Αρχική » » ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΊΑ: Η πρόσθετη αναβολή των ερευνητών

ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΊΑ: Η πρόσθετη αναβολή των ερευνητών


Οι ειδικές ρυθμίσεις για όσους εργάζονται στο CERN. 

ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ απόφαση κα­θορίζονται οι ειδικές ρυθμίσεις για την πρόσθετη αναβολή στρατεύσεως ειδικών ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών CERN, που προβλεπόταν από τον τελευταίο νόμο για τη Στρατολογία των Ελλήνων. 

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβά­λουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία πιστοποίηση...
ή βεβαίω­ση του αρμόδιου τμήματος του Ευ­ρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), από την οποία να προκύπτει ότι εργάζονται σ’ αυ­τόν ως ερευνητές. Επίσης, πρέπει να προσδιορίζονται η ημερομηνία ενάρξεως της εργασίας τους με την ιδιότητα αυτή καθώς και η ακριβής χρονική της διάρκεια. 

Τα δικαιολογητικά αυτά πρέ­πει να υποβληθούν έως και την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξαιτίας λήξεως ή διακοπής της νό­μιμης παραμονής τους εκτός στρατεύματος. 

Δηλαδή θα υποβληθούν αφού λήξει η κανονική αναβολή για λόγους σπουδών που έχουν πάρει και έως την ημερομηνία προσκλήσεως τους. 

Αίτηση 

Εάν η αίτηση υποβληθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία, η αναβολή χορηγείται εφόσον οι ενδια­φερόμενοι δεν έχουν καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις και εφό­σον όλες οι προϋποθέσεις του νό­μου υπήρχαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε να καταταγούν. 

Η αναβολή των ερευνητών του CERN διακόπτεται με την κατά οποιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του ερευνητή του οργανισμού αυτού η με αίτηση τους. 

Για τον λόγο αυτόν θα πρέ­πει κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από τον πρώτο Δεκέμβριο με­τά τη χορήγηση της αναβολής αυτής, να υποβάλλουν νέα βεβαίωση του CERN, από την οποία να προ­κύπτει ότι συνεχίζουν να εργάζο­νται με την ίδια ιδιότητα, χωρίς διακοπή. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής αυτού του πιστοποιητικού επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική υποχρέω­ση ενός μήνα. 

Επίσης, σε περίπτωση που από τις υποβαλλόμενες πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις προκύπτει ότι η χορηγηθείσα αναβολή διακόπηκε σε προγενέστερο χρόνο και οι τυχόντες της αναβολής δεν κατετάγησαν εμπρόθεσμα στις Ένοπλες Δυ­νάμεις για εκπλήρωση των στρατι­ωτικών τους υποχρεώσεων, αυτοί έχουν και συνέπειες ανυποταξίας. 

(Κυρ. Δημοκρατία-14 Σεπτεμβρίου 2014)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger