Αρχική » » Μετέωρα βήματα στη Βραζιλία!

Μετέωρα βήματα στη Βραζιλία!


ΕΑΣ: Ενώ τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα, ο Κώστας Ήσυχος ψάχνει λύση στην αβέβαιη αγορά της Λατινικής Αμερικής. 
Επικίνδυνοι οι χειρισμοί από τον αναπληρωτή υπουργό. 

Από τον
Ευθύμιο Π. Πέτρου 
e.p.petrou@gmail.com 

Οι επικίνδυνοι ερασιτε­χνισμοί της κυβερνή­σεως στο ζήτημα της αμυντικής βιομηχανίας δημιουργούν τριγμούς στο ζήτημα της διάσωσης των Ελληνικών Αμυντικών Συστημά­των, η αξιολόγηση των οποίων παραμένει ανοιχτή. 

Και αντί να επισπεύδονται οι διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της εταιρίας, ο αρ­μόδιος... αναπληρωτής υπουργός αμύνης Κώστας Ήσυχος υπόσχε­ται την ανατροπή όλων των θετι­κών βημάτων που έχουν γίνει έως σήμερα και παρασύρει τα ΕΑΣ σε κοστοβόρα βήματα προς τις αβέβαιες αγορές της Λατινικής Αμε­ρικής. Όλα αυτά αποδεικνύουν μόνο άγνοια των δεδομένων που αφορούν την πο­λεμική βιομηχα­νία, καθώς και των δεδομένων της διεθνούς αγοράς της άμυνας. Επισκεπτόμενος το εργοστάσιο της Ηλεκτρομηχανικής Κύμης, το οποίο μαζί με τη Μεταλλουργική Ηπεί­ρου είχαν τεθεί σε διαδικασία εκκαθαρίσεως, ο κ. Ήσυχος διαβε­βαίωσε ότι κανένα από αυτά δεν θα κλείσει. Όμως, παρότι ο ανα­πληρωτή υπουργός εκθείασε τις δυνατότητες του εργοστασίου, η προϊστορία του δείχνει ότι ουδέ­ποτε πήρε ουσιαστικές παραγγελίες, εκτός από κάποια αλεξίσφαι­ρα γιλέκα που κατασκεύασε για την Ελληνική Αστυνομία το 2004. 

Αλλά και πέρα από αυτό, οι προσπάθειες ιδιωτικοποιήσεως απέτυχαν, καθώς διαπιστώθηκε ότι το κόστος λειτουργίας του ερ­γοστασίου το κάνει τελείως αντιπαραγωγικό. 

Παρ’ όλα αυτά, τα πιεστικά ζη­τήματα αφήνονται στην τύχη τους και ο κ. Ήσυχος με την ηγεσία των ΕΑΣ πήραν τον δρόμο για τη Βρα­ζιλία... Βέβαια, ο μόνος που δεν ευθύνεται είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ, ναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης, ο οποίος μόλις έχει αναλάβει τα καθήκοντά του, αφού ο διορισμός του ενεκρίθη από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής μόλις τη Μεγάλη Τετάρ­τη. Έτσι δεν είχε άλλη επιλογή πα­ρά να ακολουθήσει τον κ. Ήσυχο στη Βραζιλία, όπου τα ΕΑΣ συμμε­τείχαν με περίπτερο στην έκθεση LAAD Defence and Security 2015. Το κόστος της συμμετοχής αυτής δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά εύκο­λα μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι είναι υψηλό, αφού περιλαμβάνει, πέρα από το αντίτιμο της συμ­μετοχής και το κό­στος του περιπτέ­ρου, αεροπορικά εισιτήρια και δι­αμονή αρκετών προσώπων από την εταιρία, που η παρουσία τους εί­ναι απαραίτητη για mv αξιοπρεπή εμφάνιση των ΕΑΣ. 

Τα κύρια δεδομένα είναι δύο: Πρώτον, τα ΕΑΣ δεν είναι κα­θόλου ανταγωνιστικά για την αγο­ρά της Λατινικής Αμερικής, ενώ δεν έχουν στην περιοχή στρατη­γικές συνεργασίες που θα τους επέτρεπαν να αναπτύξουν κάποια κερδοφόρα δραστηριότητα Άλλωστε, είχαν και παλαιότερα μετάσχει σε εκθέσεις στην περιοχή χωρίς να υπάρξει κάποιο ουσιαστι­κό επιχειρηματικό αποτέλεσμα. 

Δεύτερον, στη Βραζιλία έχει ήδη θέσει τις βάσεις σοβαρών συνεργασιών η τουρκική αμυντική βιομηχανία, η οποία έχει σειρά συμπαραγωγών με τη χώρα αυτή. Το χειρότερο είναι ότι δίπλα στην τουρκική συμμετοχή οκτώ βιομη­χανιών με εθνικό περίπτερο, υπό τον συντονισμό της Τουρκικής Ενώσεως Εξαγωγικών Βιομηχα­νιών Αεροναυτικής και Αμύνης, το απομονωμένο περίπτερο των ΕΑΣ θα φαίνεται σαν φτωχός συγγενής, μάλλον ανάξιος ενδιαφέροντος. 

Τις εντυπώσεις αυτές δεν μπο­ρεί να ανατρέψουν οι επαφές σε κυβερνητικό επίπεδο που είχαν προγραμματισθεί. Άλλωστε, ανάλογες επαφές είχαν όλοι οι υπουρ­γοί που επισκέφθηκαν την έκθε­ση, όπως συμβαίνει οε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις. 

Να σημειώσουμε, πάντως, ότι υπήρξε ακόμη μια μεμονωμέ­νη ελληνική συμμετοχή στην έκ­θεση, αυτή της ιδιωτικής εταιρίας Theon Sensors, η οποία έχει τη δική της αξιέπαινη εξαγωγική δραστηριότητα, χωρίς τηv κρατι­κή στήριξη. Δεν είναι λίγες οι περι­πτώσεις που είναι η μοναδική ελληνική εταιρία παρούσα σε μείζονες διεθνείς διοργανώσεις αμυντι­κής βιομηχανίας. 

Συνωστισμός μόνιμων στελεχών στα Γενικά Επιτελεία 

ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ χαρακτηρίζει τις διοικητικές δομές των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες πρέπει να αναθεωρηθούν στο πλαίσιο της αναδιοργανώσεως που σχεδιάζεται. Μπο­ρεί πολλοί στρατεύσιμοι που υπηρετούσαν στο υπουργείο και στα Γενικά Επιτελεία να πήραν την άγουσα για τις παραμεθόριες περιοχές, τα μόνιμα στελέχη, όμως, παραμένουν πολυάριθ­μα. Υπολογίζεται ότι στα τέσσερα Γενικά Επι­τελεία (ΓΕΕΘΑ ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ) υπηρε­τούν συνολικά περί τα 2.500 μόνιμα στελέχη. Εάν προστεθούν και οι στρατιωτικοί που υπη­ρετούν στο υπουργείο και τις διευθύνσεις του (Αμυντικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Εξοπλισμών κλπ.), μπορεί το σύνολο να πλη­σιάζει τις 3.000! 

Να σημειωθεί ότι εξακολουθούν να υπάρ­χουν στα Επιτελεία δομές αλληλο-επικαλυπτόμενες, γεγονός που, πέρα από περιττό φόρτο εργασίας, δημιουργεί γραφειοκρατικά προβλή­ματα και δυσλειτουργίες. Πολλές από αυτές δι­απιστώθηκαν στην πράξη, όταν ξεσπούσαν ελληνοτουρκικές κρίσεις, οπότε, για να αντιμετω­πιστεί η κατάσταση, αναγκαστικά λαμβάνονταν αποφάσεις, μάλλον ανορθόδοξες. Ελάχιστες, όμως, από τις εμπειρίες αυτές καταγράφηκαν και αξιοποιήθηκαν. Μπορεί οι αναδιοργανώ­σεις που γίνονται τα τελευταία 15 χρόνια να μεί­ωσαν κάπως τους αριθμούς, όπως αυτοί παρα­μένουν υψηλοί συγκριτικά με τα Επιτελεία άλ­λων ευρωπαϊκών στρατών με ανάλογα μεγέθη. 

Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί από μη­δενική βάση, συνολικά, μαζί με την πλήρη ανα­θεώρηση των δομών δυνάμεων και διοικήσεως, για την οποία ήδη οι διαδικασίες έχουν αρχίσει να κινούνται. 

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Κώστας Ήσυχος κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στα ΕΑΣ Υμηττού. 

(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-19/04/2015)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 15 ΣΕΠ. 2010

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Photobucket
 
Support : ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ | ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Copyright © 2013. ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ - All Rights Reserved
Template Created by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ Published by ΦΟΡΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Proudly powered by Blogger