Αρχική » » Μείωση των επικουρικών για ένστολους και ελεύθερους επαγγελματίες!

Μείωση των επικουρικών για ένστολους και ελεύθερους επαγγελματίες!


Μειώσεις των επικουρι­κών τους συντάξεων που θα κυμανθούν από 30% έως 40% θα υποστούν οι έν­στολοι, αλλά και ομάδες ε­λεύθερων επαγγελματιών που επέλεξαν να μην εντα­χθούν στο ΕΤΕΑ και να μετα­τρέψουν τα Ταμεία τους σε ε­παγγελματικά. Και αυτό γιατί ο περίφημος «συντελεστής βιωσιμότητας» θα ισχύσει σχεδόν για όλα τα επικουρικά ταμεία, είτε εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ είτε όχι. 

Έτσι, η περίφημη διάταξη του πολυνομοσχεδίου με την οποία η ηγεσία του υπουργεί­ου Εργασίας επιχειρούσε... να περιορίσει τις αντιδράσεις των ενστόλων και άλλων κα­τηγοριών, δίνοντας τους τη δυνατότητα μετατροπής των επικουρικών τους σε επαγ­γελματικά, αποδεικνύεται «δώρον άδωρον». Αν μετά την εφαρμογή του συντελε­στή βιωσιμότητας προκύψει οποιοδήποτε έλλειμμα, με α­πόφαση του υπουργού Εργα­σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από τεκμηριω­μένη πρόταση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, το ποσό της σύνταξης θα αναπροσαρ­μόζεται πριν από την 1η Ια­νουαρίου κάθε έτους, με την προϋπόθεση της μη ύπαρξης ελλείμματος σε αυτό και το επόμενο έτος, αποκλείοντας κάθε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Αυτό θα πρέπει να επανε­ξετάζεται σε τριμηνιαία βάση και αν απαιτούνται περισσότερες προσαρμογές θα γίνο­νται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. 

Με βάση αυτόν τον νέο τρόπο υπολογισμού των επι­κουρικών συντάξεων, οι δι­καιούχοι του ΕΤΕΑ είδαν τις συντάξεις τους από την 1η Ιουλίου να μειώνονται κατά 5,2%, ενώ το φθινόπωρο αναμένεται να επαναϋπολογιστούν και κατά πάσα πιθανό­τητα να μειωθούν ξανά, κατά τουλάχιστον 3%, με βάση τη «ρήτρα μηδενικού ελλείμμα­τος». 

Πέρα από το ΕΤΕΑ που ο ιδρυτικός νόμος προβλέπει ξεκάθαρα ότι το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης επαναϋπολογίζεται κάθε χρόνο, με βάση τον συντελεστή βιωσιμότητάς του, αυτό θα ισχύει τελικά και για τα επαγγελμα­τικά ταμεία. 

Έτσι, αυτό που ήθελαν να αποφύγουν τόσο οι ένστολοι, όσο και οι υπόλοιποι ελεύθε­ροι επαγγελματίες (που με μια παρέμβαση της τελευταίας στιγμής οδηγούνται στο Ε­ΤΕΑ), βάσει του νόμου 4052 του 2012 και συγκεκριμένα του άρθρου 42, τελικά δεν το γλιτώνουν. 

Σύμφωνα με τον νόμο, τό­σο για το ΕΤΕΑ όσο και για τα Ταμεία, τομείς ή κλάδους επι­κουρικής ασφάλισης που με­τατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) υποχρεωτικής ασφάλισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α' 160), το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορ­φώνεται με βάση: 

α) Τα δημογραφικά δεδο­μένα τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους αναλογιστικούς πίνακες θνησιμότητας. 

β) Το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμό­ζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσο­στιαία μεταβολή των συντάξι­μων αποδοχών των ασφαλι­σμένων. 

γ) Την επιλογή ή όχι της μεταβίβασης της σύνταξης στα δικαιοδόχα μέλη κατά τη στιγμή της συνταξιοδότησης του ασφαλισμένου από τον ε­πικουρικό του φορέα. 

δ) Τον συντελεστή βιωσι­μότητας, ο οποίος θα πρέπει να αναπροσαρμόζει σε ετή­σια βάση τις νέες και τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, μέσω ενός μηχανισμού μειωμένης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, ανάλογα με τις καταβαλλόμενες εισφορές, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία ελλειμμάτων στο Ταμείο, αποκλείοντας κάθε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

(ΤΟ ΠΑΡΟΝ-24/08/2014) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger