Οι συντάξεις στρατιωτικών


Κύριε διευθυντά

Τον μήνα Μάιο ψηφίστηκε ο Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') με τις διατάξεις του οποίου αποδεσμεύονται οι συντάξεις των στρα­τιωτικών από τις αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών των Ενό­πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας (Ε.Δ. και Σ.Α.).

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως ακολούθως: «Από 1-01-2017 οι τα­κτικοί και μετακλητοί λειτουργοί του Δημοσίου... καθώς και τα στε­λέχη των Ε.Δ., Σ.Α. και του Πυρο­σβεστικού Σώματος... υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» (παρ. 1α άρθρου 4) και «Ει­δικά για τα στελέχη Ε.Δ. και Σ.Α. ... τίθεται σε ισχύ από 1-07-2016» (παρ. 4 άρθρου 6).

Με την εφαρμογή των παραπά­νω διατάξεων οι συντάξεις των αποστρατευόμενων - συνταξιούχων αξιωματικών από 1-07-2016 αποδεσμεύονται από τιε αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους των αντίστοιχων βαθμών και δεν θα υπολογίζονται ωε ποσοστό των συντάξιμων αποδοχών (άρθρο 34 Π.Δ.169/2007 ΦΕΚ 210 Α'), αλλά ως άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης (άρθρα 7 και 8, αντίστοιχα, του νόμου).

Οι τελευταίες κυβερνήσεις έχουν θέσει τους στρατιωτικούς «υπό διωγμόν» δεδομένου ότι αρχικά με τον Ν. 3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α') υπήγαγαν αυτούς από 1-01-2011 υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τώρα με τον Ν. 4387/2016 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Με τους πα­ραπάνω νόμους καταστρατηγείται μια παράδοση εκατόν πενήντα και πλέον ετών. Είναι γνωστόν ότι μετά την απελευθέρωση της χώρας από τον τουρκικό ζυγό, ο πρώτος νόμος «περί Συντάξεων» ήταν ο ΣΕ' της 19ης Αυγούστου 1852 και αφορούσε αποκλειστικά τιε στρατιωτικές συντάξεις.

Βέβαια, με την πάροδο του χρό­νου εξεδόθη σειρά συνταξιοδοτικών νόμων, προκειμένου ο θεσμός των συντάξεων ν’ ανταποκρίνεται στα εκάστοτε κοινωνικά δεδομένα και στις απαιτήσεις της δημόσιας υπηρεσίας. Σε όλους αυτούς τους νόμους παρέμεινε και διατηρήθηκε, μέχρι σήμερα, η ιδιαίτερη μισθολογική και συνταξιοδοτική αντι­μετώπιση των στρατιωτικών και όλοι σεβάστηκαν τιε ιδιαιτερότητες του λειτουργήματός τους, της εθνι­κής αποστολής και των δυσμενών συνθηκών υπηρεσίας και διαβίωσης αυτών.

Με την υπαγωγή των στρατιω­τικών τόσο στον κλάδο κύριας σύν­ταξης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ όσο και για τη συνταξιοδότηση στον ΕΦΚΑ, η διοίκηση καταστρατηγεί και δεν εφαρμόζει τη νομολογία του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου της χώρας (αποφάσεις ΣτΕ 2192/2014, 1128/2016). Το Συμ­βούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι οι στρατιωτικοί τελούν υπό ιδιαίτερο εξουσιαστικό καθεστώς, που συνεπάγεται αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις και δι­καιολογείται η ειδική μισθολογική και συνταξιοδοτική μεταχείριση, την οποία διαχρονικά επεφύλαξε ο κοινός κοινοβουλευτικός νομοθέτης.

Η ειδική αυτή αντιμετώπιση απορρέει έμμεσα από την ιδιαίτερης σημασίας τής εκ του Συντάγματος (άρθρο 45) αποστολής τους, η οποία δικαιολογεί εξάλλου και τιε συνταγματικές απαγορεύσεις και τους ειδικούς περιορισμούς των ατομικών τους δικαιωμάτων (παρ. 2 άρθρου 23 και παρ. 3 άρθρου 29) και παρέχει μια πρόσθετη θε­σμική εγγύηση για την αποτελε­σματική εκπλήρωση των καθη­κόντων τους ενισχύοντας το ηθικό και αυξάνοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα, ικανότητα και το αξιό­μαχο των Ε.Δ.

Σήμερα η πολιτεία με τις προμνημονευόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, τις κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών με διακεκριμένα, διαφορετικά, ιδιαίτερα και ειδικά καθήκοντα, αλλά και αποστολή, τις αντιμετωπίζει ενιαία ως ένα αποκλειστικό και μόνον οικονομικό μέγεθος, από το οποίο δεν εξαι­ρούνται οι στρατιωτικοί. Κατατάσ­σει αυτούς σε κατηγορίες εργαζο­μένων, χωρίς ν’ αναγνωρίζει τιε ιδιαιτερότητες των ειδικών συν­θηκών εργασίας, υπηρεσίας διαβίωσης, περιορισμών, δεσμεύσεων, αποστολής και επικινδυνότητας των καθηκόντων τους.

Προς αποκατάσταση της ιδιαιτερότητας και διατήρηση του κύρους της αποστολής τους, προτείνεται όπως οι στρατιωτικοί (στε­λέχη Ε.Δ., ΣΑ, και Πυροσβεστικού) εξαιρεθούν της υπαγωγής στο ενι­αίο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ και συνεχίσουν να διέπονται από ειδική μισθολογική και συνταξιοδοτική με­ταχείριση.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ
Υποστράτηγος ε.α.

(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ-22/10/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger