Αρχική » » «Δεν θα πατήσετε ποτέ ξανά με πλοία στα Ίμια»

«Δεν θα πατήσετε ποτέ ξανά με πλοία στα Ίμια»


Τήν μυστική επαίσχυντη συμφωνία Σημίτη - Χόλμπρουκ θυμίζει ό πρέσβυς Πάιατ.

ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ επέτειο τής θλιβερής εθνικής τραγωδίας στά ’Ίμια, ή όποία έδωσε έρεισμα στίς τουρκικές άπαιτήσεις γιά έγερση ζητήματος γκρίζων ζωνών στό Αιγαίο, έπέλεξε ό πρέσβυς τών ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, γιά νά θυμίσει στήν κυβέρνηση Τσίπρα τις δεσμεύσεις πού έχει άναλάβει έναντι τών συμμάχων μας ή κυβέρνησις Σημί­τη.Ή ανησυχία πού διετύπωσε ό Αμερι­κανός πρέσβυς στόν τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑϊ περί ενδεχομένου ναυτικού άτυ­χήματος, εξ αιτίας τής παρουσίας πλοί­ων τού ελληνικού καί τού τουρκικού πο­λεμικού ναυτικού στήν περιοχή, τήν επαύριον μάλιστα τού επεισοδίου μέ τήν ρίψη στεφάνου από τόν ύπουργό Άμύνης Πάνο Καμμένο, μόνο τυχαία δέν είναι.

Τυπικώς, ό κ. πρέσβυς έξέφρασε άνθρωπίνως τήν ανησυχία του γιά τό ενδεχόμενο άτυχήματος στήν θάλασσα καί αυτό έκ πρώτης όψεως μοιάζει άπόλυτα λογικό, δεδομένου μάλιστα ότι Ελλάς, Τουρκία καί ΗΠΑ άνήκουν στό ΝΑΤΟ. «Η ανησυχία μου, ό φόβος μου είναι το ατύχημα» τόνισε χαρακτηριστικώς καί προσέθεσε: «Όσο έχετε αυτά τά φονικά περίπλοκα στρατιωτικά συστήματα πού λειτουργούν σέ κοντινή άπόσταση τό ένα άπό τό άλλο, υπάρχει πάντα ό φοβερός κίνδυνος άτυχήματος, τό όποιο θά προκαλέσει μεγάλες περιπλοκές στίς σχέσεις σας».

Καλά ένημερωμένοι διπλωματικοί παρατηρητές, ωστόσο, διαπιστώνουν ότι ο πρέσβυς στην πραγματικότητα κάλεσε τήν Ελλάδα νά εφαρμόσει την επαίσχυντη συμφωνία Σημίτη-Τσιλέρ-Χόλμπρουκ τήν βραδυά των Ίμίων, μετά τήν κατάληψη τών ανατολικών Τμίων άπό άνδρες τών τουρκικών δυνάμεων. Ή συμφωνία αυτή, ή όποία άποτυπώνεται σέ έγγραφα τού Σταίητ Ντηπάρτμεντ, τά όποια έφερε στό φώς τής δημοσιότητος μέ βιβλίο του ό δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου, περι­έχει τέσσερεις όρους, τρείς γνωστούς καί έναν έν πολλοις άγνωστο. Οί τρεις γιά τήν έπιστροφή στό status quo ante ήταν «no ships, no flags, no troops». Δηλαδή «όχι πλοία, όχι σημαίες, όχι στρατεύματα». Ό τέταρτος, ό όποιος είναι καταγεγραμμένος στά άρχεΐα τού Σταίητ Ντηπάρτμεντ, είναι «δέ θά ξαναπατήσετε έκεΐ ποτέ». Ό άγνωστος αυτός όρος πού συμφωνήθηκε άπό τούς υπουργούς ’Εξωτερικών Θόδωρο Πάγκαλο καί Μαντλήν Ώλμπράιτ καί επικυρώθηκε σέ άνώτατο έπίπεδο άπό τούς Σημίτη-Χόλμπρουκ-Τσιλέρ -συμφώνως πρός όσα άναφέρονται στό βιβλίο- έμοιαζε νά είχε άτονήσει, λόγω τής συχνής πα­ρουσίας ελληνικών άλλά καί τουρκικών πλοίων στήν θαλάσσια περιοχή τών Ίμίων. 

Τό πρόσφατο επεισόδιο μέ τήν κα­νονιοφόρο «Νικηφόρος» θορύβησε τόν πρέσβυ. Επίσης, όλα όσα συνέβησαν κατά τήν παρουσία τού *Έλληνος υπουρ­γού Αμύνης τόν κινητοποίησαν καί άπεφάσισε νά παρέμβει πρός τήν Κυβέρνη­ση, ή όποία φαίνεται ότι έλαβε τό μήνυ­μα. Ό υπουργός Εξωτερικών Νϊκος Κοτζιάς, ό όποιος έχει διαβάσει έπιμελώς όλους τούς φακέλους μέ τίς μυστικές δεσμεύσεις Σημίτη, όταν ρωτήθηκε σχετικώς στήν ΕΡΤ, άπήντησε ότι πρέ­πει νά φύγουν τά πλοία άπό τήν περιο­χή . Συγκεκριμένως, ρωτήθηκε εάν οί Τούρκοι μέ τό επεισόδιο Καμμένου, έχουν παραβιάσει τήν «κόκκινη γραμμή», πού έχει θέσει ό ίδιος. Καί ό υπουργός άπήντησε: Η συνεννόηση πού είχα μέ τούς Τούρκους ήταν νά κατέβουν οί τόνοι καί νά άποσυρθούν τά πλοΐα. Όταν δέν έχουμε τέτοιες συνεννοήσεις, βάλτε μου το ερώτημα».

Είναι προφανές ότι ή συμφωνία Σημίτη-Χόλμπρουκ ισχύει στό άκέραιο: «Δέν θά ξαναπατήσετε ποτέ στά ’Ίμια»...

(ΕΣΤΙΑ-31/01/2018)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger