαιδεύ­σεις Παλάσκας, στο πλαίσιο της συμβολής του Πολεμικού Ναυτικού στην «Ασφάλεια της Ζωής στη θάλασσα» (SOLAS)» συμμετείχε για πρώτη φορά στα φετινά «Ποσειδώνια». Ο απώτερος σκοπός της συμμε­τοχής αυτής ήταν η προβολή στο ευρύ ναυτιλιακό κοινό της τεράστιας ελληνικής εμπορι­κής ναυτιλίας και των εξαιρε­τικών δυνατοτήτων και των επωφελών για το σύνολο της ναυτικής κοινότητος δράσε­ων της Σχολής» που ευρίσκεται λίγο έξω από την Αθήνα και τον Πειραιά, εντός του Ναυτι­κού Οχυρού Σκαραμαγκά. Συμφώνως με ναυτικές πηγές, «η ΣΕΒ προσφέρει εστιασμένη, υψηλού επιπέδου εκπαί­δευση σε στελέχη του Πολεμι­κού, αλλά και του Εμπορικού Ναυτικού, σε άκρως ρεαλιστι­κές, ελεγχόμενες και ασφαλείς συνθήκες πυρκαγιάς και δια­φυγής από αφιλόξενο περιβάλλον πλοίου».

Για τους υπευθύνους της Σχο­λής, η σημαντική στιγμή εί­ναι τον προσεχή Φεβρουά­ριο, όταν στις εγκαταστάσεις της Σχολής στον Σκαραμαγκά αναμένεται να λειτουργήσει ο σύγχρονος προσομοιωτής δι­αρροής, όπως ονομάζεται, που κατασκευάζεται από τα γει­τονικά Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., αναβαθμίζοντας κατακόρυφα την παρεχόμενη εκπαί­δευση.

Αυτό σημαίνει ότι το Π.Ν. δι­αθέτει έναν εξομοιωτή για την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού, είτε μηχανής είτε άλλων χώρων, στον οποίο με πλήρη ασφάλεια γίνεται εκ­παίδευση στην αντιμετώπιση και την άμεση αποκατάσταση μιας βλάβης ή μιας πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε ένα δια­μέρισμα ενός πλοίου κάτω από τις πλέον αντίξοες, αλλά πλή­ρως ελεγχόμενες συνθήκες. Αυτόν, λοιπόν, τον εξομοιωτή βλαβών το Π.Ν. θέλει να τον «γνωρίσει» και στη γενικότε­ρη κοινότητα της μεγαλύτερης ναυτιλίας του κόσμου, της ελ­ληνικής. Επ' αμοιβή, βεβαίως, που θα πηγαίνει στο «ταμείο» του Π.Ν.!

Άλλωστε, δεν πρέπει να δια­φεύγει την προσοχή μας ότι το Π.Ν. εδώ και μερικά χρόνια έχει κάνει επιτυχώς παρόμοιο «πείραμα» με την κατασκευή και τη χρήση του εξομοιωτή «Helo-Dunker» στο Σχολείο Διαφυγής από Βυθιζόμενο Ελικόπτερο της ιστορικής Διοικήσεως Ελικοπτέρων Ναυτι­κού, στο Κοτρώνι Μαραθώνα.

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger