Αρχική » , , » Οι αστυνομικοί μεταναστεύουν στα νησιά με μπόνους 2.000 € το μήνα

Οι αστυνομικοί μεταναστεύουν στα νησιά με μπόνους 2.000 € το μήνα


► ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 70 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΩΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.
► 318 αποσπασμένοι αστυνομικοί Βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Λέσβο, οι 97 από τους οποίους χρησιμοποιούνται από τη Frontex, η οποία έχει αναλάβει και τα... έξοδά τους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
pspyropoulos@e-typos.com

Με... πριμ δύο μι­σθούς στο μηνιάτι­κο, η ΕΛ.ΑΣ. έχει γί­νει «Ποσειδώνας» και μετακόμισε στα νησιά, για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Αδειάζουν τμήματα, υπηρεσί­ες ασφαλείας, ακόμη και τα ΜΑΤ, από ανύπαντρους, ακόμη και πα­ντρεμένους αστυνομικούς που εκ­δηλώνουν κατά δεκάδες την πρόθε­σή τους να... μεταναστεύσουν στα νησιά του Αιγαίου ακόμη και για ένα μήνα!

Αυτό το διάστημα λαμβάνουν πε­ρίπου 70 ευρώ επιπλέον την ημέρα ως εκτός έδρας, με αποτέλεσμα να προστίθενται στον κουτσουρεμένο μισθό τους περίπου 2.000 ευρώ, από την πρόσθετη παροχή της κά­λυψης οδοιπορικών, σίτισης και δι­αμονής.

Από τον περασμένο Ιούλιο με δι­αδοχικές διαταγές του το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. ζητά συγκεκριμένο αριθ­μό αστυνομικών, που επιθυμεί να αποσπαστεί για ένα μήνα σε νησιά όπου παρατηρείται αύξηση προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών.

Το ισχυρό οικονομικό κίνητρο έχει προκαλέσει εσωτερικές αντι­δράσεις και παράπονα εξαιτίας κά­ποιων φαινομένων παραμονής των ίδιων αποσπασμένων αστυνομικών για περισσότερο από ένα μήνα.

Αυτή η σταδιακή «αποψίλωση» των αστυνομικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανά­γκες προστασίας και ασφάλειας όλο και περισσότερων χαρακτηρισμέ­νων στόχων έχει προκαλέσει εσω­τερικά προβλήματα διαχείρισης και αντιμετώπισης διάφορων μορφών εγκληματικότητας.

Εναλλάξ

Από το περασμένο καλοκαίρι, 1.000 και πλέον αστυνομικοί εναλλάσσονται στα νησιά του Βορείου και του Νοτίου Αιγαίου, με αυτόν τον αριθ­μό να αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ μετά τη Σύνοδο Κορυφής, πα­ράλληλα με την αναμενόμενη αύ­ξηση των μηχανημάτων Eurodac, η χρήση των οποίων θα απαιτεί περισσότερο προσωπικό για την ταυτοποίηση και την καταγραφή προσφύγων και παράτυπων μεταναστών. Υπάρχει και ένας αριθμός αστυνομικών που έχει μετακινηθεί στα νησιά με δικές του δαπάνες.

Οι διαταγές του περασμένου Ιου­λίου, από τον κλάδο Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων του αρ­χηγείου της ΕΛ.ΑΣ., δεν έχουν αλ­λάξει σχετικά με τα κριτήρια αλλά μόνο στους αριθμούς των αστυνο­μικών που απαιτούνται να «μετα­κομίσουν» στα νησιά του Αιγαίου, ανάλογα με τις αυξομειώσεις των προσφυγικών-μεταναστευτικών ροών και τα σημεία εισόδου. Όλες αφορούν την ενίσχυση των ομάδων επιτήρησης χερσαίων ζωνών των θαλασσίων συνόρων κατ’ επέκταση του σχεδίου της κοινής επιχείρησης «Poseidon Sea».

Η Frontex έπειτα από αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. είχε εγκρίνει την πρακτική χρηματοδότησης της εσωτερικής προσωρινής μετακίνησης αστυνο­μικού προσωπικού για την κάλυψη βασικών και στοχευμένων επιχειρη­σιακών αναγκών των διευθύνσεων αστυνομίας Βορείου και Νοτίου Αι­γαίου, με σκοπό την αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης των μετανα­στευτικών ροών στις περιοχές τους. Για παράδειγμα, στη Λέσβο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 318 αποσπασμένοι αστυνομικοί, οι 97 από τους οποίους χρησιμοποιούνται από τη Frontex, η οποία έχει αναλάβει και τα... έξοδά τους, ενώ οι υπόλοιποι ενισχύουν τις υπάρχουσες αστυνο­μικές δυνάμεις και η χρηματοδότη­ση της απόσπασης προέρχεται από κονδύλια του Προϋπολογισμού.

Αρχικά το χρονικό διάστημα της απόσπασης ήταν δύο μήνες, ωστό­σο, όταν έγινε αντιληπτό το οικο­νομικό όφελος εκείνων που με­τακινούνταν στα νησιά, υπήρξαν αντιδράσεις, οι οποίες προκάλεσαν τη μείωσή του στον ένα μήνα με τη συνεχή αντικατάσταση του προσω­πικού που διατίθεται.

Κριτήρια

Οι ανάγκες απόσπασης επιπλέον αστυνομικού προσωπικού αφορού­σαν κυρίως τα νησιά των Λέσβου, Σάμου, Χίου, Λέρου, Κω και Καλύμνου.

Τα κριτήρια των μετακινήσεων αφορούν κυρίως αστυνομικούς που υπηρετούν σε Τμήματα Δίωξης Με­τανάστευσης, τα οποία θα μετονομαστούν σε Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, όπως προβλέπεται σε πρόσφατο νόμο. Θα υπάρξουν μόνιμες οργανικές θέσεις αστυνο­μικού προσωπικού που θα μετακι­νηθεί σε αυτά, τα οποία θα ανήκουν στις κατά τόπους αστυνομικές δι­ευθύνσεις.

Η σχετική πρόβλεψη αναφέρει άνοιγμα περίπου 2.000 οργανικών θέσεων και κατανομή τους σε τέσ­σερα Τμήματα Διαχείρισης Μετα­νάστευσης, που αρχικά θα δημιουργηθούν σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Κω, με τις δυνάμεις να μετακινούνται σε γειτονικά νησιά στην περίπτωση που εντοπίζονται αυξημένες μεταναστευτικές ροές σε αυτά.

Τα κριτήρια για τις μετακινήσεις των σημερινών αποσπασμένων αστυνομικών και των μελλοντι­κών, μόνιμων σε αυτά τα τμήματα, αφορούν κυρίως αστυνομικούς που υπηρετούν στα «παλιά» Τμήματα Δίωξης Μετανάστευσης, για να προβαίνουν σε παράκτια επιτήρηση, άλλους που είναι γνώστες τουρκικής και αραβικής γλώσσας, προκειμένου να εντοπίζουν άτομα που εμπλέ­κονται σε δουλεμπορικά κυκλώ­ματα, ταυτοποιητές υπηκοότητας (Screeners) των νεοεισερχόμενων ατόμων, αφενημερωτές (Debriefers), καταγραφείς-αστυνομικοί για τη φωτογράφηση, δακτυλοσκόπηση, ενημέρωση και καταχώριση στο σύ­στημα Eurodac.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη Μυτιλήνη υπάρχουν 30 συστήματα Eurodac με την προοπτική να προ­στεθούν 10 ακόμη. Για κάθε μηχά­νημα απαιτούνται πέντε αστυνομι­κοί για τη χρήση του, συνολικά 150 σε κάθε βάρδια, οπότε περίπου 450 αστυνομικοί την ημέρα απασχολού­νται μόνο σε αυτόν τον τομέα.

Ένα σημαντικό θέμα που πιθανόν τέθηκε στη Σύνοδο Κορυφής ήταν η σύνδεση της τράπεζας δεδομένων Eurodac με το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (AFIS) της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου άμεσα να εντοπίζο­νται άτομα που διώκονται διεθνώς ή είναι ύποπτοι για σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος, με την επισήμαν­ση «διακριτικής επιτήρησης», όπως πρόσφατα με τον Βόσνιο Μιρσάντ Μπεκτάσεβιτς στον Έβρο.

Στελέχη του υπουργείου Προστα­σίας του Πολίτη αναφέρουν ότι έχει αποφασιστεί η δημιουργία πολλάπλών κέντρων φιλοξενίας ή διαμόρφωση-«τεμαχισμός» των υπαρχό­ντων, στα νησιά, προκειμένου να υπάρχει άμεσος διαχωρισμός των υπηκοοτήτων, ενώ εκτιμούν ότι σταδιακά οι μεταναστευτικές ροές θα βαίνουν μειούμενες.

Τούρκος παρατηρητής

Στην τελευταία διαταγή, το σύνολο της ενισχυτικής δύναμης ήταν 92 αστυνομικοί στη Διεύθυνσης Αστυ­νομίας Λέσβου, 24 σε αυτή της Σά­μου, 18 στη Χίο, 15 σε Λέρο, 15 σε Κω και 10 σε Κάλυμνο.

Σύμφωνα με πηγές του αρχηγεί­ου της ΕΛΑΣ., το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα χρειαστούν επιπλέον 500 αστυνομικοί, εκ των οποίων 200 σε Μυτιλήνη και από 100 σε Χίο, Σάμο και Λέρο. Ο αριθ­μός τους αναμένεται να υπερδιπλα­σιαστεί στην περίπτωση συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής.

Αιτία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, θα είναι η προσπά­θεια επιτάχυνσης της διαδικασίας, καθώς ο κάθε πρόσφυγας ή μετα­νάστης θα μπαίνει σε ένα κοντέινερ «ακτινογράφησης», όπου θα βρίσκο­νται όλα τα συστήματα καταγραφής Eurodac.

Βγαίνοντας από εκεί θα υπάρχει μια πλήρης καταγραφή του, θα έχει καταχωρισθεί ως πρόσφυγας ή με­τανάστης και παρουσία του Τούρ­κου παρατηρητή θα γίνεται η ταυ­τοποίηση εκείνων για τους οποίους θα υποβάλλονται τα αιτήματα επανεισδοχής.

Ουσιαστικά, η ελληνική πλευρά θα πιέζεται εντός 48 ωρών να υπο­βάλει το σχετικό αίτημα και η τουρ­κική πλευρά εντός επτά ημερών θα πρέπει να απαντήσει για την άμεση επαναπροώθησή τους απευθείας από τα νησιά.

Κάποιοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. απορούν με την έκταση που πήρε η ύπαρξη Τούρκου παρατηρητή, ο οποίος δεν θα είναι απαραίτητα αστυνομικός, τη στιγμή μάλιστα που από το 2001, στο πλαίσιο ελληνοτουρκικής συμφωνίας, Έλληνας αστυνομικός σύνδεσμος βρίσκεται στην Άγκυρα, ενώ πριν από τέσσε­ρα χρόνια έστειλε και η τουρκική πλευρά το δικό της σύνδεσμο στην Αθήνα.

Συμφωνία Σμύρνης

Στελέχη του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνουν ότι η πρόσφατη ελληνοτουρκική συμφωνία στη Σμύρνη, με τη fast track επανεισδοχή μετα­ναστών μέσω Τουρκίας, είναι ση­μαντική, καθώς προβλέπεται αυτή να γίνεται από τα θαλάσσια σύνορα, κάτι για το οποίο αντιδρούσαν μέ­χρι σήμερα οι Τούρκοι και επέμεναν μόνο από τα χερσαία και το μεθορι­ακό σταθμό των Κήπων Έβρου.

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάταξη της συμφωνίας, για την ενεργοποί­ηση της οποίας εκφράζονται επιφυ­λάξεις σε πολιτικό επίπεδο, είναι το δικαίωμα υποβολής αιτήματος επανεισδοχής για υπηκόους γειτο­νικών χωρών της Τουρκίας και για χρονικό διάστημα έως και τρεις μή­νες από την ημέρα σύλληψής τους στη χώρα μας.

Μεταξύ των γειτονικών χωρών της Τουρκίας είναι η Γεωργία, το Ιράν, το Ιράκ και η... Συρία, κάτι που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς, η οποία όμως προς το παρόν επιδεικνύει μια ατολμία στην ενεργοποίηση της σχετικής διάταξης υπό το φόβο της τουρκικής αντίδρασης και επιδιώ­κει να προχωρήσει βήμα βήμα στην εφαρμογή επιμέρους διατάξεων της συμφωνίας.

Αυτή τη στιγμή, από το σύνολο των προσφυγικών ροών, 35% είναι Σύροι, 30% Αφγανοί, 20% από το Ιράκ και 15% από Πακιστάν, Μπανγκλαντές, Μαρόκο, Αλγερία. Από το ποσοστό Αφγανών και Ιρακινών, υπάρχουν κάποιοι με χαρακτηριστι­κά προσφύγων, καθώς βρίσκονται κοντά σε εμπόλεμες περιοχές, ωστό­σο, θα χαρακτηρίζονται αρχικά πα­ράτυποι μετανάστες και στη συνέ­χεια υποβάλλοντας αιτήσεις ασύλου θα μετατρέπονται σε πρόσφυγες, αν έχουν τις προϋποθέσεις. Fast track θα γίνει και η εξέταση των αιτήσεων ασύλου προκειμένου να επιταχυνθεί και αυτή η διαδικασία. 

Διαταγές για... ομοιομορφία στις αποσπάσεις

Για να εξασφαλιστεί το αναγκαίο επίπεδο ομοιομορφίας των αστυνομικών που παίρνουν απόσπαση στα νησιά, στις διαταγές δίνονται πληροφορίες διευκόλυνσης των διοικητών αστυνομικών υπηρεσιών για την επιλογή του προσωπικού.

«Σε περίπτωση που ο αριθμός των επιθυμούντων (εθελοντών) δεν καλύψει τις καθοριζόμενες ανάγκες, τότε να γίνει επιλογή του αστυνομικού προσωπικού (αστυφύλακες, συνοριακοί φύλακες) με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Τις λιγότερες το δυνατό οικογενειακές υποχρεώσεις, τη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε και σε μέτριο βαθμό και την τυχόν προηγούμενη διεθνή εμπειρία (συμμετοχή σε επιχειρήσεις της Frontex ή άλλες αποστολές)» περιγράφεται σας δεκάδες σχετικές διαταγές ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στα νησιά.

Όλες τους αναφέρουν πως η διαδικασία κάλυψης των οδοιπορικών, άλλων εξόδων αναλαμβάνεται από τη Frontex, η οποία θα αποζημιώσει την ΕΛ.ΑΣ. και κατ’ επέκταση το αστυνομικό προσωπικό, για τις δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και σίτισής του. Οι αξιωματικοί, διοικητές υπηρεσιών της πρωτεύουσας και της επαρχίας επιχειρούν να... συγκροτήσουν το προσωπικό τους από τη μαζική φυγή με οικονομικά κριτήρια, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες αστυνόμευσης και αντιμετώπισης της εγκληματικότητας. Στη μετακόμιση του αστυνομικού προσωπικού στα νησιά προστίθενται οι αυξημένες ανάγκες φύλαξης στόχων, αφού μόνο στην Αττική περίπου 2.300 αστυνομικοί απασχολούνται στα μέτρα ασφαλείας πολιτικών προσώπων, δικαστικών λειτουργών και ξένων διπλωματικών αποστολών.


Στην τελευταία διαταγή, όπως φαίνεται και από το έγγραφο που έχει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής, το σύνολο της ενισχυτικής δύναμης ήταν 92 αστυνομικοί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου, 24 σε αυτή της Σάμου, 18 στη Χίο, 15 σε Λέρο, 15 σε Κω και 10 σε Κάλυμνο.

(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ/20/03/2016)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger