Αρχική » » Σοβαρές καθυστερήσεις για τις τρεις νέες πυραυλακάτους

Σοβαρές καθυστερήσεις για τις τρεις νέες πυραυλακάτους


✓ Πυραυλάκατος στη διάρκεια άσκησης.
✓ Διάχυτος προβληματισμός στο Πολεμικό Ναυτικό για τα (πολύπλοκα) γραφειοκρατικά αγκάθια. 

Από τον 
Ευθύμιο Π. Πέτρου 

Ενώ το πρόγραμμα των νέων υπο­βρυχίων τύπου 214 φαίνεται ότι έχει πάρει τον δρόμο της ολοκλη­ρώσεως, υπό την εποπτεία πλέον του Πολεμικού Ναυτικού, η αβεβαιότητα έχει καλύψει εκ νέου την εξέλιξη του προ­γράμματος των τριών πυραυλακάτων τύπου Super Vita που ναυπηγούνται στην Ελευσίνα. Αν και πριν από έναν χρόνο και πλέον είχε προδιαγραφεί μια λύση με την εκταμί­ευση 25.000.000 ευρώ και την αντίστοιχη υποχρέωση για ένα χρονοδιάγραμμα παρα­δόσεων που θα άρχιζε από τον περασμένο Μάρτιο, ήδη τα πράγματα έχουν καθυστε­ρήσει ανησυχητικά. 

Η περυσινή συμφωνία προέβλεπε πα­ράδοση στον Στόλο της ΤΠΚ «Ρίτσος», πέμπτου πλοίου της κλάσεως... τον Μάρτιο του 2014. Ήδη από το φθινόπωρο φαινόταν ότι το σκάφος είναι έτοιμο και αρκούσε η ολο­κλήρωση μιας σειράς δοκιμών εν πλω για να παραδοθεί. 

Όμως μια σειρά γραφειοκρατικών προ­βλημάτων σε συνδυασμό με τα προβλήμα­τα που δημιουργούν οι εισπρακτικές τακτικές του υπουργείου Οικονομικών έχουν οδηγήσει σε καθυστερήσεις πέντε ολό­κληρων μηνών. Δημιουργούνται μάλιστα οι φόβοι ότι αυτό θα σημάνει αντίστοιχες καθυστερήσεις και στη ναυπήγηση των δύο επόμενων πλοίων, τα οποία προβλεπόταν να ολοκληρωθούν μετά 14 μήνες (τον Μά­ιο του 2015) και άλλους οκτώ (τον Ιανουά­ριο του 2016) αντιστοίχως. 

Οι κατασχέσεις τραπεζικών λογαρια­σμών για χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπί­ζουν αυτή τη στιγμή τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Χρήματα τα οποία εκταμιεύονται προ­κειμένου να πληρωθούν οι υπο-κατασκευαστές του προγράμματος (ανάμεσά τους και ο βρετανικός κολοσσός Bae που έχει την τεχνογνωσία των Super Vita) μπορεί να κατασχεθούν έναντι άλλων υποχρεώσεων, αν δεν ληφθεί εγκαίρως μέριμνα. Είτε δηλα­δή τα ναυπηγεία να εξαιρεθούν προσωρι­νά των κατασχέσεων είτε να βρεθεί μια μεθόδευση να γίνουν οι πληρωμές απευθείας στους υποκατασκευαστές. 

Τα υποβρύχια 

Στο μεταξύ, καθώς μέρα με τη μέρα διαπι­στώνεται η επιτυχημένη και αποτελεσματι­κή διαχείριση του προγράμματος των υπο­βρυχίων από αξιωματικούς του Πολεμι­κού Ναυτικού, πυκνώνουν οι φωνές που ζητούν μια ανάλογη διευθέτηση και για το πρόγραμμα των πυραυλακάτων. Βεβαίως, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ούτε για τον Σκα­ραμαγκά μια μακροπροθέσμως βιώσιμη λύ­ση. θα αντιμετωπίζονταν όμως τα προβλή­ματα των καθυστερήσεων στις παραδόσεις των πολεμικών πλοίων, τα οποία είναι αμέ­σων αναγκαία. 

Σημειώνεται ότι διατηρούνται στην ενέργεια παλαιότερα σκάφη με εξαιρετι­κά υψηλό κόστος συντηρήσεων, μόνο και μόνο διότι τα καινούργια που έπρεπε να έχουν ενταχθεί στον Στόλο εδώ και χρό­νια παραμένουν ακόμη δέσμια στις ναυπηγικές κλίνες. 

Με αυτά τα δεδομένα ο σκεπτικισμός είναι εντονότατος όσον αφορά την επόμε­νη μεγάλη ναυπήγηση που πρέπει να προγραμματιστεί. Η νεότερη από τις 13 φρεγάτες του Ναυτικού μας είναι ήδη 18 ετών και θα έπρεπε ήδη να έχει κάνει εκσυγχρονι­σμό μέσης ζωής. Οι παλαιότερες ανάγονται στα τέλη την δεκαετίας του 70, είναι δηλα­δή περίπου 35 ετών πλοία. Για πόσο ακόμη θα μπορούν να είναι επιχειρησιακά; 

Το Πολεμικό Ναυτικό σχεδιάζει τις προδιαγραφές του επόμενου πλοίου μεγέθους φρεγάτας που θα πρέπει να απο­κτήσει. Η ολοκλήρωσή του όμως απαιτεί και τη διατήρηση σε λειτουργία μεγάλων ναυπηγείων, τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν ένα τέτοιο μεγάλο πρόγραμμα. 

Την ίδια στιγμή με τα σύννεφα να πυ­κνώνουν στην ανατολική Μεσόγειο, η επι­τήρηση των θαλάσσιων συνόρων απαιτεί τη διάθεση όλο και περισσότερων μέσων. Καθημερινά εμφανίζονται κύματα λαθρο­μεταναστών... 

Οι συνεργασίες με 18 χώρες προβάλλουν διεθνώς την Ελλάδα 

ΜΕΘΟΔΙΚΑ, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ έχουν οικοδομήσει μια δι­εθνή εικόνα για τη χώρα, μέ­σα από μια σειρά προγραμμά­των στρατιωτικών συμφωνι­ών. Οι συνεργασίες αυτές, που εκτείνονται πέρα από τα στενά όρια της γεωγραφικής περιοχής μας, έχουν να κάνουν με συνεκπαιδεύσεις, ανταλλαγές προσωπικού, από κοινού ανά­λυση πληροφοριών και άλλες στρατιωτικές δράσεις, με χώ­ρες πέρα από τις υφιστάμενες συμμαχίες. Δηλαδή η Ελλάδα έχει συμφωνίες συνεργασίας με κράτη πέρα από τα μέλη του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε., με τις οποίες συνδέεται στο συμμαχι­κό πλαίσιο. Διεθνή κέντρα εκ­παιδεύσεων, όπως το ΚΕΝΑΠ (Κέντρο Εκπαιδεύσεων Ναυτικής Αποτροπής) στην Κρήτη και το ΠΚΕΕΥΕ (Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεων Υπο­στηρίξεων Ειρήνης) στο Κιλκίς, έχουν αξιοποιηθεί ιδιαί­τερα, καθώς αξιωματικοί από ολόκληρο τον κόσμο εκπαι­δεύονται σε αυτά. 

Παράλληλα, με πολλές από τις χώρες αυτές έχουν δι­εξαχθεί κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, που είτε περιλαμ­βάνουν στρατιωτικά αντικείμε­να είτε άλλης μορφής επιχει­ρήσεις, όπως οι επιχειρήσεις ερεύνης και διασώσεων και πα­λαιότερα ανθρωπιστικές ενέργειες στο πλαίσιο ειρηνευτι­κών αποστολών. Από τις πλέ­ον σημαντικές είναι η στρατι­ωτική συνεργασία με την Κίνα, όπου η σχετική συμφωνία ανα­νεώθηκε στις 8 Ιουλίου. 

Οι Κινέζοι 

Πέρα από τις ανταλλαγές επί­σημων επισκέψεων, πολύ σύ­ντομα αναμένεται ότι Κινέζοι αξιωματικοί, οι οποίοι ήδη μι­λούν ή διδάσκονται ελληνικά, θα βρεθούν να εκπαιδεύονται σε αυτά ή σε άλλα κέντρα στη χώρα μας. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμφωνία με το Κατάρ, οι αεροπορικές και χερσαίες δυνάμεις του οποίου εκπαιδεύονται ήδη επιχειρησιακά δίπλα στις αντίστοιχες ελληνικές. 

Άλλες χώρες με τις οποίες οι στρατιωτικές συμφωνίες είναι σε ισχύ είναι η Ρωσία, η Αλβανία, η Αίγυπτος, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η Γεωργία, τα Ηνωμένα Αραβι­κά Εμιράτα, η Ιορδανία, το Ισ­ραήλ, η Κροατία, το Μαυρο­βούνιο, η ΠΓΔΜ, η Ρουμανία, η Σερβία και η Τυνησία. 

Συζητήσεις με ακόμη δύο χώρες, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, έχουν προχωρήσει σημαντικά, αλλά απ' ό,τι φαί­νεται οι εξελίξείς στην περιο­χή τους έχουν καταστήσει για την ώρα ανέφικτη την ολοκλή­ρωση συμφωνιών. 

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-07/09/2014)0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger