Αρχική » » Άναψε νέα φωτιά στις προμήθειες

Άναψε νέα φωτιά στις προμήθειες


Η περίεργη υπόθεση για την ετήσια μίσθωση πυροσβεστικών ελικοπτέρων, την οποία αποκάλυψε ο νέος ΥΠΕΘΑ Πάνος Καμμένος. 
H επίμαχη έγκριση είναι χωρίς αριθμό φακέλου και σημάνσεις. 

Ευθύμιο Π. Πέτρου 
e.p.petrou@gmail.com 

Ακόμη και υποθέσεις πλαστογραφίας που αφορούν προμήθειες πρόκειται να διερευνηθούν, σύμφωνα με όσα δηλώνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμ­μένος. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά την εκχώρηση σε ΝΑΤΟϊκή υπηρεσία της αρμοδιότη­τας για τη διεξαγωγή των διαγω­νισμών για την ετήσια μίσθωση πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Αφορά δηλαδή έναν τομέα που απαιτεί συνεχή επιφυλακή μια και οι δασικές φωτιές ξεσπούν σχε­δόν κάθε χρόνο. 

Και ενώ επί πολ­λά χρόνια οι σχε­τικές διαδικασίες γίνονταν στην Ελλάδα χωρίς να δημιουργούνται ...προβλήματα, από το 2012, εντελώς ανεξήγητα, η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, δηλαδή οι κ. Παπου­τσής και Όθωνας, έστειλε τη δι­αδικασία στην υπηρεσία προμηθειών του NATO NSPA (πρώην NAMSA). Άμεσο αποτέλεσμα ήταν η μείωση του αερο-πυροσβεστικού στόλου χωρίς να μειωθεί το κόστος ούτε κατ’ ελάχιστον. 

Το επίμαχο σημείο που απα­σχολούν τον κ. Καμμένο και το υπουργείο Εθνικής Αμύνης εί­ναι το έγγραφο με το οποίο δινό­ταν η έγκριση για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας στη ΝΑΤΟϊκή υπηρεσία. Αντίτυπο του εγγρά­φου αυτού που είχε κυκλοφορήσει δεν είχε ούτε αριθμό φακέ­λου ούτε τις σημάνσεις της γραμματείας που βλέπει κανείς στη στρατιωτική αλληλογραφία. 

Επί της ουσίας, το θέμα βρί­σκεται σε νομικό κενό, καθώς δεν έχει υπάρξει σχετική γνω­μοδότηση του Νομικού Συμ­βουλίου του Κράτους, παρότι εί­χε ζητηθεί. Τα ερωτήματα λοι­πόν είναι πως και γιατί το εμπό­διο αυτό παρακάμφθηκε. Να σημειωθεί ότι οι σχετικές δια­τάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (άρθρο 3 Ν. 2334/1995. άρ­θρο 25 Ν. 2800/2000, άρθρο 12 ΠΔ 60/2007) ούτε προβλέπουν ρητά αλλά ούτε και ερμηνευτι­κά συνάγεται ότι επιτρέπουν σε ξένη Αρχή τη δι­ενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την αερο-­πυρόσβεση. 

Και παρότι έχουν γίνει υπο­μνήματα και αναφορές, τόσο προς τους αρμόδιους υπουργούς όσο και προς τη Δικαιοσύνη, έως την ανάληψη του ΥΠΕΘΑ από τον κ. Καμμένο ουδείς είχε ασχοληθεί με την υπόθεση. 

Όσο για τα αποτελέσματα της διαδικασίας, η Πυροσβεστι­κή αποστερήθηκε των δύο βαρέ­ων ελικοπτέρων (ρωσικής προελεύσεως), για τα οποία η NSPA ακύρωσε τη διαγωνιστική δια­δικασία. Μια ελληνική εταιρία αποκλείστηκε, παρότι ήταν μειοδότρια, διότι κρίθηκε ότι η θέ­ση της ήταν προνομιακή, και η μίσθωση των ελικοπτέρων με­σαίου μεγέθους δόθηκε σε άλλη, για την οποία υπήρχαν και υποψίες εμπλοκής τουρκικών συμφερόντων. Να σημειωθεί ότι ρήτρες «προνομιακής» ή μη θέσεως μιας εταιρίας συνήθως εξυπηρε­τούν για να ανατεθεί ένα συμβό­λαιο σε εταιρία από τη χώρα εφό­σον η τιμή της δεν είναι σημαντικά υψηλότερη. 

Και τούτο διότι η εγχώρια εταιρία συνεπάγεται και πολλά άλλα οφέλη, όπως τα δημόσια έσοδα από τη φορολόγησή της και την απασχόληση περισσότε­ρων Ελλήνων στα συγκεκριμένα προγράμματα. Μόνο στη συγκε­κριμένη περίπτωση μια μειοδότρια ελληνική εταιρία αποκλεί­στηκε για χάρη μιας ξένης. Φαί­νεται λοιπόν ότι, αν η υπόθεση ανακινηθεί, μπορεί να αποκα­λυφθούν πολύ περισσότερα από την πλαστογραφία στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Καμμένος. 

Τα εκκρεμή αντισταθμιστικά και η αμυντική βιομηχανία 

OΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ των εκκρεμών συμβάσεων αντισταθμιστικών ωφελημάτων (ΑΩ) που αρ­χίζουν να διερευνώνται έχουν να αποδώσουν πολύ περισσότερα από τον καταλογισμό ευ­θυνών σε uuro0s που δεν φρόντισαν για την υλοποίησή mus. Πέρα από το ζεστό χρήμα που μπορεί να εισρεύσει με την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών στις περιπτώσεις που έχουν λήξει, υπάρχει και το κατασκευα­στικό έργο που μπορεί να προκύψει για την εγ­χώρια βιομηχανία από όσα μπορούν ακόμη να υλοποιηθούν. 

Τόσο οι κρατικές όσο και οι ιδιωτικές εταιρίες του κλάδου περιμένουν με προσδοκία τα προγράμματα ΑΩ που συνεπάγονται σοβαρό κατασκευαστικό έργο για πολλές από αυτές. Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος από την απα­ραίτητη τεχνική υποστήριξη των οπλικών συστημάτων που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνά­μεις μπορεί να καλυφθεί από τα προγράμματα αυτά, εξοικονομώντας σημαντικές πιστώσεις. 

Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν την ετοι­μότητα της βιομηχανίας να τα απορροφήσει. Και μπορεί η ιδιωτική βιομηχανία (που, ούτως ή άλλως, καλύπτει τα μικρότερα μεγέθη) να έχει την ευελιξία να απορροφήσει αυτά που της αναλογούν, επιβάλλεται όμως η ενεργο­ποίηση των κρατικών εργοστασίων που εκ των πραγμάτων θα πρέπει να αναλάβουν τη μερίδα του λέοντος. Στο σημείο αυτό υπάρχουν εισηγήσεις που εστιάζονται στο ζήτημα των διοική­σεων των κρατικών εταιριών και επισημαίνουν την αναγκαιότητα προκηρύξεων των σχετικών θέσεων, ώστε να επιλεγούν πρόσωπα με πραγ­ματικά αξιοκρατικά κριτήρια και όχι στη βάση κομματικών επιλογών, που είναι ένα αίτιο κα­κοδαιμονίας. Προτείνεται παράλληλα να στα­ματήσει η διάσπαση των αρμοδιοτήτων που γί­νεται σήμερα με την τοποθέτηση διαφορετι­κών προσώπων στις θέσεις προέδρων των δι­οικητικών συμβουλίων και άλλων στις θέσεις διευθυνόντων συμβούλων. 

(ΚΥΡ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-01/03/2015)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger