Πρόσφατα Άρθρα Διαβάστε τις τελευταίες αναρτήσεις μας

Επίθεσις Θεοδωράκη κατά Ενόπλων Δυνάμεων γιά τα ΊμιαΈδωσε εύσημα σε Σημίτη - ΗΠΑ γιά τό «όχι στρατεύματα, όχι σημαίες, όχι πλοία»!

ΤΊΣ προϋποθέσεις γιά νά άποτελέσει ή προχθεσινή συνέντευξίς του στόν «Άντέννα» μία άπό τίς καλύτερές του τά τελευταΐα χρόνια είχε ό πρόεδρος τού Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης.

Μιλώντας γιά τά παιδικά του χρόνια καί γιά τίς ή μέρες πού ξυπνούσε μαζί μέ τόν πα­τέρα του νά πάνε νά πουλήσουν μαζί κουλούρια στό Αρσάκειο γιά τόν έπιούσιο, γιά τόν κόπο πού έκανε ό ϊδιος μέ έξηντάω- ρα γυρίσματα στην τηλεόραση, προκειμένου να έχουν οι εκπομπές του άρτιο αποτέλε­σμα, γιά τόν τρόπο πού διαχειρίσθηκε τήν προσωπική περι­πέτεια υγείας του, γιά τόν τρό­πο πού μεγάλωσε στό σχολείο μαζί μέ τήν γιαγιά του καί τίς άδελφές του, έδωσε τήν εικό­να ενός άνθρώπου πού, πα­ρά τά λάθη του, τίς αποτυχίες του καί τίς προδοσίες πού ύπέ- στη εσχάτως άπό στενούς συ­νεργάτες του, εξακολουθεί νά πατά στό έδαφος καί νά αφή­νει άποτύπωμα. Εϊτε αύτό είναι εκπομπές (Πρωταγωνιστές) εϊτε επιχειρήσεις (Άλάτσι) εϊτε κόμματα (Ποτάμι). Ακό­μη καί ή αιχμή του (κατά των Άλέξη Τσίπρα καί Κυριάκου Μητσοτάκη, σύμφωνα μέ τούς συνεργάτες του), ότι «έγώ δέν παρέλαβα τό άπολυτήριό μου στό σπίτι ή στό Πεντάγωνο άλλά στό Διδυμότειχο», έδειχνε έναν άνθρωπο άπελευθερωμένο.

Φεΰ όμως, σέ μερικά πράγ­ματα ό άνθρωπος δέν άλλάζει. Όλη ή έντύπωσις αύτή γκρεμί­στηκε μέσα σέ λίγα δευτερόλεπτα, όταν ο παρουσιαστης της εκπομπής Γρηγόρης Άρναούτογλου τού είπε μέ άφορμή τό Σκοπιανό, ότι οί σύμμαχοι δέν μάς φέρθηκαν καλά, μάς προ- δώσανε. Τότε ό πρόεδρος τού Ποταμιού έδωσε μια απάντηση αδιανόητη. Είπε: «Στα ’Ίμια, τώρα πού λές, δέν μάς προδώσανε οί Σύμμαχοι. Τώρα, δέ, θέλω νά σού πώ γιά τόν Έλληνα άρχη­γό ΓΕΕΘΑ καί είναι γραμμένα αυτά στήν ιστορία, είπε “έβρεχε, ήταν βράδυ καί φύσαγε”. Αντιλαμβάνεσαι ότι οί έλληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, κατά τόν έκεΐ ΓΕΕΘΑ, μπορούν νά μεγαλουργούν μόνο όταν έχει ήλιο καί δέν φυσάει, καί δέν βρέχει. Μάς κατέλαβαν ένα νησί τότε. Μάς κατέλαβαν γιατί κάποιοι Έλληνες στρατιωτι­κοί, αξιωματοΰχοι εννοώ, δέν έκαναν καλά τήν δουλειά τους. Καί γιά νά σταματήσει αυτή ή ίστορία, ό Σημίτης καί ή Άμερική είπανε έως έδώ.  Όχι σημαίες, όχι στρατεύματα. Άρα, ψάχνε πίσω άπό κάθε πρόβλη­μα μία δική σου άδυναμία».

Περισσότερες άνακρίβειες συγκεντρωμένες σέ μία φράση δέν θά μπορούσαν νά ύπάρξουν μαζί. Καί περισσό­τερες προσβολές στό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, στους άνδρες και τις γυναΐκες που έφυγαν ντροπια­σμένοι άπό ελληνικό έδαφος εκείνη τή νύκτα παίρνοντας μαζί τους καί τήν ελληνική σημαία. Έστω καί άν ό κύριος Θεοδωράκης υποστηρίζει ίδιωτικώς ότι στόχος του ήταν μό­νο ό έν ζωή ναύαρχος Λυμπέρης και όχι οι άνδρες και οι γυ­ναίκες των Ενόπλων Δυνάμε­ων. Είναι, βεβαίως, πολλοί πού θά ήθελαν νά άθωωθεΐ πλήρως ό κύριος Σημίτης καί οί ΗΠΑ γιά όσα συνέβησαν εκείνο τό βράδυ καί νά γραφτεί μέ μαύρα γράμματα στήν ιστορία ό Στρατός ώς ύπεύθυνος. 'Όπως ύπάρχουν καί μερικοί (Θόδωρος Τσουκάτος) πού θέλουν νά μας πείσουν ότι καραβιές μάρκα τής Siemens έμπαιναν στά τα­μεία τού ΠΑΣΟΚ άλλά ό κύρι­ος Σημίτης δέν γνώριζε τίπο­τε.‘Ωστόσο, ή άλήθεια είναι διαφορετική καί, πάντως, δέν έχει σχέση μέ όσα δήλωσε ό Σταύρος Θεοδωράκης στον Γρηγόρη Άρναούτογλου.

Ξέχασε ό πρόεδρος τού Ποταμιού να μας πει ποιος Ύπουργός ζήτησε άπό τόν ναύαρχο Λυμπέρη νά πάρει τήν σημαία άπό τά ’Ίμια καί νά Ισχυρισθεΐ ψευδώς ότι «δέν γίνεται να πούμε οτι την πηρε ό άέρας;». Ξέχασε ό Σταύρος Θεοδωράκης νά πει ότι ή κρί­σιμη σύσκεψις τού ΚΥΣΕΑ έγινε στήν Βουλή καί όχι στό Πεντάγωνο, άπό όπου οί άρχηγοί θά είχαν πλήρη έπιχειρησιακή εϊκόνα. Ξέχασε ό Σταΰρος Θεοδωράκης νά πει ότι ό πρωθυπουργός είχε άποκλείσει άπό τήν σύσκεψη τόν άρχηγό τής ΕΥΠ, ό όποιος είχε τήν κρίσιμη πληροφόρηση από τήν περιοχή. Καί, βεβαίως; ξέχασε νά πει τί δεσμεύσεις ανέλαβε ή Ελλάς μέ τήν αποχώρηση τών στρατευ­μάτων της άπό τήν περιοχή.

Υπάρχουν όλα δημοσιευ­μένα στό βιβλίο τών Ίγνατίου-Έλλις, στά απόρρητα τηλεγραφήματα τών ΗΠΑ, όπου φαίνεται ποιές δεσμεύσεις άνέλαβε καί εκπλήρωσε μέ τήν Μαδρίτη και το Ελσίνκι τήν βραδυά εκείνη η κυβερνησις Σημίτη. Συνέπειες από την απόφα­ση αυτή παράγονται μέχρι σήμερα! Στό 1,5 μιλι κατάφερε προσφάτως νά προσεγγίσει μέ σκάφος ό περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου στά ’Ίμια, γιά νά άποθέσει στε­φάνι στήν μνήμη των ηρώων Βλαχάκου - Καραθανάση - Γιαλοψοΰ. Όλοι, δέ, υποψιάζονται από ποιες δυνάμεις έγιναν οι παρεμβολές στό ελικόπτε­ρο πού πετοϋσε πάνω από τά ’Ίμια καί έδινε συνεχώς εικόνα στό Πεντάγωνο για τις τουρκικές κινήσεις γύρω από τα ’Ίμια. Λάθος λοιπόν, κύριε Θεοδωρά­κη, νά ενοχοποιείτε τόν Λυμπέρη καί νά αθωώνετε τόν πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη. Όλοι έκαναν επί μέρους λάθη αλλά ή συνολική ευθύνη βαρύνει τόν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος εφθασε νά ευχαριστήσει τίς μεγάλες δυνάμεις, επειδή έπόπτευσαν μέ διαπραγματεύ­σεις τήν εκχώρηση τής ελληνικής κυ­ριαρχίας στούς Τούρκους.

(ΕΣΤΙΑ-15/02/2019)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο «ΘΡΙΑΜΒΟΣ» ΕΦΥΓΕ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΜΕΙΝΑΝ


Ο ΚΛΑΟΥΣ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ TON ESM ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ ΩΣ (ΤΥΧΑΙΟ;) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
Στην πραγματική οικονομία ο δανεισμός είναι με διψήφια επιτόκια και η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει τις αδιάφορες χαμηλού τζίρου συνεδριάσεις. 

Οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για την «επιτυχία» της πρώ­της μεταμνημονιακής έκδοσης ομολόγου άφησαν αδιάφορη την πραγματική οικονομία, που εξακολουθεί να δανείζε­ται με διψήφια επιτόκια και τη χρηματιστηριακή αγορά, που συνέχισε τις αδιάφορες χαμηλού τζίρου συνεδρι­άσεις, αναζητώντας κατεύθυνση. 

Μία μέρα μετά τον θρίαμβο του 5ετούς δανεισμού με επιτόκιο 7πλάσιο του αντίστοιχου πορτογαλικού ομολόγου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, που απλώς ήρθε να επι­βεβαιώσει τα αντίστοιχου περιεχομένου μηνύματα που εξέπεμψε χθες το ΙΟBE. 

Όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτρο­πή, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα υποχώρησε τον Ιανουάριο του 2019 στις 99,6 μονάδες, δηλαδή 1,3 μονάδα χαμηλότερα σε σχέ­ση με τον Δεκέμβριο του 2018. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων εννέα μηνών. 

Ενώ τα μηνύματα από τη δευτερογενή αγορά των ομολόγων είναι αισιόδοξα και δεί­χνουν προσδοκίες επιστροφής σε μια κάποια κανονικότητα, η προσοχή των αγορών είναι πλέον στραμμένη στον τραπεζικό κλάδο της χώρας. Όλα δείχνουν πως η κυβέρνηση συγκεντρώ­νει τα αποθεματικά των δημόσιων και κρατικών φορέων, γιατί θα χρειαστεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να εγγυηθεί και να χρηματοδοτήσει τον νέο φορέα SPV ή APS που θα απαλλάξει τις τράπεζες από μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων τους, ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν πάλι την οικονομία. 

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 

Για τις διοικήσεις των τραπεζών το 5ετές κρατικό ομόλογο λειτουργεί ως πυξίδα για το δικό τους ταξίδι στις αγορές ομολόγων. Σε αντίθεση με το Δημόσιο, οι εκδόσεις ομολόγων από τις τράπεζες θα κριθούν σε μεγάλο βαθμό και από το πλάνο μείωσης των κόκκινων δανείων τους μεμονωμένα ανά πιστωτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με τις πληρο­φορίες, δύο από τις 4 συστημικές τράπεζες της χώρας ετοιμάζονται άμεσα για έκδοση ομολόγων (καλυμμένων), ενώ δεν θα αργήσουν να εκδηλω­θούν ανάλογες προθέσεις και από τις υπόλοιπες. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, Κλάους Ρέγκλινγκ, έσπευσε να υπενθυμίσει εμφατικά ότι οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης περνούν από τον ESM απευθείας στις δικαιούχες χώρες και έφερε ως (τυχαίο;) παράδειγμα την Ελλάδα η οποία εξοικο­νομεί τόκους ύψους 7% του ΑΕΠ, από τη φθηνή χρηματοδότηση του ESM. 

«Από το 2011, τα ταμεία διάσωσης της Ε.Ε. έχουν εκταμιεύσει 295 δισ. ευρώ στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και την Κύπρο. Σήμερα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος έχουν μεγάλη ανάπτυ­ξη και ταχέως μειούμενα ποσοστά ανεργίας και μπορούν εύκολα να αναχρηματοδοτηθούν και πάλι στην αγορά. Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης στη σωστή κατεύθυνση, υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα θα παραμείνει πρόθυμη να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις», είπε ο Κλάους Ρέγκλινγκ. 

Να σημειωθεί ότι με όρους κεντρικής διοί­κησης το ελληνικό χρέος έχει εκτιναχθεί στα 356,4 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 253 δισ. προέρχονται από τα δάνεια του ESM, του EFSF και μερικά διακρατικά. Το ελληνικό χρέος σε απόλυτα μεγέθη δεν έχει ούτε στο ελάχιστο μειωθεί, αντιθέτως... αυξήθηκε. Στην αγορά ομολόγων τα επιτόκια έπεσαν. Αυτοί που αγόρασαν προχθές το νέο 5ετές ομόλογο στο 99,3% της ονομαστικής του αξίας το είδαν χθες να ανεβαίνει στο 100,3 και με τον τρόπο αυτό επιβραβεύθηκαν με λογιστικά κέρδη της τάξης της μιας ποσοστιαίας μονάδας. Ήδη στο υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζουν την επόμενη έκδοση ενός ακόμη 5ετούς ή 7ετούς ομολόγου μέχρι τον Απρίλιο, για να αποδείξουν ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην ομαλότητα και παρεμπιπτόντως να αντικαταστήσουν το ομόλογο της κυβέρνησης Σαμαρά. Το 4ετές ομόλογο λήξεως 30 Ιανουάριου 2023 προσφέρει απόδοση 2,932% και το ομόλογο λήξεως 30 Ιανουάριου 2028 καταγράφει απόδοση 3,926%. 

Στο βιβλίο προσφορών της προχθεσινής έκδοσης εγγράφηκαν 292 επενδυτές. Από αυ­τούς, το 67,3% ήταν διαχειριστές κεφαλαίων, το 19% τράπεζες, το 11% hedge funds και το 2,3% ασφαλισπκά/συνταξιοδοτικά ταμεία. Η συμμε­τοχή των αμερικανικών επενδυτικών τραπεζών, που εισέπραξαν και το μεγαλύτερο μέρος της αμοιβής των 31,3 εκατ. ευρώ ως «προμήθεια», ήταν καθοριστική. Οι περισσότερες συμμετεί­χαν μέσω θυγατρικών τους εταιρειών από τη Βρετανία (42% των προσφορών). Το 13% των εγγεγραμμένων επενδυτών είχε έδρα τη Γερμανία και την Αυστρία, το 11% την Ιταλία, το 10,5% την Ελλάδα, το 8,5% τις ΗΠΑ, το 6% τη Γαλλία, το 4,5% σκανδιναβικές χώρες, το 4% εδρεύει σε άλλες χώρες της Ευρώπης και το υπόλοιπο 0,5% σε άλλες χώρες εκτός Ε.Ε. 

Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα συνεχίζει να δανείζεται με ακριβούς όρους και μικρά μόνο ποσά, μη μπορώντας να εκδώσει ομό­λογο μεγάλης διάρκειας, που αποτελεί ορόσημο για τις αγορές. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν στην Ελλάδα απαιτούν υψηλά επιτόκια, αλλιώς προτιμούν να απέχουν. 

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΩΝΣΤΑ 
(ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ-31/01/2019)

Νά «άλώσει» καί τον Στρατό επιχειρεί η Αριστερά


Κατέρρευσε γιά δεύτερη φορά ό νέος Α/ΓΕΣ πού έντέλλεται νά κάνει κομματικές κρίσεις.

Η ΒΙΑΣΥΝΗ τής Κυβερνήσεως να προχωρήσει σε έκτα­κτες κρίσεις άξιωματικών άναδεικνύει τήν σαφή πρόθεση τής Αριστεράς νά πατήσει «πό­δι» στό θεωρούμενο γιά αυτήν άβατο τών Ένόπλων Δυνάμεων, πού παραδοσιακά άπεχθάνετο και υποτιμούσε. Τούτο έπιβεβαιώνεται τόσο άπό τήν επιλογή τού αντιστράτηγου Γεωργίου Καμπά γιά τήν θέση τού αρχηγού ΓΕΣ (στήν περιοχή ευθύνης τού όποιου οί Τούρκοι συνέλαβαν έν καιρώ ειρήνης δύο 'Έλληνες στρατιωτικούς) όσο καί άπό τήν διαφαινομένη πρόθεση τής πολιτικής ήγεσίας τού Πενταγώνου, οί κρίσεις νά άρχίσουν άπό τό ΣΑΓΕ, άκόμη καί εις βάρος τής υγείας τού νέου άρχηγού, ή όποία έμφανίζεται κλονισμένη. Πράγματι, άν καί ό κ. Καμπας έξήλθε μόλις τό Σάββατο άπό τό Πανεπιστήμιακό Νοσοκομείο Αλέξανδρουπόλεως, όπου υπεβλήθη σέ τοποθέτηση stend κατόπιν έπεμβάσεως στήν καρδιά του, καί την Κυριακή παρείχετο διαβεβαίωσις γιά τήν καλή κατάστα­ση τής υγείας του, χθές, κατά τήν διάρκεια τής τελετής άναλήψεως καθηκόντων του νέ­ου άρχηγοϋ ΓΕΕΘΑ πτεράρ­χου Χρίστου Χριστοδούλου, ό αρχηγός τού ΓΕΣ παρουσίασε έντονη άδιαθεσία καί απαιτήθη­κε νά τύχει ιατρικής φροντίδος. 

Ειναι προφανές ότι ή προαγωγή του στήν ηγεσία τού Στρατού δέν ξεκίνησε μέ τούς καλύτερους οιωνούς: Πρόκειται γιά άνθρωπο μέ κλονισμένη ύγεία. Όμως αύτό δέν άπασχολεΐ ιδιαίτερα τόν ΣΥΡΙΖΑ πού δέν διστάζει νά τόν χρησιμοποιήσει γιά νά φθάσει στούς σκοπούς του. Έν τέλει, ή κατάστασίς του άποδεικνύεται άρκετά σοβαρή. 'Όταν είσήχθη στό νοσοκομείο Άλεξανδρουπόλεως, διεδόθη ότι ύπέστη καρδιακό έπεισόδιο «άπό τήν χαρά του», μόλις έπληροφορήθη τήν προαγωγή του. Τό καρδιακό άπεδείχθη σοβαρό έμφραγμα... Άπό τό γραφείο του έξεδόθη τήν Κυριακή τό πρωί ένα άτυπο ένημερωτικό δελτίο γιά τήν κατασταση της υγείας του, στο όποιο άνεφέρετο: «O Αρχηγός τού Γενικού Επιτελείου Στρα­τού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, μετά άπό μία άνευ ουσίας καί σοβαρότητας άδι­αθεσία, έξήλθε άπό τό Νοσο­κομείο καί ήδη άπό σήμερα τό πρωί έχει άναλάβει τά υπηρεσι­ακά του καθήκοντα». Τό κατά πόσον ή άδιαθεσία ήταν «άνευ σοβαρότητος» μπορεί νά τό κρίνει κανείς λαμβάνοντας υπ’ όψιν τίς πληροφορίες συμφώνως πρός τίς οποίες εξήλθε του νοσοκομείου υπό ίδιαν ευθύνην. Πράγματι, οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι οι ιατροί ζήτησαν να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της προώρου εξόδου του. Και το έπραξε. 

Ήκολούθησε τό χθεσινό περιστατικό κατα τήν παράδοση-παραλαβή καθηκόντων άρχηγού ΓΕΕΘΑ στόν χώρο τής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Διαρκούσης τής τελετής ό άρχηγός ΓΕΣ παρουσίασε σημεία άδιαθεσίας, μέ άποτέλεσμα νά άναλάβει πρωτοβουλία ό καρδιοχειρουργός τού Ναυτικοϋ, υποναύαρχος Άν. Σπανός, ό όποιος εύρίσκετο άκριβώς πίσω του στήν παράταξη. Τόν μετέφερε στό θεραπευτήριο τής Σχολής, άπό όπου έξήλθε λίγο άργότερα. 

Παρά τό δυσάρεστο αύτό περιστατικό, ούδεμία άλλαγή επήλθε στό πρόγραμμα συνεδριάσεως τού Συμβουλί­ου Αρχηγών Γενικών Επιτε­λείων, τό όποιο θά άρχιζε τίς έκτακτες κρίσεις! Έως άργά τό βράδυ, ή συνεδρίασις δέν είχε άναβληθεΐ. Ό ΣΥΡΙΖΑ δέν μπορεί να περιμένει. Βιάζεται νά δημιουργήσει τον δικό του «στρατό μέσα στόν στρατό». Καί θεωρεΐ ότι τώρα, μετά τήν άποχώρηση Καμμένου άπό τήν Κυβέρνηση, μπορεί νά τό πράξει. Αύτό, βεβαίως, προϋποθέτει νά γίνουν οΐ κρίσεις μέ βαθειές τομές στήν έπετηρίδα καί νά άποστρατευθεί μεγάλος άριθμός άνωτάτων άξιωματικών, οί όποιοι απλώς δέν είναι άρεστοί στήν άριστερή Κυβέρνηση, 

Κατά τούτο, ό ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αξιοποιήσει τήν συγκυ­ρία καί νά έφαρμόσει ένα μέρος τού σχεδίου του, κάνοντας τώρα τίς έκτακτες κρίσεις. Τό υπόλοιπο μπορεί νά τό άφήσει γιά τόν Μάρτιο, όπότε θά διεξαχθούν οι έτήσιες τακτικές κρίσεις. Ελπίζουν έτσι ότι ή άλωσις των Ενόπλων Δυνάμε­ων θά περάσει άπαρατήρητη. Γι΄ αύτό καί βιάζονται. Γι’ αύτό καί δέν άκολουθούν τήν φωνή τής λογικής, πού άπαιτεΐ νά γί­νει τώρα μόνον ή στοιχειώδης κάλυψις κενών θέσεων. Θέλουν νά έπαναλάβουν δύο φορές τήν διαδικασία, νά προβούν σέ άποστρατείες εις διπλοΰν, και προ αυτού τού στόχου άδιαφορούν καί για τήν κατάσταση τής υγείας τού έκλεκτοΰ τους άρχηγού τού ΓΕΣ. Ή διαδικα­σία αυτή κινείται στά όρια τής νομιμότητος καί σαφώς έκτός ορίων θεσμικής δεοντολογίας. Ή όποία, ούτως ή άλλως, ούδέποτε άπετέλεσε τροχοπέδη γιά την Άριστερά. 

(ΠΗΓΗ: ΕΣΤΙΑ-29/01/2019)

__________________
Υ.Γ.: Οι αναρτήσεις στο ιστολόγιο μας δεν αποτελούν θέση ή άποψη δική μας άλλα Πολιτών και Blogger. Επίσης δημοσιεύονται άρθρα εφημερίδων και περιοδικών. Ιδιαίτερα άρθρα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις - Σώματα Ασφαλείας και τους Αποστράτους των. Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.

ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 22 ΙΑΝ 2019


ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α/ΓΕΣ. 

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ), στον Αυλώνα Αττικής. Αρχικά ο Αρχηγός συμμετείχε στην εκπαίδευση «μηχανοδήγηση άρματος Μ48Α5 MOLF». Στη συνέχεια, επισκέφθηκε τη Σχολή Τεθωρακισμένων (ΣΤΘ), όπου πραγματοποίησε ομιλία στους εκπαιδευόμενους Ανθυπίλαρχους Τάξης ΣΣΕ/2018 «Αντιστράτηγος (ΜΧ) Κωνσταντίνος Κάλλαρης», του τμήματος βασικής εκπαίδευσης, στην οποία μεταξύ άλλων τόνισε: 

- Να εστιάσουν στην άρτια επαγγελματική τους κατάρτιση, που αποτελεί σημαντική παράμετρο στη σταδιοδρομική τους εξέλιξη. 
- Το πάθος, το ενδιαφέρον, την ανιδιοτέλεια, την αγάπη και τη σκληρή δουλειά, που αποτελούν «συνταγή» για την επαγγελματική τους καταξίωση. 
- Να καταβάλουν προσπάθεια για την εξεύρεση αποτελεσματικών και συχνά ανατρεπτικών λύσεων, μέσω της «πλάγιας σκέψης»( «Thinking Out of the Box»), ξεκλειδώνοντας τους ορίζοντες της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. 
- Να θέτουν όραμα και στόχους και να εστιάζουν την προσπάθεια τους στην υλοποίηση αυτών. 
- Να συμβάλουν στη δημιουργία Πνεύματος Μονάδας και να προσπαθούν να εμπνέουν τους συνεργάτες τους. 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ. 

Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε, στην έδρα του ΓΕΣ, στο στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» από την Διεύθυνση Τεχνικού(ΓΕΣ/ΔΤΧ), ενημέρωση με θέμα «Δράσεις του ΓΕΣ για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Στρατιωτικών Εργοστασίων ΤΧ». Σκοπός της ενημέρωσης, ήταν η παρουσίαση των δράσεων που έχουν αναληφθεί από το ΓΕΣ, για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Στρατιωτικών Εργοστασίων με στόχο τη μεγιστοποίηση της απόδοσης τους και την επιτάχυνση του παραγόμενου έργου τους σε όλους τους τομείς, στο πλαίσιο του υφιστάμενου οικονομικού ελιγμού και της μετεξέλιξης τους σε ένα διακλαδικό περιβάλλον. 

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ Η ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ ΡΕΤΣΙΝΑ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ. 

Η Αστυφύλακας Ρετσινά Μελαχροινή του Αστυνομικού Τμήματος Γυθείου, βραβεύτηκε, μεταξύ άλλων αστυνομικών, στην εκδήλωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με θέμα '' Ελληνική Αστυνομία: Χθες-Σήμερα-Αύριο'', που πραγματοποιήθηκε την 14.1.2019 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Α/ΓΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ. 

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, επισκέφθηκε τη Σχολή Πυροβολικού (ΣΠΒ) στη Νέα Πέραμο Αττικής, όπου πραγματοποίησε ομιλία στους εκπαιδευόμενους Ανθυπολοχαγούς Πυροβολικού(ΠΒ) Τάξης ΣΣΕ/2018 «Αντιστράτηγος (ΜΧ) Κωνσταντίνος Κάλλαρης», του τμήματος βασικής εκπαίδευσης. Στην ομιλία του στους νέους Ανθυπολοχαγούς ο Αρχηγός τους επισήμανε τα παρακάτω: 

- Να πιστέψουν πως ο καθένας από αυτούς, δύναται να κάνει τη διαφορά σε όλα τα επίπεδα. 
- Να εστιάσουν στην ακαδημαϊκή τους επιμόρφωση και την επαγγελματική τους κατάρτιση.
- Να τους χαρακτηρίζει καθημερινά η αγάπη, το ενδιαφέρον και η ανιδιοτέλεια. 
- Το μυστικό της επιτυχημένης Ηγεσίας, που δεν είναι άλλο από το ΠΑΘΟΣ για το στρατιωτικό επάγγελμα, που πηγάζει από την αγάπη για την Πατρίδα. 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ. 

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώθηκε ότι πρωινές ώρες την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019, Υπαξιωματικός της φρεγάτας ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ κατά τη διάρκεια προετοιμασίας απόπλου υπέστη τραυματισμό αριστερού άκρου ποδός. Ο ανωτέρω Υπαξιωματικός μεταφέρθηκε συνοδεία νοσηλευτικού προσωπικού πλοίου σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Βηρυτού για άμεση παροχή ιατρικής φροντίδας μετά την ολοκλήρωση της οποίας επέστρεψε στο πλοίο. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και για το περιστατικό διενεργούνται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες. 

(ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ-22/01/2019)

Άγριο παρασκήνιο ενόψει ΚΥΣΕΑ


Κατ’ αρχάς αν ο νέος Α/ΓΕΕΘΑ είναι νεότερος -σε τάξη- από τους τρεις αρχηγούς Όπλων, αυτό θα συμπαρασύρει ευρύτερες αλλαγές, αφού πιθανώς θα αλλάξουν όλοι. Και πάμε τώρα στα ονόματα που ακούγονται για τη θέση του Α/ΓΕΕΘΑ: Κατ' αρχάς ο υπαρχηγός σήμερα ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώ­ρος. Με μετεκπαίδευση σε ΗΠΑ στις Ειδικές Δυνάμεις και με διακρίσεις. Εί­ναι αυτός που συνόδευσε τον Γιώργο Κατρούγκαλο κατά την αποφυλάκιση των δύο ελλήνων στρατιωτικών στην Αδριανούπολη. Επίσης ο αρχηγός ΓΕΑ Χρήστος Χριστοδούλου. Χαμηλών τόνων, με ελάχιστες παρεμβατικές δη­λώσεις και με επιχειρησιακό προφίλ. 

Αλλά και ο Α/ΓΕΝ Νίκος Τσούνης με διοικητική εμπειρία. Βεβαίως, στα ονό­ματα συγκαταλέγεται και αυτό του Α/ΓΕΣ Αλκιβιάδη Στεφανή. Πάντως, χθες, επιθεώρησε τα τεθωρακισμένα στον Αυλώνα και μάλιστα φωτογραφίστηκε σε άρμα. Να πω ότι το όνομά του ακουγόταν για υπηρεσιακός Α/ΓΕΕΘΑ, όταν το περασμένο καλοκαίρι ο Αποστολάκης αντιμετώπισε θέμα υγείας - αν και το σενάριο μάλλον ανακινήθηκε από άσπονδους εχθρούς του Στεφανή που στόχευαν έτσι να τον «κάψουν» μέχρι τις επόμενες κρίσεις. 

(ΤΑ ΝΕΑ-18/01/2019)

Αμυκλαίοι σιγή άπώλοντο


Ακολουθεί άπόσπασμα άπό άρθρο (στην έφημερίδα Εστία - 26/1/2018) τού άξέχαστου Σαράντου Καργάκου γιά την ονομασία τών Σκοπίων.

Ας αφήσουμε τίς άερολογίες, ότι θά δεσμευθούν πώς δέν θά έχουν άλυτρωτικές τά­σεις. Αλλά άς πούμε ότι έχουν. Αυτό μας φοβίζει; Είναι έντροπή για τη χώρα μας νά μας τρομάζει μιά τέτοια απειλή άπό ένα έτοιμόρροπο μόρφω­μα 2,5 έκατομμυρίων κατοίκων. Αν οι Σκοπιανοί εκδηλώσουν άλυτρωτικές τάσεις, τότε μπορεί νά εκδηλώσουμε κι έμείς. Τό Μοναστήρι ήταν μέχρι τό 1912 τό ελληνικό Παρίσι της Βαλκα­νικής. Κάποιοι δικοί μας μέ βολική συ­νείδηση διατυπώνουν τή θεωρία περί "καινούργιου έθνους".

Καί άπορώ: γιατί αυτή ή θεωρία δέν προεκτείνεται μέχρι τή δημιουργία ενός καινούργιου ονόματος; Γιατί αύτοί οί τάχα νεοφανείς γείτονες θέλουν νά μονοπωλούν τό πανάρ­χαιο όνομα της Μακεδονίας, πού πά­ντα θά τούς φέρνει σέ άντιπαράθεση -πιθανώς καί σέ σύγκρουση- μέ τούς Έλληνες καί αΰριο μέ τούς Βουλ­γάρους; Μέ τούς Αλβανούς βρίσκονται ήδη σέ ρήξη. Καί άκόμη μά άπορία: άφού ή άλβανική γλώσσα άναγνωρίστηκε πρόσφατα σάν ισότιμη της σλαβικής, πού βαφτίστηκε άπό αυτούς σάν μακεδονική, μήπως καί οί Αλβανοί του κρατιδίου θά συγκαταλεχθουν στούς Μακεδόνες; Καί μιά έπιπρόσθετη άπορία: όταν οί Σκοπια­νοί μιλούν μέ τούς Σέρβους καί τούς λοιπούς Σλάβους, μιλούν μακεδονικά; Αν ναι, τότε όλοι οί Σλάβοι άρα καί ό Πούτιν είναι... Μακεδόνες;

Όλα αύτά τά παράλογα, τά παρά τήν Ιστορία, τήν πληθυσμιακή σύνθεση τή νεώτερη γεωγραφική δομή, χάρη στήν ευφυή όντως σκοπια­νή προπαγάνδα καί την ύπναλέα δι­κή μας πολιτική, θεωρήθηκαν άπό τή διεθνή κοινότητα λογικά. [...]

Πρό ετών στήν «' Εστία» είχα γρά­ψει τήν άρχαία φράση: «Αμυκλαϊοι σιγή άπώλοντο». Είχα υποσχεθεί να τήν εξηγήσω. Κατά μία παράδοση, οί κάτοικοι των Αμυκλών είχαν λάβει όλα τά αναγκαία μέτρα γιά τήν προάσπιση της πόλης τους, όταν οί Δωριείς κατέλαβαν τήν Σπάρτη καί τήν Λακωνία. Νύκτα καί ήμέρα ήσαν υπό τά όπλα. Οί Δωριείς της Σπάρτης τούς άφησαν επί πολύ ανενόχλη­τους. Έτσι, οί Αμυκλαίοι χαλάρωσαν σταδιακά καί, άκολούθως, ολικά την άμυντική τους επαγρύπνηση. Καί κά­ποιο βράδυ, οί Δωριείς της γειτονικής Σπάρτης μπήκαν στήν πόλη τους αμα­χητί καί τούς κατέσφαξαν. Τό πάθη­μα τών Αμυκλαίων έγινε παροιμιακό. Μήπως κάποιοι τέτοιο πάθημα μας ετοιμάζουν καί στον παρόντα καιρό;

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΙΑΚΟΥ
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-17/01/2019)

Νυχτερινή έφοδος του Α/ΓΕΣ σε φυλάκιο των ειδικών δυνάμεων (ΦΩΤΟ)


Οι Ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις βρίσκονται συνεχώς σε επιφυλακή και είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την πατρίδα μας ανά πάσα στιγμή. Γι” αυτό το λόγο εκπαιδεύονται σε όλες τις καιρικές συνθήκες, τόσο τη μέρα, όσο και τη νύχτα. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής βρέθηκε χθες σε κάποιες από τις νυχτερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων.

Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, παρακολούθησε νυχτερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων.

Αρχικά, μετέβη στο Πεδίο Βολής Κανδηλίου, όπου παρακολούθησε νυχτερινή βολή φορητού οπλισμού με διόπτρες νυχτερινής σκόπευσης και παρατήρησης, που εκτέλεσαν στελέχη του Επιτελείου της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων (ΓΕΣ/ΔΕΔ), του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) και της Σχολής Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ).

Στη συνέχεια, μετέβη στην έδρα του ΚΕΕΔ, όπου παρακολούθησε την εκπαίδευση ειδικότητας «Χειριστών Ελαστικής Λέμβου (ΧΕΛ)», των Οπλιτών Θητείας της 2018 ΣΤ΄ ΕΣΣΟ.

Τέλος, στο περιθώριο της επίσκεψής του στο ΚΕΕΔ, επιθεώρησε τους πρόσφατα ανακαινισμένους χώρους, για την κάλυψη των αναγκών των στελεχών του ΚΕΕΔ και τις εργασίες συντήρησης – ανακαίνισης Λόχου Νεοσυλλέκτων.

Ο Αρχηγός, συνεχάρη τα στελέχη και τους καταδρομείς για το υψηλό ηθικό και την υπερηφάνεια τους, αλλά και τη συνεχή και έντονη προσπάθεια που καταβάλλουν στην επίπονη, συνεχή και απαιτητική εκπαίδευσή τους.

Δείτε τις φωτογραφίες από τις νυχτερινές εκπαιδεύσεις:


crashonline.gr

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger