Στις φλόγες χωρίς φτερά


Με λιγότερα αεροσκάφη σε σχέση με πέρσι ξεκίνησε η δασοπυροσβεστική περίοδος.
Οι απώλειες λόγω Μνημονίου στο επιχειρησιακό κομ­μάτι, τα προβλήματα και οι ελλείψεις σε ανταλλακτικά.

Του ΛΕΩΝΙΔΑ Σ. ΜΠΛΑΒΕΡΗ

Υπό τις χειρότερες δυνατές επι­χειρησιακές συνθήκες ξεκίνη­σε ήδη από την 1η Μαΐου, όπως άλλωστε γίνεται κάθε χρόνο, η δασοπυροσβεστική περίοδος, με την Πολιτεία να διαθέτει τα λιγότερα δυνατά αεροπυροσβεστικά μέσα από ό,τι κάθε άλλη φορά, παρά τις φιλό­τιμες και πέρα από τα μέτρα του δυνατού προσπάθειες του προσωπικού της Πολε­μικής Αεροπορίας και του Πυροσβεστικού Σώματος,

Όμως, οι συνέπειες των περικοπών του Μνημονίου και των σημαντικών ελλείψε­ων σε ανταλλακτικά για τα πτητικά μέσα, οι απώλειες που σημειώθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμε­τώπισε η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) τον χειμώνα που μας πέρασε (τα οποία δεν επέτρεψαν στα πυροσβεστικά αεροσκάφη να περάσουν από εργοστασι­ακού επιπέδου συντήρηση, όπως γίνεται κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να καθηλω­θούν αρκετά από αυτά) φαίνονται φέτος στον επιχειρησιακό τομέα, αριθμητικώς τουλάχιστον, παρά τις φιλότιμες προσπά­θειες των αρμοδίων.

Συγκεκριμένα, και συμφώνως με το ΓΕΑ, που ερωτήθη σχετικώς, φέτος διατίθενται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τα ακόλουθα πτητικά μέσα:

8 αμφίβια δασοπυροσβεστικά αεροσκάφη CL-215 και άλλο ένα που είναι διαθέσιμο από την ΕΑΒ. Συνολικώς, 9 αεροσκάφη, έναντι 13 που είχαν δια­τεθεί πέρσι, τα οποία τελικώς έγιναν 12 μετά την απώλεια του αεροσκάφους CL- 215 (s/n «1070»). Δηλαδή, 3 αεροσκάφη λιγότερα σε σχέση με το 2015,

Μόλις 4 δασοπυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415CR, από 8 που είχαν διατεθεί την ίδια περίοδο το 2015. Βλέπουμε, δηλα­δή, μια μείωση της τάξεως του 50% στα νεότερα και πιο σύγχρονα πυροσβεστικά αεροσκάφη του προαναφερθέντος τύπου.

19 μονοκινητήρια πυροσβεστικά αε­ροσκάφη PZL Μ-18 Dromander, έναντι 21 που ήταν διαθέσιμα το 2015. Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΑ, για την κάλυψη του «κενού» των δύο αεροσκαφών θα διατεθούν ισάριθμα διθέσια εκπαιδευτικά, που έως τώρα δεν διετίθεντο σε επιχειρήσεις, παρά μόνο στην εκπαίδευση του προσωπικού. Αλλά τώρα «οι καιροί ου μενετοί».

Το ΓΕΑ διαθέτει ένα μεταφορικό αεροσκάφος C-130H ή ένα C-27J για τη με­ταφορά προσωπικού (πυροσβεστών) και μέσων οπουδήποτε απαιτηθεί και δοθεί η σχετική εντολή, ενώ τέλος θα είναι δι­αθέσιμα άλλο ένα μονοκινητήριο αερο­σκάφος T-41D της Σχολής Ικάρων και άλλο ένα PZL που θα είναι stand­ by για εναέρια επιτήρηση, αναλόγως των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν.

ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ. Επί­σης, ο Στρατός Ξηράς διαθέτει για τον ίδιο σκοπό της αερο­πυροσβέσεως 2 μεταφορικά ελικόπτερα CH-47D/SD Chinook, που, εξοπλισμένα με κάδο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παρόμοιες αποστολές ή χωρίς κάδο σε μεταφορές πυροσβεστών και μέσων «οπού δει».

Αυτές είναι όλες κι όλες οι διατιθέμενες αεροπυροσβεστικές δυνάμεις για το 2016. Επομένως, πέρα από τη διάθεση και την αυτοθυσία του προσωπικού, των αεροπόρων (ιπταμένων και τεχνικών) και πυροσβεστών, που είναι δεδομένη, απαιτείται η όσο το δυνατόν καλύτερη επιχειρησιακή σχεδίαση για την καλύτε­ρη εκμετάλλευση του κάθε διατιθέμενου πτητικού μέσου και ασφαλώς... τύχη με τις καιρικές συνθήκες.

Διευκρινίζεται ότι τα πτητικά μέσα αε­ροπυροσβέσεως ανήκουν μεν στην Πο­λεμική Αεροπορία και δευτερευόντως στον Στρατό Ξηράς, τελούν δε υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως και το σύνολο άλλωστε των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων της χώρας, καθώς και τα ελικόπτερα που ενοικιάζονται από αυτό για όλη τη διάρ­κεια της δασοπυροσβεστικής περιόδου, που διαρκεί από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, αν δεν παραταθεί, λόγω των επικρατουσών -θερμών- καιρικών συνθηκών.

Βεβαίως, το πρόβλημα διαθεσιμότητος των πτητικών μέσων των Ε.Δ. δεν είναι τωρινό, αλλά φέτος, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, έχει ενταθεί ακόμα πε­ρισσότερο, με αποτέλεσμα να είναι αυτή τη στιγμή καθηλωμένα για διάφορους λό­γους 4 υπερπολύτιμα από τα νεότερα δασοπυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415GR. Συμφώνως με τις κατευθυντήριες οδη­γίες του αρχηγού ΓΕΑ, αντιπτεράρχου (I) Χρήστου Βαΐτση, προς το προσωπικό, τονίστηκαν η καλύτερη δυνατή προετοιμασία και η καταβολή κάθε προσπάθειας με σκοπό τη διατήρηση της ετοιμότητος όλων των μέσων και των δυνάμεων που διατίθενται από την Π.Α. στον υψηλότε­ρο δυνατό βαθμό κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, προκειμένου να συμβάλουν αποτελεσματικώς στην κατα­πολέμηση των δασικών πυρκαγιών.

Τα πυροσβεστικά των Ενόπλων Δυνάμεων

Η Πολεμική Αεροπορία διαθέ­τει τα εξής:

4 πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-415GR από τα 10 αρχικώς που είχαν αποκτηθεί. Είναι τα πιο νέα και σύγχρονα, ηλικίας «μόλις» 14-16 ετών, αφού αποκτήθηκαν από το 2000 και εντεύθεν, αλλά, λόγω των προηγμένων ηλεκτρονι­κών τους, καθηλώνονται πολύ πιο συχνά. Όλα επιχειρούν από την 383 Μοίρα Ειδικών Επιχειρήσεων Αεροπυροσβέσεως (383 ΜΕΕΑ), που εδρεύει στην 113 Πτέρυγα Μάχης στη Θεσσαλονίκη.

8 (και συνολικώς 9) πυρο­σβεστικά αεροσκάφη Canadair CL-215, τα πρώτα από τα οποία εντάχθηκαν στη δύνα­μη της ιστορικής 355 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών (355 ΜΤΜ), που εδρεύει στην 112 ΠΜ στην Ελευσίνα

19 μονοκινητήρια πυροσβε­στικά αεροσκάφη PZL Μ-18 Dromander, που ανήκουν στην 359 ΜΑΕΔΥ και έχουν αποκτη­θεί από την Πολωνία, πληρω­μένα με... εσπεριδοειδή, από τα μέσα της δεκαετίας του '80!

Το ένα C-130Η, που ανήκει στη δύναμη της 356 ΜΤΜ, το ένα C-27J της 354 ΜΤΜ και το Τ-41D της 360 MAE της Σχολής Ικάρων.

Όλα αυτά τα αεροσκάφη, συμ­φώνως με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, στη διάρκεια της πυροσβεστικής περιόδου μετα­σταθμεύουν σε μικτούς συνδυ­ασμούς σε τουλάχιστον πέντε κύρια αεροδρόμια και ισάριθμα βοηθητικά σε όλη τη χώρα. Τέτοια επιχειρησιακή ανάπτυξη δεν έχει εισέτι πραγματοποιη­θεί, κάτι που αναμένεται να γί­νει από τις αρχές του επομένου μηνάς, μόλις δοθεί το επιχειρη­σιακό σχέδιο από το Π.Σ.

Από πλευράς Στρατού Ξηράς, τα 2 ελικόπτερα Chinook, με κάδους χωρητικότητος 7 τόνων νερού έκαστος, ανήκουν στη δύναμη του 4ου Τάγματος Ελι­κοπτέρων Αεροπορίας Στρατού (4ο ΤΕΑΣ).

(ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger