Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

«Ψαλίδι» στα αναδρομικά στρατιωτικών - ενστόλων, ειδικών μισθολογίων


Τι επιστροφές θα λάβουν τον Νοέμβριο στρατιωτικοί-ένστολοι από τις παράνομες περικοπές

Την εφάπαξ καταβολή αναδρομικών συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ σε εκατοντάδες χιλιάδες εν ενεργεία λειτουργούς του Δημοσίου προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή εντός των προσεχών εβδομάδων και θα τεθεί σε εφαρμογή το αργότερο έως το τέλος Νοεμβρίου.

Με τη ρύθμιση αυτή η κυβέρνηση θα ισχυριστεί ότι προχωρεί στην αποκατάσταση των αποδοχών εκατοντάδων χιλιάδων λειτουργών του Δημοσίου εφαρμόζοντας τα όσα ορίζουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν με το νόμο 4093/2012 από την 1η-8-2012 σε βασικούς μισθούς και επιδόματα που καταβάλλονταν βάσει ειδικών μισθολογίων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα αναδρομικά που θα καταβάλει η κυβέρνηση περιορίζονται τελικά μόνο στην περίοδο από την 1η-8-2012 έως την 31η-12-2016 για τους στρατιωτικούς - ενστόλους, ενώ και για τις υπόλοιπες κατηγορίες εν ενεργεία λειτουργών του Δημοσίου περιορίζονται σε ακόμη πιο μικρότερες περιόδους, οι οποίες σε όλες τις περιπτώσεις έχουν καταληκτική ημερομηνία την 31η-12-2016.

Συμβιβασμός στό Αιγαίο μετά τά 12 μίλια στό Ίόνιο


Πολιτική Σημίτη κρύβει ή έξαγγελία Κοτζιά 

ΚΙΝΗΣΕΙΣ εντυπωσιασμού πού ύποκρύπτουν προθέσεις άπαράδεκτων συμβιβασμών καί παραχωρήσεων, άποδεικνύονται οι «ύπερήφανες» εξαγγελίες έπεκτάσεως τής αιγiαλίτιδος ζώνης στά 12 μίλια στήν περιοχή τοϋ ’Ιονίου. Καί τούτο διότι ή έξαγγελία αυτή άποτελεί αναγνώριση τοΐς πράγμασι τού τουρκικού ισχυρισμού, ότι στό Αιγαίο επικρατούν «ειδικές συνθήκες». Ή έξαγγελία τού κ. Κοτζιά μέ τήν οποία έκλεισε τήν ομιλία του στήν τελετή παραδόσεως τού Υπουργείου ’Εξωτερικών - ήταν ότι ό προσδιορισμός τής αίγιαλίτιδος ζώνης θά γίνει τμηματικώς. Παλαιότερα είχε δηλώσει ότι «ή θεωρία ότι όλα αυτά πρέπει νά γίνουν μιά κι έξω, άπεδείχθη ότι επί 10ετία δε γίνεται τίποτα». Προχθές δήλωσε συγκεκριμένα ότι ή διευθέτησις τής αιγιαλίτιδος ζώνης έχει τρία βήματα πού όλα έχουν ολοκληρωθεί: «Τό πρώτο βήμα είναι νά κλείσουν οι κόλποι, τό δεύτερο βήμα είναι νά φτιαχτούν παντού μαζί μέ τούς κόλπους οί γραμμές βάσης καί τό τρίτο είναι, μέ βάση αυτά, νά γίνει επέκταση από τά 6 στά 12 μίλια». Αυτό μάς διευκο­λύνει καί γιά την ΑΟΖ μέ την Ιταλία καί την Αλβανία, συμπλήρωσε, άναφέροντας ότι ή έπέκτασις από τά Διαπόντια «μέχρι τά Αντικύθηρα σύμ­φωνα καί μέ τις οδηγίες τής κυβέρνησης είναι τό πρώτο Προεδρικό Διάταγμα». Προ­σέθεσε ότι τό δεύτερο είναι σχεδόν ολοκληρωμένο καί αφορά στην περιοχή από τά Αντικύθηρα μέχρι την Κρήτη, σημειώνοντας ότι άπλώς χρειάζεται έλεγχος από διε­θνείς χαρτογράφους. 

Υπενθυμίζεται ότι ή επι­λεκτική έπέκτασις τής αιγιαλίτιδος ζώνης ανάγεται στήν εποχή Σημίτη, κάτι πού έχει παραδεχθεί καί ό ϊδιος ό πρώην Πρωθυπουργός, ενώ σχετικός σχεδιασμός είχε γίνει επί υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Παπανδρέου (2003) με συμμετοχή τοσο τού κ. Κοτζιά όσο καί τού Χάρη Παμπούκη. 

Νά υπενθυμίσουμε στό σημείο αυτό ότι ό Κώστας Σημίτης στό βιβλίο του Στό­χοι, στρατηγική, προοπτικές (πού έξεδόθη τό 2007) παρεδέχετο ότι «ή Ελλάδα πρέπει νά άποφύγει τό ''κλείσιμο'' τών θαλασσών καί νά έπιδιώξει τή διαφύλαξη τής ελευ­θερίας τής ναυσιπλοΐας τών πλοίων όλων τών κρατών». 

Υποτασσόταν κατά τόν τρό­πο αυτό στήν απειλή τών Τούρκων, οι όποιοι έδώ καί δεκαετίες έπαναλαμβάνουν σέ όλους τούς τόνους ότι ή έπέκτασις τής ελληνικής κυριαρχίας πέραν των έξι μιλίων συνιστά αιτία πολέμου (casus Belli). 

Παρακάτω, δε, ο κ. Σημίτης αναφέρει: «Η ελληνική θέση θά πρέπει, ώς εκ τούτου, να προσανατολιστεί σε μια μερική καί έπιλεκτική επέκταση έτσι ώστε σε ορισμένες γεωγραφικές τοποθεσίες το νέο εύρος να είναι το μέγιστο δυνατό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο των 12 ναυτικών μιλίων και σε άλλες να είναι λιγότερο(π.χ 6,8, ή 10 ν.μ) με στόχο τη δημιουργία ενός ελεύθερου διαύλου. Ο ορισμός τής αιγιαλίτιδας ζώνης αποτελεί βέβαια μονομερή ενέργεια του κάθε κράτους. Αλλά στην περίπτωση του Αιγαίου, η λογική επιβάλλει προηγουμένως πολιτική επαφή με τις άλλες ενδιαφερόμενες χώρες και διερεύνηση». 

Μαζικές ήταν οι αντιδράσεις τής άντιπολιτεύσεως στήν έπιλεκτική επέκταση πού προανήγγειλε ο κ. Κοτζιάς. Ό αρμόδιος τομεάρχης τής ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος έκανε λόγο γιά επιβεβαίωση της ελλείψεως σοβαρότητος και συναισθήσεως εύθύνης σχολιάζοντας ότι η επιλεκτική επέκταση των χω­ρικών ύδάτων έγινε πρόχειρα καί αποσπασματι­κώς. Προσέθε­σε ότι ή θητεία του κ. Κοτζιά είναι «απολογισμός άνοικτών μετώπων καί έπιζήμιων χει­ρισμών στά μεγάλα ζητήμα­τα τής έξωτερικής πολιτικής τής χώρας, καθώς καί κακο­διοίκησης καί αυταρχισμοϋ στό Υπουργεΐο τών Εξωτε­ρικών. Πέραν αυτών καί σέ έπιβεβαίωσή τους, σήμερα, μιά πολύ σημαντική άνακοίση γιά τήν έξωτερική πολιτική τής χώρας, όπως ή έπιλεκτι­κή έπέκταση τών χωρικών ύδάτων γίνεται πρόχειρα καί άποσπασματικά έπ’ ευκαιρία τής παράδοσης-παραλαβής τού Υπουρ­γείου Εξωτερικών». 

Ό Ευάγγελος Βενιζέλος εξ΄άλλου υπεγράμμισε: «Μερική έπέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης, εκτός Αιγαίου, με τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο να παραμένουν στα 6 μίλια, σημαίνει αποδοχή, πρώτον, του θεμελιώδους τουρκικού επιχειρήματος περί ''ειδικών συνθηκών'' στο Αιγαίο και, δεύτερον, της τουρκικής πρακτικής καθώς η Τουρκία έχει διαφοροποιημένο μήκος χωρικών υδάτων». 

Τό Ποτάμι, τέλος, σέ ανα­κοίνωσή του τονίζει ότι τέτοια σοβαρά ζητήματα δέν πρέπει να ανακοινώνονται «στό πόδι». 

(ΕΣΤΙΑ-22/10/2018)

Οι αναδρομικές επιστροφές για 136.000 συνταξιούχους Ειδικών Μισθολογίων (ΠΙΝΑΚΑΣ)


ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ συντάξεων για 136.000 δικαιούχους, που φτάνουν ακόμη και στις 25.000 ευρώ, από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι Νοέμβριο 2018, οφείλει να καταβάλει η κυβέρνηση σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Ειδικότερα για τους αποστράτους:

Η μεγαλύτερη κατηγορία συνταξιούχων που θα λάβουν αναδρομικά είναι των αποστράτων. Περίπου 125.000 συνταξιούχοι Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας περιλαμβάνονται στη λίστα των δικαιούχων.

Τα αναδρομικά που οφείλονται να επιστραφούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμοδίων υπηρεσιών, κυμαίνονται από 2.460 ευρώ ως 11.820 ευρώ για 125.000 απόστρατους, Στρατού Ξηράς, Αεροπορίας, Ναυτικού, Λιμενικού Σώματος, αστυνομικούς, πυροσβέστες. Εξετάζεται 5ετής εξόφλησή τους με μηνιαίες προσαυξήσεις από 41 ως και 197 ευρώ στις συντάξεις τους. Το διάστημα πληρωμής αφορά από Αύγουστο, ή Δεκέμβριο του 2012, μέχρι Δεκέμβριο 2017.

Τα οφειλόμενα αναδρομικά είναι αυτά που επιδίκασε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και αφορούν το υπόλοιπο 50% των μειώσεων που είχαν με το νόμο 4093/2012 από την αναπροσαρμογή που έγινε τότε στις αποδοχές των εν ενεργεία αξιωματικών και υπαξιωματικών και εφαρμόστηκαν με ανάλογες περικοπές στις συντάξεις των αποστράτων.

Μάλιστα το ΣτΕ έχει δώσει διορία στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να ρυθμίσει τον τρόπο πληρωμής μέχρι τον Οκτώβριο του 2018. Αν πιαστεί και το διάστημα που οι εν λόγω περικοπές εφαρμόστηκαν αναδρομικά από τον Αύγουστο του 2012, τότε οι επιστροφές θα πρέπει να καλύπτουν συνολικά τους 65 μήνες. Για 60 μήνες πάντως (Δεκέμβριος 2012-Δεκέμβριος 2017) τα ποσά που δικαιούνται οι απόστρατοι κατά μήνα κυμαίνονται από 41 ως 197 ευρώ καθαρά προ φόρου, δηλαδή ξεκινούν από 2.460 ευρώ για χαμηλόβαθμους απόστρατους αξιωματικούς και φτάνουν στις 11.820 ευρώ για τους υψηλόβαθμους για όλο το διάστημα.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ «ΕΦΟΔΟ» ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ


Κάνουν «δοκιμές» και κλείνουν ξαφνικά τους δρόμους. 
Τζιχαντιστές ή άνθρωποι που σχετίζονται με αυτούς έχουν μπει στη χώρα προσποιούμενοι τους πρόσφυγες. Πολλοί από αυτούς -περισσότεροι από εκατό- έχουν συλληφθεί και απελαθεί. 
Η Άγκυρα «άνοιξε» τον Έβρο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον τεράστιο πρόβλημα. 
Σε απόρρητα ενημερωτικά δελτία που συντάσσουν οι αρχές ασφαλείας περιλαμβάνονται και αναφορές για τη δράση υπόπτων για τζιχάντ στα κέντρα κράτησης και φιλοξενίας μεταναστών. 
Η συλλογή πληροφοριών από την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ, οι οποίες αφορούν αλλοδαπούς στις δομές φιλοξενίας, εντάθηκε μετά την άνοιξη του 2017. 

Με τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές από τα τουρκικά παράλια προς τα ελληνικά νησιά να συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, παράλληλα εντείνεται ολοένα και περισσότερο η διακίνη­ση παράνομων μεταναστών μέσω των χερσαίων συνόρων στον Έβρο καθώς αυτά αποδεικνύονται ακόμα πιο τρύπια και από τα θαλάσσια. Αν και στο μεγαλύτερο μέρος της Συρίας έχουν δια­κοπεί οι ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ των κυβερνητικών δυνά­μεων και των τζιχαντιστών, οι Τούρκοι έχουν αφήσει τα σύνορα αφύλαχτα. 

Αποτέλεσμα της μη αποτελεσματικής φύλαξης των συνόρων από τους Τούρκους, τα κύματα μεταναστών πλημμυρίζουν την Ελλάδα. Παρά τα σχετικά διαβήματα από τις Βρυξέλλες και την Αθήνα προς την Άγκυρα, η κατάσταση στην περιοχή έχει επι­δεινωθεί. Από την πλευρά τους οι Τούρκοι σχεδόν ωθούν μετανάστες προς δυσμάς, ενώ η πλημμελής φύλαξη της ελληνικής πλευράς των συνόρων διευκολύνει την παράνομη είσοδο. Μέρα μεσημέρι μπορεί να δει κανείς δεκάδες μετανάστες να περπατούν κατά μήκος της Εγνατίας με σκοπό να φτάσουν στη Θεσσαλο­νίκη. 

Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη Βουλή την προηγούμενη εβδο­μάδα ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, το 2016 πέρασαν από τον Έβρο 3.300 άνθρωποι, το 2017 5.500 και το 2018 (ως τώρα) περίπου 12.000. Ιδιαί­τερη ανησυχία, όμως, προκαλεί η πληροφορία ότι μισό εκατομμύριο Αφγανοί βρίσκονται ήδη στην Τουρκία, προερχόμενοι από Ιράν και Ιράκ, με στόχο να περάσουν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας. 

Η άτυπη απόσυρση των τουρκικών αρχών ασφαλείας έχει ως αποτέλεσμα όποιος το επιθυμεί να μετακινείται ελεύθερα στην περιοχή. Άνθρωποι, κρυμμένοι μέσα σε χωράφια, έχουν περάσει τον ποταμό Έβρο και κατευθύνονται πεζοί προς την ενδοχώρα. Ανάμεσά τους έγκυοι. Περιμένουν το όχημα που θα τους μεταφέρει στο κοντι­νότερο τμήμα συνοριακής φύλαξης στο Τυχερό Έβρου. 

Κάθε καρυδιάς καρύδι 

Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία είναι το γεγονός ότι αυτοί που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα οικονομικοί μετα­νάστες. Υπάρχει μάλιστα αυξημένος κίνδυνος το προσφυγικό-μεταναστευτικό κύμα να περιλαμβάνει και μαχητές του ISIS. Ο ίδιος ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, που δεν χα­ρακτηρίζεται από αντιμουσουλμανικά αισθήματα, δήλωσε ότι «υπάρχουν υποψίες ότι ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είναι στρατευμένοι ισλαμιστές». 

Τους φόβους αυτούς ήρθε να επιβεβαιώσει και η περί­εργη υπόθεση του Αφγανού που συνελήφθη. Πρόκειται για δραστήριο τζιχαντιστή που βρισκόταν στο μικροσκόπιο των ελληνικών -και όχι μόνο- αρχών για συμμετοχή σε τρομοκρατικές ενέργειες. Στον άνδρα είχε απαγορευθεί η είσοδος στην Τουρκία και παράλληλα βρισκόταν υπό παρακολούθηση στην Κροατία, ενώ φέρεται να είχε πα­ρουσία τόσο στη Συρία όσο και στο Ιράκ. Η σύλληψή του μάλιστα έγινε με άλλη αφορμή. Συγκεκριμένα, όταν πήγε στο ΚΤΕΛ να βγάλει εισιτήρια για συμπατριώτες του που είχαν περάσει τον ποταμό Έβρο στην περιοχή του Διδυ­μοτείχου - μάλιστα τους προμήθευσε και με πλαστό δια­βατήρια! 

Κοινό μυστικό αποτελεί ότι στους προσφυγικούς κα­ταυλισμούς -και όχι μόνο- έχουν παρεισφρήσει τρομοκράτες του ISIS. Τζιχαντιστές ή άνθρωποι που σχετίζονται με αυτούς έχουν μπει στη χώρα προσποιούμενοι τους πρόσφυγες Κάποιοι από αυτούς, δε, έχουν συλληφθεί και απελαθεί. Μιλάμε συνολικά για πάνω από εκατό περιπτώ­σεις. 

Μέχρι πρότινος η προσοχή των αρχών ασφαλείας ήταν εστιασμένη στα νησιά του Αιγαίου. Οι τελευταίες αναφο­ρές όμως συνθέτουν το ανεξέλεγκτο τοπίο της παράνομης μετανάστευσης στον Έβρο. 

Σε απόρρητα ενημερωτικά δελτία που συντάσσουν κάθε εβδομάδα οι αρχές ασφαλείας περιλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- και αναφορές για τη δράση υπόπτων για τζιχάντ στα κέντρα κράτησέ και φιλοξενίας μεταναστών στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά. Η συλλογή πληροφο­ριών από την ΕΛ.ΑΣ. και την ΕΥΠ, οι οποίες αφορούν αλ­λοδαπούς στις δομές φιλοξενίας, εντάθηκε μετά την άνοιξη του 2017. Κλιμάκια της Αντιτρομοκρατικής αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία νεοεισερχόμενων αλλοδαπών (σε Έβρο και νησιά) με εκείνα που υπάρχουν καταχωρισμένα στη βάση δεδομένων των αμερικανικών αρχών. 

Οι συλλήψεις αλλοδαπών διακινητών από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης και Καβάλας είναι καθημερινό φαινόμενο. Η περιοχή έχει εξελιχθεί οε προνομιακό πεδίο δράσης κυκλωμάτων πα­ράνομης διακίνησης, όπως προκύπτει και από τις αυξημένες συλλήψεις διακινητών από τις ελληνικές διωκτικές αρχές - 30 μόνο κατά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. 

Κυκλώματα Βουλγάρων, Σκοπιανών και Αλβανών κυρι­αρχούν στη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών, τους οποίους πολλές φορές καταφέρνουν να οδηγήσουν με λεωφορεία μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άλλες φορές πρόκειται για ανήλικα άτομα τα οποία μεταφέρουν μετανάστες με αυτοκίνητα ενώ δεν διαθέτουν καν δίπλω­μα. Ο απολογισμός των δυστυχημάτων είναι επίσης τρα­γικός. Τα κυκλώματα των διακινητών, πάντως είναι αδυ­σώπητα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το φονικό τριών γυναικών στον Έβρο. Εικάζεται ότι πρόκειται για μετανάστριες οι οποίες θανατώθηκαν από το χέρι διακινητή, ίσως γιατί δεν πλήρωσαν μεταφορικά. 

Μπλόκα και καταλήψεις 

Εν μέσω αυτής της κατάστασης, ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί ένα άλλο πρόσφατο φαινόμενο. Εκατοντά­δες μετανάστες που λίγη ώρα νωρίτερα είχαν διέλθει από τα ελληνοτουρκικά σύνορα απέκλεισαν την εθνική οδό δημιουργώντας φράχτη με τα σώματά τους. Έκλεισαν τον δρόμο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να περάσει. Ο αποκλεισμός ξεκίνησε περίπου από τις 6 το πρωί και έγινε ιδιαίτερα αισθητός όταν στρατιωτικοί κατευθύνονταν προς το στρατόπεδο της Καβύλης το οποίο δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν από τον κανονικό δρόμο και έπρεπε να κάνουν επιπλέον χιλιόμετρα αναζητώντας δίοδο από άλλον κόμβο. 

Το απίστευτο περιστατικό επαναλήφθηκε, ενώ ανάλο­γα έχουν συμβεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Δεν έλειψαν πάντως οι μικρής κλίμακας εντάσεις με διερχόμενους οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι ζητούσαν την απομά­κρυνσή τους από το οδόστρωμα. Ακόμα και αν δεν πρόκειται για ασκήσεις προσομοίωσης ασύμμετρης επίθεσης και παρεμπόδισης της κίνησης του Ελληνικού Στρατού στον Έβρο από αλλοδαπούς προβληματίζει η νέα τακτική των μεταναστών να αποκλείουν επί μακρόν πολίτες και στρατιωτικούς καθώς αποκλείστηκε το στρατόπεδο. 

Να σημειωθεί ότι μόλις πριν από μερικές ημέρες υπήρ­ξε παρόμοιο περιστατικό. Εκατόν πενήντα μετανάστες που οδηγήθηκαν σε φυλάκιο το κατέλαβαν! Το αίτημα και στις δύο περιπτώσεις ήταν κοινό: ζητούσαν να τους παραχωρηθεί προσωρινό άσυλο και έγγραφα προκειμένου να μπορέσουν να μεταβούν αλλού. Σύμφωνα με ερμηνεία υπηρεσιακού παράγοντα, πρόκειται για υποκινούμενη τακτική, η οποία έχει σκοπό να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες να επαναπροωθηθούν από την Ελλάδα στην Τουρκία, εφόσον η είσοδός τους είχε πραγματοποιηθεί ομαδικά. 

Εκτός συμφωνίας ο Έβρος 

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο Έβρος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία επαναπροώθησης μεταναστών που έγινε μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λίγο πολύ σημαίνει ότι όσοι περνούν τα σύνορα θα μείνουν εδώ. Οι περισσότεροι μάλιστα βρίσκουν καταφύγιο σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η κατάληψη κτιρίου στην οδό Γιαννιτσών, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης όπου είχε πραγματοποιηθεί επιχείρηση εκκένωσης αλλά σήμερα έχει την ίδια εικόνα που παρουσίαζε επί μήνες. Οι χώροι αυτοί θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνοι, καθώς δεν υπάρχει ο παραμικρός έλεγχος ως προς το ποιοι και πόσοι διαμένουν. 

Της Νεφέλης Λυγερού 
(ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ-21/10/2018)

Οι «μεραρχίες» του Καμμένου
Στην κόντρα Κοτζιά - Καμμένου ο πρωθυπουργός πήρε, εκ του αποτελέσματος, τη θέ­ση του υπουργού Άμυνας. Προφανώς ενδυόμενος τον ρόλο του Στάλιν, που όταν του είπαν για το σημα­ντικό ρόλο που παίζει στη διεθνή σκηνή ο Πάπας, ρώτησε, δήθεν αφελώς: 

- Και πόσες μεραρχίες έχει ο Πάπας; 

Και ο Καμμένος έχει 7(βουλευτές),ενώ ο... καημένος ο Κοτζιάς εκ­προσωπεί (στη Βουλή) μόνο τον εαυτό του... 

(ΒΡΑΔΥΝΗ - 20/10/2018)

Ομολογεί ότι επί της ουσίας έχει χάσει τη δεδηλωμένη
Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε οριακό σημείο καθώς για πρώτη φορά δείχνει ότι έχει απολέσει την εικόνα της επιθετικής αυτοπεποίθησης που τον διέκρινε από την πρόωρη νεανική εμφάνισή του στον δημόσιο βίο της χώρας. Αποπνέει εικόνα αβεβαιότητας, ανασφάλειας και αποθάρρυνσης. Την εικόνα ανθρώπου που δεν ελέγχει πλέον τις καταστάσεις, που αυτές τον ξεπερνούν και περπατά με αβέβαιο βήμα σε σαθρό έδαφος.

Δεν είναι αυθαίρετοι και κακόβουλοι οι ανωτέρω ισχυρισμοί. Αναδύονται και αιτιολογούνται από το πρωτοφανές γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε στο υπουργικό συμβούλιο τη δέσμευση των ΑΝΕΛ (υπουργών και βουλευτών) να μη ρίξουν την κυβέρνηση, με το να υπερψηφίσουν την πρόταση μομφής που θα καταθέσει η ΝΔ εν ευθέτω χρόνω, μετά τα μέσα Δεκεμβρίου, οπότε δεν υπάρχουν θεσμικές δεσμεύσεις. Έκκληση που γίνεται για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία.

Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι με non paper, το Μαξίμου δημοσιοποίησε την σχετική έκκληση (δηλαδή παράκληση). Λογική η ανασφάλεια καθότι μια κατακερματισμένη κυβέρνηση προσπαθεί αλλόφρονη να συγκεράσει αντίρροπες συνιστώσες: Να συγκρατήσει τις οικείες ψήφους ώστε να μην στηρίξουν την πρόταση Μομφής της ΝΔ (ενώ κάποιες εξ αυτών θα τις χάσει κατά την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών) και παράλληλα να έλξει κάποιες από τις αντιπολιτευτικές, να στηρίξουν τη συμφωνία, ενώ δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση στην πρόταση μομφής. 

Αυτά συμβαίνουν όταν χτίζεις στην άμμο - κυβερνητικά - παλάτια. Καταρρέουν στην ελάχιστη δόνηση. Η κυβέρνηση ζει το σύνδρομο της Πομπηίας, όπου το ρόλο του ηφαίστειου παίζει το Μακεδονικό. Δεν είναι η μοναδική αντίθεση αυτή, αλλά λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής των εσωκυβερνητικών δονήσεων. Το πλέον αξιοσημείωτο γεγονός δεν είναι καν ο συνήθης καυγάς ανάμεσα σε Καμμένο και Κοτζιά, καθώς έχει ξαναϋπάρξει, και απλώς αυτή τη φορά εκφράστηκε σε υψηλότερη ένταση. Το αξιοσημείωτο σημειολογικά είναι ότι για πρώτη φορά οι αντιθέσεις είδαν ταχέως και απροσκόπτως το φως της δημοσιότητας.

Να θυμίσουμε ενδεικτικά ότι κατά το άφρον Καλοκαίρι του 2015 προετοιμάζονταν για εκτρωματικές παραθεσμικές και εξωσυνταγματικές εκτροπές. Ο Καμμένος δήλωνε ότι την εσωτερική τάξη της χώρας θα τη διαφυλάξει ο στρατός (γιατί προφανώς περίμεναν λαϊκή έκρηξη, με όσα τραγικά θα γίνονταν από τον «ξαφνικό θάνατο» του ευρώ που προγραμμάτιζαν). Παράλληλα η βουλευτής των ΑΝΕΛ Σταυρούλα Ξουλίδου (έχοντας την άδεια του Καμμένου), αποκάλυπτε ότι στρατιωτική φαρμακοβιομηχανία είναι έτοιμη να τροφοδοτήσει την ελληνική αγορά με 45 φάρμακα πρώτης ανάγκης για τους επόμενους 10 μήνες αν παραστεί ανάγκη (γιατί όπως όλες οι αγορές έτσι και αυτή των φαρμάκων θα είχε κλείσει για τη χώρα, καθώς δεν θα βρισκόταν βιομηχανία όπου γης να δεχθεί τα IOUs του Γιάνη), ενώ ο Πρωθυπουργός επισκεπτόταν εκτάκτως και άνευ πειστικής αιτιολογίας, το Πεντάγωνο.

Και όμως, ενώ ετοίμαζαν μια ιστορική μεταβολή για τη χώρα, δεν είχε διαρρεύσει το παραμικρό. Όλοι είχαμε επικεντρωθεί στην διαπραγμάτευση του Γιάνη χωρίς να γνωρίζουμε, έως την κήρυξη του δημοψηφίσματος, τι προγραμμάτιζαν, παρότι υπήρξαν οι προαναφερθείσες δηλώσεις που θα έπρεπε να υποψιάσουν. Η σύμπνοια και η μυστικότητα που διακατείχε τα κυβερνητικά στελέχη ήταν πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα, σε βαθμό σχεδόν μυστικιστικό, που θα τη ζήλευε και το ΚΚΕ. Τώρα σε εποχή κλονισμού, απαξίωσης, αποθάρρυνσης και αμφιβολίας, οι εκρηκτικοί διάλογοι του υπουργικού έγιναν αυτοστιγμής φειγ βολαν.

Η κυβέρνηση, μετά και την έκκληση του Πρωθυπουργού, επί της ουσίας έχει τελευτήσει τον βίον, παρότι ο δυτικός παράγων θα την πιέσει να κρατηθεί σερνάμενη, ώστε να περάσει η συμφωνία.

Μετά την Τασία Χριστοδουλοπούλου, και ο Γιώργος Σταθάκης χθες άφησε να υπονοηθεί ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να μακροημερεύσει ως κυβέρνηση ανοχής, εφόσον την εγκαταλείψουν οι ΑΝΕΛ. Δεν είναι καθόλου δεδομένο. Αυτό μπορεί να ισχύει για κυβερνήσεις δυτικών ευημερουσών κοινωνιών που δεν ταλανίζονται από τα προβλήματα της πτωχευμένης Ελλάδας. Εδώ πέραν του ότι δεν μας διακατέχει η σχετική θεσμική κουλτούρα, τα προβλήματα είναι τόσο σαρωτικά που κονιορτοποιούν συμπαγείς κυβερνήσεις αυξημένης πλειοψηφίας - πόσο μάλλον αδύναμες μειοψηφίας. Μια κυβέρνηση ανοχής δεν θα κρατούσε ούτε μήνα. Απομένει να δούμε πόσο θα κρατήσει η παρούσα, που εμμέσως ομολογεί ότι επί της ουσίας έχει χάσει τη δεδηλωμένη.

Του Γιάννη Σιδέρη
liberal.gr

Ό Καμμένος ώς ΠρωθυπουργόςΕΙΝΑΙ πραγματικά θλιβερή ή εΐκόνα τών στελεχών τού Σύριζα άλλά καί τών κυβερνητικών έφημερίδων, όπως ή Εφημερίδα τών Συντακτών, καθώς όργίζονται έναντίον του Πάνου Καμμένου ένώ δέν άντιλαμβάνονται ή προσποιούνται πώς δέν άντιλαμβάνονται τήν ύπερέχουσα θέση του μέσα στήν κυβέρνηση. 

Ό Καμμένος όμως δέν είναι ένας άπλός ύπουργός άλλά είναι συγκυβερνήτης, δηλαδή συμπροεδρεύει μέ τόν πρωθυπουργό, ό οποίος τυπικά καί μόνον έμφανίζεται νά κυβερνά, ένώ στήν ούσία έχουμε νά κάνουμε μέ δυαρχία. Καί τούτο συμβαίνει γιά τυπικούς καί ούσιαστικούς λόγους. Ό Σύριζα δέν έχει τήν πλειοψηφία τής Βουλής. Κυβερνά μέ τίς ψήφους τών ΑΝΕΛ. Έάν έπομένως οί ΑΝΕΛ άποσύρουν τήν έμπιστοσύνη τους ό Σύριζα θά πρέπει νά βρεί άλλον σύμμαχο. Άλλά τέ­τοιος σύμμαχος δέν ύπάρχει. Υπάρχουν μερικοί βου­λευτές τών ΑΝΕΛ, όπως ο Ζουράρις καί ό Παπαχριστόπουλος, ίσως ή Κουντουρά, ίσως ό Δανέλλης καί ϊσως ή Παπακώστα. Σύνολον 5. Ακόμη καί όλοι αύτοί νά έδιναν ψήφο έμπιστοσύνης στόν Σύριζα, μετά τήν άποχώρηση τών ΑΝΕΛ, θά φτάναμε στούς 150 βουλευτές.’Άλλος δέν μπορεί νά βρεθεί. Διότι οί υπόλοιποι βουλευτές του Ποταμιοϋ ξεκαθάρισαν πώς δέχονται μέν τήν Συμφω­νία τών Πρεσπών, άλλά δέν δέχονται νά στηρίξουν μιά κυβέρνηση Σύριζα. 

Έπομένως, παρά τίς συνεχείς διαβεβαιώσεις τού πρωθυπουργού, άπαξ καί ό Καμμένος άποσύρει τήν έμπιστοσύνη του πρός τήν κυβέρνηση ο πρωθυπουρ­γός θά ύποχρεωθεΐ νά πάει σέ πρόωρες έκλογές. Εξάλ­λου οί πολιτικές έντυπώσεις πού θά δημιουργηθοϋν μετά τήν άπόσυρση τής έμπιστοσύνης τού Καμμένου θά είναι τέτοιας έντάσεως, πού δέν θά έπιτρέπουν κοι­νοβουλευτικό έλιγμό, χωρίς νά δίνεται ή έντύπωση μιάς κυβερνήσεως πανικόβλητης καί καταρρέουσας, πού θά έμφανίζεται ώς καρφωμένη στίς καρέκλες τής έξουσίας. Ή ΝΔ, δικαιολογημένα, θά άπαιτήσει άμεσες έκλογές καί τό ϊδιο πλέον θά άπαιτοϋν οί πάντες, κόμματα καί λαός. Όπότε σέ ένα τέτοιο κλίμα οί έκλογές θά είναι άναπόφευκτες. 

Όλα αύτά τά γνωρίζει φυσικά ό κ. Τσίπρας. Καί γιά τόν λόγο αύτό σιωπά όταν μιλάει ό Καμμένος καί μοιά­ζει σάν νά βρίσκεται σέ πολιτική όμηρία. Δέν μοιάζει, βρίσκεται όντως. Καί όχι μόνον αύτό βεβαίως. Ή μακρά συνεργασία τους μάλιστα σέ άποφάσεις όχι καί τό­σο διαυγείς, όπως στό ζήτημα τών τηλεοπτικών άδειών, τών προμηθειών όπλικών συστημάτων, τών διαπραγ­ματεύσεων μέ τόν Ζάεφ έχουν μοιραία δημιουργήσει δεσμούς φιλίας καί συνεργασίας, οί οποίοι είναι πρακτικώς άδύνατον νά σπάσουν, χωρίς νά καταστραφεί ό ένας έκ τών δύο -πιθανότατα καί οί δύο. 

Έπομένως, τό θέαμα τών όργισμένων στελεχών καί τών κυβερνητικών έφημερίδων είναι μάλλον άστείο, έκτός άπό θλιβερό. Καί γιατί θυμώνουν μέ τόν Πάνο πού τά δίνει όλα στίς ΗΠΑ; Ό Σύριζα δέν τά δίνει; Δέν παρέδωσε όλόκληρο τό Δημόσιο, μαζί μέ τά μνημεία του καί τίς έκκλησίες του στό ύπερ-Ταμείο; Δέν έδω­σε ό ίδιος ό πρωθυπουργός τά πάντα στίς ΗΠΑ, μαζί μέ τό άνομα τής Μακεδονίας; Ό Καμμένος τούς μάρανε; 

Όπως μάλλον όρθώς τό είπε ό κ. Λαφαζάνης, αύτοί οί δύο θά πάνε μαζί δεμένοι στόν πάτο. Δυστυχώς ή εύτυχώς ο Σύριζα θά πληρώσει μέ άκριβό τίμημα τή συ­νεργασία του μέ τούς ΑΝΕΛ καί μετεκλογικά θά μετατραπεί μετά βεβαιότητος σέ θέατρο πολεμικών έπιχειρήσεων μεταξύ Φίλη, Παππά καί Τσίπρα, πρός τέρψιν όλων ήμών τών ύπολοίπων. 

Του Απόστολου Διαμαντή 
(ΕΣΤΙΑ-15/10/2018)

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger