Αρχική » » Ομαδικά πυρά για τα Ταμεία των Εν. Δυνάμεων

Ομαδικά πυρά για τα Ταμεία των Εν. Δυνάμεων


ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ, «ΓΙΑΤΙ, ΑΛΛΙΩΣ, ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ».

Πυρ ομαδόν δέχεται η κυβέρνηση, και, συγκεκριμένα, τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από τις Ομοσπονδίες και τις Ενώσεις των στελεχών που υπηρετούν στα Σώμα­τα Ασφαλείας, όπως επίσης και την Ένωση Απο­στράτων Αξιωματικών Ναυτικού, αφενός για την προσπάθεια ένταξης του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ ή τη μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο, και την απεμπλοκή των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών από τον Νόμο 4254/2014, βάσει του οποίου υποχρεούνται σε αναλογιστικές μελέτες για τη βιωσιμότητά τους και αυξομειώσεις στις παροχές στους δικαιούχους ανάλογα με τα οικονομικά τους δεδομένα. 

Όλες οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις διεκδικούν την αυτο­τέλεια των Ταμείων, καθώς, σε διαφορετική...
περίπτωση, εκτιμούν πως αυτά θα οδηγηθούν στην καταστροφή, με συνέπειες για τα στελέχη των Σω­μάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Οι Απόστρατοι Αξιωματικοί του Ναυτικού ζητούν να «τρέξουν» οι διαδικασίες εξαίρεσης των «Μετοχικών» από τον Νόμο 4254/2014 

ΜΕΤΑ την πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Πάνου Καμμένου, να συγκροτηθεί διακλαδική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Γενικών Επιτελείων και των οικείων Μετοχικών Ταμείων που θα εργαστεί με αντικείμενο την απεμπλοκή των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών αυτών από τον Νόμο 4254/2014, η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού απέστειλε έγγραφο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (θα είναι αρμόδια για τη σύσταση και λειτουργία της διακλαδικής επιτροπής) στο οποίο γίνεται λόγος για μια τεράστια αδικία σε βάρος των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως, σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο 4254/2014, τα Μετοχικά Ταμεία υποχρεώθηκαν να υποβάλλουν κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) αναλογιστικές μελέτες και οικονομικές καταστάσεις, προκειμέ­νου οι αυξομειώσεις των παροχών να διενεργούνται πλέον με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑ, ήτοι μίας υπηρεσίας που εποπτεύε­ται και ελέγχεται από το Υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα με το σχετικό, με το Άρθρο 220 του Νόμου 4281/2014 δημιουργείται η απαίτηση εκδόσεως ΚΥΑ των υπουργών Εργασίας και Εθνικής Άμυνας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία θα καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι προσδιορισμού του συντελεστή βιωσιμότητας για τους Ειδικούς Κλάδους και Λογαριασμούς των Μετοχικών Ταμείων Ε.Δ.. προ­κειμένου στη συνέχεια έκαστο αρμόδιο Δ.Σ. των Μ.Τ. να προσαρ­μόσει τις παροχές του με αποκλειστικό γνώμονα τις επιταγές των τεχνικών παραμέτρων και συντελεστών. 

Συναφώς με την Παράγραφο 3 του Άρθρου 220 του Ν. 4281/2014, αλλάζει για τα αποχωρούντα, από τις 30/7/2014 και εντεύθεν, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ο τρόπος υπολο­γισμού των χορηγούμενων εφάπαξ από τους Ειδικούς Λογα­ριασμούς Αλληλοβοήθειας Ε.Δ. Πρακτικά λοιπόν θα επέλθουν μειώσεις στις εφάπαξ παροχές, καθόσον επιβάλλεται ο υπολογισμός τους αποκλειστικά με απόφαση την οποία είχε ήδη εκδώσει και υπογράψει μόνον ο υπουργός Εργασίας για τους φορείς αρμοδιότητάς του, φορείς οι οποίοι διέπονται από διακριτό νομικό πλαίσιο, διαφορετικές οικονομικές παραδοχές και διαφορετικό αντικειμενικό σκοπό. «Με τις ανωτέρω διατάξεις δημιουργείται το οξύμωρο, και συνάμα άδικο, σχήμα, ενώ η εποπτεία και η δι­οίκηση των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Κλάδων-Λογαριασμών τους ανήκει στα θεσμικά όργανα του ΥΠΕΘΑ (τα οποία λογοδοτούν στο μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου που έχει ζωτική σχέση με τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων), το υπουργείο Εργασίας και η εποπτευόμενη από αυτό Εθνική Ανα­λογιστική Αρχή να έχουν τον πλέον καίριο-κυρίαρχο ρόλο επί της μεθόδου καθορισμού των παροχών (καθορισμό του παραγόμε­νου αποτελέσματος) σε φορείς που, αδιάσειστα, ανήκουν θεσμικά σε έτερο υπουργείο (ΥΠΕΘΑ). 

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

«Και όλα αυτά επήλθαν ενώ το νομοθετικό πλαίσιο που προϋ­πήρχε (και ισχύει ακόμα) της ψηφίσεως των ανωτέρω διατάξεων είναι επαρκέστατο για τη διασφάλιση της υγιούς λειτουργίας των Μ.Τ. των Ε.Δ., σε συνδυασμό με την αυτοτέλεια και την αυτοδιαχείρισή τους, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΘΑ μέσω των Γενικών Επιτελείων (τα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα τουλάχιστον για τα ΜΤΝ και ΜΤΑ, άρχισαν να διαφαίνονται αμέσως μετά το κούρεμα των αποθεματικών τους (PSI)». 

Με την εφαρμογή όμως των ανωτέρω επίμαχων διατάξεων των Νόμων 4254/2014 και 4281/2014, επέρχεται πλήρης αλλοίωση του αντικειμενικού σκοπού και της θεσμικής υφής-ουσίας που έχουν τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, λαμβανομένης υπόψη της κεφαλαιώδους διαφοράς που έχει ένα Μετοχικό Ταμείο σε σχέση με ένα Επικουρικό στην αποστολή και στο νομικό πλαίσιο που το διέπει (ο νομοθέτης θεωρούσε διαχρονικά τα Μ.Τ. των Ε.Δ. ξεχωριστή κατηγορία ασφαλιστικών οργανισμών, και τα είχε κατά καιρούς διακρίνει σαφώς και ρητώς), επέρχεται επίσης αναστροφή από την κοινωνική αποστολή των Μ.Τ. και των Ειδικών Λογαριασμών-Κλάδων τους, διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, καθώς και συρρίκνωση των δυνατοτήτων που κατέχει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για δράσεις που αφορούν ευαίσθητα κοινωνικά θέματα του προσωπικού αρμοδιότητος του, δράσεις οι οποίες αποτελούν δομικά στοιχεία του αμαλγάματος ισχύος που διαθέτει για την επίτευξη της αποστολής του, στην επιτυχία/προΰπαρξη της οποίας θεμελιώνεται όλο το κράτος. 

«Στην ανωτέρω τεκμηρίωση δεν θα πρέπει να λησμονηθεί και ο ανθρώπινος παράγων, δηλαδή τα στελέχη των Ε.Δ., που, με αδιάλειπτη προσωπική υπερπροσπάθεια, έχουν καταφέρει να καλύψουν τις μειώσεις-ελλείψεις των λοιπών μέσων, συμμετέχοντας πολλαπλά στην προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα, στελέχη από τα οποία δεν θα πρέπει να αποσπάται η προσοχή από το πολύπλευρο έργο τους και τη σημαντική αποστολή τους προς την πατρίδα». Το έγγραφο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού καλεί τη ΓΔΟΣΥ να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες απεμπλοκής και απεξάρτησης των λειτουργιών των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας από το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου τα Μετοχικά Ταμεία και οι Ειδικοί Λογαριασμοί-Κλάδοι τους να απεμπλακούν από τις επίμαχες διατάξεις αρμοδιότητος του υπουργείου Εργασίας». 

Επιστολή διαμαρτυρίας στον Δημ. Στρατούλη από τους εκπροσώπους των Σωμ. Ασφαλείας 

ΟΛΕΣ οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις που εκπροσωπούν τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας (Π0ΑΣΥ, Π0ΑΞΙΑ, ΠΟΕΠΛΣ, ΠΟΕΥΠΣ, ΕΑΠΣ και ΠΕΑΛΣ) έστειλαν κοινή ανα­κοίνωση στον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτρη Στρατούλη, με την οποία του εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ένταξη του ΤΕΑΠΑΣ στο ΕΤΕΑ ή για τη μετατροπή του σε ξεχωριστό Επαγγελματικό Ταμείο. 

Με αφορμή έγγραφο που εστάλη από τη γενική διευ­θύντρια Κοινωνικών Ασφαλίσεων του υπουργείου Κοινω­νικών Ασφαλίσεων με θέμα «Γνωστοποίηση δημοσίευσης του Άρθρου 31 του Νόμου 4320/2015», οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι «με το συγκεκριμένο έγγραφο, ούτε λίγο ούτε πολύ, επανέρχεται η κυβέρνηση για να μας "υπενθυμίσει" ότι υφίστα­ται το εκβιαστικό δίλημμα που είχε τεθεί από τις προηγούμε­νες κυβερνήσεις όσον αφορά την ένταξη του ΤΕΑΠΑΣΑ στο ΕΤΕΑ ή τη μετατροπή του σε Επαγγελματικό Ταμείο! 

«Ωσάν να μη γνωρίζει η κα Διευθύντρια τον αγώνα που δώσαμε από την πρώτη στιγμή για τη διάσωση του ασφα­λιστικού μας φορέα, και, πολύ περισσότερο, ωσάν να μην έλαβαν χώρα μετά την κυβερνητική αλλαγή οι συναντή­σεις μας με τη νέα πολιτική ηγεσία, καλούμαστε εκ νέου να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα, καίτοι εσείς μας διαβε­βαιώνατε ότι το θέμα θα ρυθμιστεί με δική σας νομοθετική πρωτοβουλία». 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Οι Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις, απευθυνόμενες προς τον κ. Στρατούλη, υπενθυμίζουν πως, «κατά τη συνάντηση που είχαμε στις 6 Φεβρουαρίου 2015, όλα τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών μας, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Ρωμανιά, είχαμε ζητήσει την κατάργηση της επα­χθούς ρύθμισης του Άρθρου 220 του Ν. 4281/2014, όσο και την κατάργηση του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό τού εφάπαξ ως τη μοναδική σοβαρή και δίκαιη λύση για τη διασφάλιση της υγιούς προοπτικής των ασφαλιστικών μας φορέων, τονίζοντας ότι τα Ταμεία μας πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ισχύουσα αυτοτέλειά τους. 

»Εκ μέρους σας υπήρξε σαφέστατη δέσμευση για ανα­στολή ισχύος-εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 220 του Ν. 4281/2014 με την κατάθεση σχετικής τροπολογίας, πράξη στην οποία πράγματι προβήκατε τον Μάρτιο του τρέ­χοντος έτους (Άρθρο 31, Ν. 4320/2015), διαβεβαιώνοντάς μας επιπλέον ότι συμφωνείτε με την προοπτική κατάργησής του το αμέσως προσεχές διάστημα. 

»Επιπλέον, μας διαβεβαιώσατε για την αναθεώρηση του μαθηματικού τύπου και την κατάργηση της ρήτρας μηδενι­κού ελλείμματος, με προοπτική την εξεύρεση βιώσιμης και δίκαιης λύσης, μετά από διαβούλευση και συμμετοχή των Ομοσπονδιών μας». 

Κατόπιν αυτών, καλούν τον αναπληρωτή υπουργό Κοι­νωνικών Ασφαλίσεων, αναγνωρίζοντας, όπως αναφέρουν, ότι η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε δυσχερή θέση και η διαπραγμάτευση με τους «θεσμούς» στην πιο κρίσιμη ίσως φάση της, «να λάβετε υπόψη σας τις εύλογες ανησυχίες μας και να κάνετε πράξη αυτά για τα οποία έχετε δεσμευτεί και κατά τη συνάντησή μας και κατά τη συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων της επίμαχης αυτής ρύθμισης». 

Η καταληκτικά ημερομηνία 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ στα μέλη της για το σημείωμα που έχει σταλεί από το Γενικό Λογιστικό του Κράτους σχετικά με την αποκατάστα­ση των μισθών και των συντάξεων παρείχε η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού με ανακοί­νωση που εξέδωσε. Όπως αναφέρει, δέχεται πολλά ερωτήματα για την ακριβή έννοια του ενημερωτι­κού σημειώματος, το οποίο έχει αποσταλεί από το ΓΛΚ και αφορά στην αναπροσαρμογή της συντά­ξεως. βάση του Άρθρου 86 του Ν 4307/2014, σε συνδυασμό με το Άρθρο 34 του Π.Δ 169/2007. 

Η ΕΑΑΣ λοιπόν απάντησε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προ­σφύγει έγκαιρα στο ΣτΕ, από τη 12η Ιανουαρίου 2015, με αίτηση ακύρωσης κατά των παραπάνω διατάξεων, και εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής απόφασης από την εκδίκαση της στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 3 Απριλίου 2015. Η καταληκτική ημερομηνία για την άσκηση έφεσης για τον καθένα είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία εκδόσεως που ανα­γράφεται σε κάθε ατομική πράξη αναπροσαρμογής της συντάξεως που απεστάλη σε όλους. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι το ΣτΕ ακυρώνει τις παράνομες Διοικητικές Πράξεις, αλλά δεν δίνει εντολή επιστροφής χρημάτων. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στο Ανώτατο Οικονομικό Δικαστήριο, που είναι το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι πάγια θέση της Ε.Α.Α.Σ το ότι η υποβολή σχετικής εφέσεως στο Ελεγκτικό Συνέδριο αποτελεί ατομικό δικαίωμα του καθενός. 

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-30/04/2015) 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger