Αρχική » » «Η ισχύς εν τη ενώσει» για την ασφάλεια και τις κρίσεις

«Η ισχύς εν τη ενώσει» για την ασφάλεια και τις κρίσεις


Το διεθνές συνέδριο «Αθηνά» (με 14 πρεσβείες παρούσες) είχε θέμα τη συνεργασία και τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή. 

Από τον 
Ευθύμιο Π. Πέτρου 

Με συμμετοχή 14 πρέσβεων, ανά­μεσα στους οποίους και ο Αμερικανός, καθώς και διπλωματών, ακαδημαϊκών και ανώτατων αξι­ωματούχων από διεθνείς οργανισμούς και 50 φιλικές και συμμαχικές χώρες πραγματο­ποιήθηκε την εβδομάδα που πέρασε το Διε­θνές Συνέδριο «Αθηνά» που διοργανώνεται από το ΓΕΕΘΑ υπό την αιγίδα του υπουργεί­ου Εθνικής Αμύνης. Φέτος μάλιστα το αντι­κείμενο του συνεδρίου, το οποίο έχει καθιε­ρωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης ειδικών επί θεμάτων χειρισμού κρίσεων σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπε­δο, επεκτάθηκε για να καλύψει το σύνολο των αντικειμένων που αφορούν την ασφά­λεια, με επίκεντρο βέβαια τη γεωγραφική πε­ριοχή της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. 

Επιδίωξη του συνεδρίου δεν είναι απο­κλειστικά η αποτύπωση των τρεχουσών εξε­λίξεων στον τομέα ...της πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, αλλά κυρίως η ανταλλα­γή απόψεων και η προώθηση πρωτοβουλιών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των εκπροσώπων συναφών εθνικών και διεθνών οργανισμών, για την καλύτερη αντιμετώπι­ση εντάσεων, ρήξεων και απειλών τις οποίες γεννά το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. 

Αυτό αντικατοπτρίσθηκε στη θεματολογία του συνεδρίου, που εστιάσθηκε σε τομείς όπως: 

✓ Οι εξελίξεις και η διαδικασία προσαρμογής της στρατηγικής για την αντιμετώπιση και την επίλυση κρίσεων. 

✓ Η ενίσχυση των παραγόντων ισχύος στους διαμορφούμενους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, τα ενεργειακά θέματα και την ασφά­λεια των οδών εφοδιασμού, ειδικά στην πε­ριοχή της Μεσογείου. 

✓ Η κατάλληλη αναδιάρθρωση της αρχιτεκτονικής των μέσων, των μηχανισμών και των ευρωπαϊκών υποδομών, με σκοπό τη διαμόρ­φωση κοινής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. 

Οι περισσότεροι από 260 διεθνείς προ­σκεκλημένοι, αλλά και οι Έλληνες αξιωματικοί που παρακολούθησαν το συνέδριο εξέφραζαν την ικανοποίησή τους κυρίως για το γεγονός ότι τα αντικείμενα καλύπτονταν με βάση πρακτικές και λειτουργικές προσεγγίσεις, χωρίς να περιορίζονται σε ανούσιες θεωρητικές αναλύσεις. 

Το σεμινάριο 

Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος της διεθνούς καταξιώσεως του συνεδρίου, το οποίο άρχισε να μεταπίπτει στη σημερινή του μορ­φή το 2007, οπότε από καθαρά επιχειρησια­κό - στρατηγικό σεμινάριο αναδείχθηκε σε ένα διεθνές forum εποικοδομητικών συζη­τήσεων επί συναφών ζητημάτων στο ευρύτε­ρο γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό επίπεδο. 

Η ποιοτική αναβάθμιση του συνεδρί­ου συνεχίστηκε με τη δημιουργία ομάδων εργασίας για την ανάλυση εξειδικευμένων θεμάτων, η οποία αύξησε κατακόρυφα την προστιθέμενη αξία του στους κόλπους της διεθνούς κοινότητας, παρέχοντας στη χώ­ρα μας ένα ισχυρό «brand name», αντίστοι­χο μεγάλων συνεδρίων ασφαλείας του εξω­τερικού. 

Φέτος το συνέδριο, εντασσόμενο στις δράσεις της ελληνικής προεδρίας του Συμ­βουλίου της Ε.Ε., άλλαξε όχι μόνο σε ό,τι αφορά τον τόπο διεξαγωγής του, καθώς επι­στρέφει στην πόλη της οποίας προστάτιδα είναι η θεά Αθηνά, αλλά ταυτοχρόνως δι­ευρύνει και τη θεματολογία του. Στο πλαί­σιο αυτό, με επίκεντρο την Ε.Ε., αναγνωρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος και η εγγύς περιφέρεια αυτής κυριαρχούνται σήμερα από μια σειρά πολυδιάστατων προκλήσε­ων ασφαλείας, το συνέδριο φιλοδοξεί να αποτυπώσει τις παραμέτρους εκείνες που οριοθετούν την εξέλιξη της κοινής πολιτι­κής άμυνας και ασφάλειας όχι σαν απολο­γισμό αλλά περισσότερο ως εργαλείο παραγωγής θέσεων - απόψεων για τις προκλήσεις της εποχής. 

«Δυσδιάκριτα τα όρια παλιών και ασύμμετρων απειλών» 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ, ταχέως εξε­λισσόμενο περιβάλλον, όπως και οι πρόσφατες εξελίξεις στις περιοχές της ΝΑ Μεσογείου, της Ευρασίας και της Μέσης Ανατολής καταδεικνύουν, οι έννοιες κρί­ση και ασφάλεια υπερβαίνουν τα στερεότυπα και τα στεγανά του παρελθόντος, καθιστώντας έτσι τα όρια (εσωτερική - εξωτερική παραδοσιακή - ασύμμε­τρη) όλο και περισσότερο δυσ­διάκριτα. Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Εθνικής Αμύνης I. Λαμπρόπουλος, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Συνε­δρίου «Αθηνά». 

Παρατηρείται διεθνώς μια δυσκολία επιλογής του ενδε­δειγμένου τρόπου αντιμετώπισης των νέων απειλών, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γί­νει στον τομέα της ανάλυσης των κινδύνων, όπως αυτών της τρομοκρατίας, της διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής και του δι­εθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Χρειάζονται ορθολογισμός και ρεαλισμός στην αντιμετώ­πιση προκλήσεων που εμφανί­ζονται στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα 

Κατά τη διάρκεια της προ­εδρίας μας, στο Συμβούλιο της Ε.Ε., με συγκεκριμένες ενέργειες, έχουμε προωθήσει σοβα­ρά θέματα που πιστεύουμε ότι δίνουν μια νέα δυναμική στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Ενδεικτικά θα αναφέρω τη διαμόρφωση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θαλάσσια ασφάλεια. 

Η στρατηγική 

Η χώρα μας τονίζει συνεχώς τη σημασία της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας. Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να κατοχυρώ­σει την ασφάλεια και την ευημε­ρία των πολιτών της, παρά τη δυ­σπιστία που επικρατεί, μετά και τη δημοσιονομική κρίση. 

Και τούτο το έχουμε ιδιαίτε­ρη ανάγκη σήμερα που βιώνου­με την αστάθεια, που εκτείνεται από την Τυνησία μέχρι την Ουκρανία. Έχουμε ανάγκη για γε­νικότερη θεσμική ανασυγκρότη­ση, ώστε να ανταποκριθεί η Ε.Ε. στον ρόλο που της επιφυλάσσει η Ιστορία. Πρέπει να ενισχύσου­με την Ε.Ε. με τα αναγκαία μέσα και να επιταχύνουμε τις στρατι­ωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα προσδώσουν στην ένωση την απαραίτητη μορφή αυτονομίας στο πεδίο του επιχειρησια­κού σχεδιασμού. 

Έχουμε ανάγκη να ενισχύ­σουμε τη λειτουργία του Ευρω­παϊκού Αμυντικού Οργανισμού, να καταβάλουμε προσπάθεια να αποφευχθεί η επικάλυψη των προσπαθειών με τους συμμάχους, να βελτιωθεί η πρόσβαση στη βιομηχανία της εισαγόμενης τεχνολογίας και να αυξηθεί το μερίδιο της ερευνητικής συνεργασίας. 

Είναι προφανές ότι σε αυ­τή την προσπάθεια απαιτείται η συστράτευση όλων-διεθνών οργανισμών, μεγάλων, μεσαίων και μικρών χωρών ώστε από κοι­νού να χαραχθούν πολιτικές που στοχεύουν σε συνθήκες ασφά­λειας, δικαιοσύνης, ισότητας και αλληλεγγύης. 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-22/06/2014) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger