Αρχική » , , , » Ζητούνται ισοδύναμα για τα ειδικά μισθολόγια

Ζητούνται ισοδύναμα για τα ειδικά μισθολόγια


120 εκατ. ευρώ πρέπει να εξοικονομήσουν τα υπουργεία από τους ήδη «πετσοκομμένους» προϋπολογισμούς τους.

ΣΤΟΝ «αέρα» βρίσκεται ακόμα η εξεύρεση από την κυβέρνηση των ισοδύναμων για τα ειδικά μισθολό­για, προκειμένου περίπου 250.000 ένστολοι, πανεπιστημιακοί, γιατροί του ΕΣΥ, δικαστικοί κ.ά. να μη δουν τις αποδοχές τους να «παγώνουν» από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Προς το παρόν, φαίνεται ότι στο Γενικό Λογιστήριο του Κρά­τους έχουν δοθεί μόνον οι προ­τάσεις για ισοδύναμα του υπουρ­γείου Εθνικής Άμυνας, στις οποί­ες πρέπει να προστεθούν αυτές από τα υπουργεία Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εμπορικής Ναυτι­λίας, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης. Συνολικά, τα υπουρ­γεία πρέπει να εξοικονομήσουν τουλάχιστον 120 εκατ. ευρώ από τους ήδη «πετσοκομμένους» προϋπολογισμούς τους.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει προτείνει εξοικονομήσεις 27 εκατ. ευρώ από σχεδόν όλους τους κωδικούς επιδομάτων και μισθο­δοσίας. Ειδικότερα, από τα επι­δόματα επιχειρησιακής ετοιμό­τητας, κινδύνου και αλλοδαπής, καθώς και από τις δαπάνες μετα­θέσεων και μισθοδοσίας. Αντίθε­τα, όπως δηλώνουν στελέχη του ΓΛΚ, «αγνοούνται» τα υπόλοιπα υπουργεία, κάποια εκ των οποίων δηλώνουν αδυναμία να βρουν τα σχετικά κονδύλια. Παρόλο που τα χρονικά περιθώρια είναι ιδιαίτε­ρα περιορισμένα, καθώς το νομο­σχέδιο με τα ισοδύναμα δημοσιο­νομικά μέτρα που θα αποτρέψουν το «πάγωμα» των ειδικών μισθο­λογίων θα πρέπει να ψηφιστεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Το ζήτημα αυτό θα θέσουν και τα κλιμάκια των δανειστών που θα επανέλθουν στην Αθήνα από τα μέσα του Σεπτεμβρίου, στο πλαί­σιο του ελέγχου για την υλοποίηση των ορόσημων που έχουν μείνει ως «ουρά» από την α’ αξιολόγηση, αλλά και της έναρξης των διαπραγ­ματεύσεων για τη β' αξιολόγηση.

Εάν τα συναρμόδια υπουργεία δεν έχουν καταφέρει να εξοικονομή­σουν τα απαραίτητα ποσά έως το αργότερο τα μέσα του Σεπτεμβρί­ου, τότε θα πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά το άρθρο του τελευταί­ου πολυνομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει την αναστολή από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 κάθε μισθολογικής ωρίμανσης και μισθολογικής προαγωγής των λειτουργών και υπαλλήλων που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου, οι διατάξεις κρίνονται αναγκαίες για λόγους δημοσιονομικής προ­σαρμογής και είναι ανάλογες με τη διετή (2016-2017) αναστολή της μισθολογικής ωρίμανσης για τους υπαλλήλους του στενού και ευρύ­τερου δημόσιου τομέα.

Με την ψήφιση του πολυνο­μοσχεδίου, η κυβέρνηση εξήγγει­λε από το βήμα της Βουλής ότι, σε συνεννόηση με τους δανειστές, θα έχει βρει και ψηφίσει έως το τέλος του Σεπτεμβρίου ένα πακέτο ισο­δύναμων μέτρων, προκειμένου να μην εφαρμοστεί η συγκεκριμέ­νη διάταξη.

Σε αντίθετη περίπτωση, δικα­στικοί λειτουργοί, κύριο προσωπι­κό Νομικού Συμβουλίου του Κρά­τους, ιατροδικαστές, πανεπιστημι­ακοί, ερευνητές και συνεργάτες του ΚΕΠΕ, πρώην μέλη του Παιδαγω­γικού Ινστιτούτου, επιστημονικό προσωπικό του ΙΝΕΠ, γιατροί ΕΣΥ και εξομοιούμενοι μισθολογικά με αυτούς αρχιερείς, μουσικοί, στελέ­χη ενόπλων δυνάμεων και σωμά­των ασφαλείας και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού θα δουν τους μισθούς τους να «παγώνουν» για μία διετία.

Οι δανειστές έχουν βάλει στο «μάτι» και μία σειρά από επιδόμα­τα, που απολαμβάνουν όσοι αμεί­βονται με ειδικό μισθολόγιο και τα οποία εντάσσονται στα μη μισθολογικά οφέλη. Στο στόχαστρο μπαί­νουν, μεταξύ άλλων, τα επιδόματα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφο­ρών, ειδικής απασχόλησης, ταχύ­τερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων των δικαστικών λειτουργών, πάγιας αποζημίωσης, δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης, διδα­κτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απα­σχόλησης, πάγιας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, καθώς και αποκλει­στικού ειδικού λειτουργήματος. Επίσης, παροχές για οδοιπορικά, κατασκηνώσεις και ασφαλιστικά προγράμματα.

Η κυβέρνηση, από την πλευ­ρά της, επεξεργάζεται εναλλακτικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο τα επιδόματα θα ενσωματωθούν στον βασικό μισθό και όσοι υπάγονται στο ειδικό μισθολογικό καθεστώς θα διατηρήσουν μόνον τα τέσσε­ρα βασικά επιδόματα: το επίδομα θέσης ευθύνης, το επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, την οικογε­νειακή παροχή τέκνων και το κίνη­τρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων. Επίσης, θα μειωθούν σε 10, από 20 σήμερα, οι κατηγορίες των ειδικών μισθολογίων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΘ

ΜΕ ΤΗΝ παρουσίαση του «κοινωνικού πα­κέτου», ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε έναν κύ­κλο θεμάτων ύστερα από τον εκλογικό νό­μο και τις προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η κυβέρνηση στρέφει πλέον το βλέμμα της στον «καυτό» Σεπτέμβριο της ΔΕΘ και της επόμενης αξιολόγησης.

Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από όλους τους υπουργούς του να «σκανάρουν» τα χαρτιά και τα ταμεία τους, με δύο στό­χους: στο τέλος του μήνα να του παραδώ­σουν έναν απολογισμό του έργου τους, αλλά και χρήματα -αν βρουν ότι υπάρχουν περι­θώρια για περικοπές δαπανών- που θα μπο­ρούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των πιο αδύναμων ομάδων του πληθυσμού και να ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, τους έχει ζητήσει να «θω­ρακιστούν» με επιχειρήματα για την αξιολό­γηση, ιδιαίτερα στα εργασιακά. Η κυβέρνη­ση ανησυχεί πολύ για τις επιπτώσεις που θα έχει ένας πιθανός εξαναγκασμός της να αποδεχθεί ομαδικές απολύσεις ή κατάργηση των τριετιών. Το Μαξίμου φοβάται πιθανές κοινωνικές αντιδράσεις, αφού το φθινόπω­ρο θα αρχίσει και η αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ, μαζί με τον φόρο εισοδήματος. Επιπλέ­ον, και η ρητορική της αντιπολίτευσης θα οξυνθεί, όσο περνά ο χρόνος.

Κορυφαία στελέχη παραδέχονται ότι το τρίμηνο που ακολουθεί θα είναι πολύ δύ­σκολο και σε μεγάλο βαθμό θα κρίνει τις πολιτικές εξελίξεις. Οι ίδιοι, πάντως, επιμέ­νουν να τοποθετούν τις εκλογές αυστηρά το 2019. Θέλουν να εξαντλήσουν τα χρονικά περιθώριά τους.

(ΑΓΟΡΑ-30/07/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger